Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Η σημασία της ενότητας και των εκλογών για τους Εθνικιστές


Ο Κοινός Παρονομαστής επαναδημοσιεύει μια συνέντευξη του συναγωνιστή Σπύρου Σταθόπουλου στην εφημερίδα "Νέοι Άνθρωποι" όταν είχε δημιουργηθεί η Εθνικιστική Συμπαράταξη. Μια συνέντευξη που το περιεχόμενό της αποτελεί ένα διαχρονικό  μήνυμα προς τους Εθνικιστές. Ένα μήνυμα που σήμερα ακούγεται πιο αναγκαίο  από ποτέ. Ενότητα των Εθνικιστών 

Συνέντευξη:

Γεννήθηκε στό 1940 στό. Αγρίνιο. Είναι διδάκτωρ ' Πολιτικών Επιστημών. Υπήρξε έκδοτης τοϋ περιοδικού ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ καί διευθυντής τής εφημερίδος ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ. Διετέλεσε πρόεδρος του Πατριωτικού Συνδέσμου Αθηνών «Ιωάννης Καποδίστριας». Μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος τής Διοικούσης Επιτροπής τής ΕΠΕΝ καί έν συνεχεία τοϋ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. Σήμερα δίνει τήν Εθνικιστική του μάχη μαζί μέ τό ΕΝΕΚ.
ΕΡΩΤΗΣΙΣ: "Η πολιτική σας συμπεριφορά όλα αυτά τά χρό­νια χαρακτηρίζεται άπό πολ­λούς σαν «ενωτική» στόν εθνικιστικό χώρο. Σήμερα όμως έστω καί στά πρώτα της βήμα­τα εμφανίζεται δυναμικά ατό ελληνικό πολιτικό προσκήνιο ή «Εθνικιστική Συμπαράταξι». Γιατί δημιουργήθηκε ή ΕΘΝΙΚΙ­ΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΙ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Ναι είναι γεγονός ότι όλα αυτά τά χρόνια αγωνία μου καί στόχος μου, στόχος κοι­νός άλλωστε, υπήρξε ή μέ κάθε προσπάθεια επίτευξι της ΕΝΟΤΗΤΟΣ τών εθνικιστών καί τών εθνικιστικών ομάδων πού αναμ­φίβολα έδωσαν άπό διαφορετι­κά μετερίζια σκληρούς καί γνήσιους αγώνες καί προσφορά καί πού εξέφρασαν μιά πλειάδα αξιόλογων στελεχών καί Ιδιαί­τερα στόν χώρο τϊής νεολαίας. "Αν αυτά τά εθνικιστικά διαμάν­τια δίνανε τά χέρια, άν γίνον­ταν μιά γροθιά κανείς καί τίποτα δέν θά μπορούσε νά σταματήση τόν ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ πού θά... ξεβρώμιζε τήν Χώρα μας άπό τήν... κόπρο τοϋ Αυγεία τής παλαιό - κομματοκρατικής διαφθοράς καί σαπί­λας πού μόλυνε καί μετέτρεψε τήν "Ελλάδα σέ μιά φυσική καί πολιτικό - κοινωνική χαβούζα καί τήν τύλιξε σ' ένα ορατό καί αόρατο νέφος δυσοσμίας καί άργοϋ θανάτου.

Κι' όμως τό εθνικιστικό δυνα­μικό πού θά μπορούσε ν' όποτελέση «τό φιλί τής ζωής», τήν ανάσα ζωής, κατακερματισμένο πολιτικά, αντί του πολιτικού γί­γαντα πού θά μπορούσε νά εί­ναι άν εκφραζότανε σ' έναν ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ - Ε­ΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ - ΛΑΤΚΟ - ΚΟΙ­ΝΩΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, δέν αποτελού­σε παρά, πολλούς καί ασυντόνι­στους πολιτικούς νάνους ανί­σχυρους ν' αντιμετωπίσουν πολιτικά τό τέρας τοϋ κατεστη­μένου τής διαφθοράς καί τής ε­θνικής παρακμής. 

Οι προσπάθειες ΕΝΟΤΗΤΟΣ χρόνιζαν καί δέν κατέληγαν. Μπορώ σήμερα νά πώ μετά χρόνια οδυνηρής εμπειρίας όλων μας. Δηλαδή όσων πραγμα­τικά ήθελαν τήν ΕΝΟΤΗΤΑ - σέ άντίθεσι μέ όσους ΠΡΟ­ΣΠΟΙΟΥΝΤΑΝ · ότι είχαμε παγι­δευτεί στις πλεκτάνες τών εγκαθέτων τού «Συστήματος» πού φρόντιζαν όχι απλώς νά συντηρείται ή διάσπασι, άλλά συχνά νά μετατρέπεται σέ αλ­ληλοσπαραγμό, λασπολογία καί όδελφοκτονία.

Νά γιατί τελικά έπρεπε νά ε­πικράτηση ή εθνικιστική λογική μπροστά στον γόρδιο δεσμό πού δέν λύνονταν καί μάς έπνι­γαν. Νά τόν ΚΟΨΟΥΜΕ. Καί τόν κόψαμε μέ τήν «ΕΘΝΙΚΙΣΤΙ­ΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΙ». Συμπαράταξι εθνικιστών στήν βάσι καί στά στελέχη καί τών ομάδων πού ακόμη παραμένουν αδιά­φθορες. Περιττό νά τονίσω τήν προσφορά τοϋ ΕΝΕΚ πρός αυτή τήν κατεύθυνσι καί τήν πρώτη εκλογική άναμέτρησι καί ΡΗΞΙ τών εθνικιστών μέ τό «Σύστη­μα» τής παρακμής.

ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Ό εθνικιστικός αγώ­νας σας θά συνεχισθή μετά τις εκλογές;

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Μά οί εκλογές δέν είναι παρά τό έναυσμα, τό βά­πτισμα πυρός, ή αρχή. Ή πυροδότησι των ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙ­ΚΩΝ ΠΑΝΤΣΕΡ

Οι εκλογές γιά μάς δέν έχουν τήν έννοια καί τήν λογική τοϋ συστήματος τών αριθμών, έχει τήν λογική τής εθνικιστικής λογικής τής ποιότητος καί τής ΔΥΝΑΜΕΩΣ. Τής ΔΥΝΑΜΕΩΣ τών ΙΔΕΩΝ καί τών ΑΞΙΩΝ τοϋ ΕΘΝΟΥΣ. Την Δύναμι καί τήν άπόφασι νά τις προβάλη στό μέλλον. Νά τις έπιβάλη στό μέλλον. Οι εκλογές θά είναι ή ΑΡΧΗ. Ή ... ΣΥΝΕ­ΧΕΙΑ κι' όταν πανστρατειές 
α­πεγκλωβισμένων εθνικιστών συρρεύσουν σάν χιλιάδες παραπόταμοι στόν ΕΝΙΑΙΟ - ΕΘΝΙΚΙ­ΣΤΙΚΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΛΑΤΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, τότε θά τά πούμε. Τότε πολλοί θά τρίβουνε τά μάτια τους μπρο­στά στόν εθνικιστικό "Ηλιο πού περίτρανα θ' άνατέλη άπό τόν ΟΛΥΜΠΟ τών ΙΔΕΩΝ μας. Τότε όλοι θά συνειδητοποιήσουν τήν φοβερή Δύναμι τής ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Τότε Ο­ΛΟΙ θά ευγνωμονούν...

για όσους δεν γνωρίζουν ο συναγωνιστής Σπύρος Σταθόπουλος έφυγε από κοντά μας στις 4/12/2012 
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π