Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

Απόπειρα δολοφονίας Εθνικιστού - Ιστορικό Ντοκουμέντο


Ίσως οι περισσότεροι να αγνοούν αυτό το περιστατικό με την δολοφονική ενέργεια. Κάποιοι ελάχιστοι ίσως να το θυμούνται .Εμείς σας το μεταφέρουμε γιατί ανήκει στην ιστορία του Εθνικιστικού Κινήματος και των Εθνικιστών Την έρευνα την είχε κάνε ο Νίκος Αβωρανίτης και είχε δημοσιευθεί στην "Νέα Θέσις" στις 3 Απριλίου 1987.


Οί «αντιστασιακοί» έξεμάνησαν μετά τήν παταγώδη αποτυ­χία τους προκειμένου νά 
στή­σουν τήν άντιτουριστική γιά τήν Ελλάδα γραμμή τους. Έκ τού προχείρου επιχειρούν καί νέα «επιχείρηση» γιά νά μποϋ­κοτάρουν τόν τουρισμό στή χώρα μας. Λίγες ήμερες αργό­τερα, στήν πλατεία Άμεντέο στήνουν μερικά αντίσκηνα γιά τήν ανθελληνική καμπάνια. Προσκαλούν τούς
περαστι­κούς γιά νά υπογράψουν ψήφι­σμα κατά της Έλλάδος, μοιρά­ζουν προπαγανδιστικό υλικό καί τά μεγάφωνα στό διαπασών καλούν τούς «δημοκράτες» νά μή κάνουν τουρισμό στήν Ελ­λάδα γιατί έτσι... θά καταρρεύσει οικονομικά ή δικτατορία... 

Οί Εθνικιστές τούς μηνύουν, πώς είναι αδιάφοροι γιά τά πολιτικά συνθήματα καί ότιδήποτε έχει σχέση μέ ιδεολογικό αγώνα, όμως είναι πολύ ευαίσθητοι στό μπούκοτάρισμα της πατρίδας κι άν δέν σταματήσουν τήν άντιτουριστική συνθηματολογία θά επέμβουν. Και οί μέν καί οί δέ γνώριζαν έκ τών προτέρων πώς οί «αντιστασιακοί» δέν θά σταματούσαν. "Ετσι, ένα πρωινό μιά αντιπροσωπεία Εθνικιστών έφθασε στά «τσαντήρια» και επανέλαβε τήν πρόταση ως αναφορά τόν τουρισμό.Οί «αντιστασιακοί» άρχισαν νά φωνάζουν άπ' τά μεγάφωνα: «Μακρυά οί φασίστες» «τσιρά­κια τού Παπαδόπουλου» καί τά γνωστά τετρημένα σλόγκανς. Δέν χρειάστηκε πολύ γιά νά έπέλθη ή σύγκρουση. Σέ λίγα λεπτά κατέφτασαν ενισχύσεις καί άπ' τίς δύο πλευρές. 'Η πλατεία Άμεντέο μεταβλήθη σέ αρένα καθώς καί Ιταλοί αρι­στεροί έμφανήσθηκαν πάνω στήν κρίσιμη φάση καί τούτο αποδεικνύει περίτρανα, πώς όλα ήσαν προμελετημένα γιά νά πέσουν οί Εθνικιστές στήν παγίδα. Τά αντίσκηνα σαρώθη­καν, πλήν όμως πολλοί Εθνικι­στές τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών ήσαν οί κάτωθι: 
Μαυρογιάννης, Μούχος, Τσέλης, Καραγιάννον, Κατής, Καγκαρής, Παπασίκας, Σπάνιας, Τόλιας, Κλαδογένης, Ζώγας, Ζαμπέρης, Κονταξής. Έκ νέου συνελήφθησαν οί Σταθόπουλος, Μπέτσιος καί ό δυναμικός Εθνικός Σύμβουλος Παναγιώ­της Σοφός. 
Καί πάλι, ή άντιτου­ριστική προπαγάνδα τών «δη­μοκρατών» δέν πέρασε.                                                      Απόπειρα δολοφονίας

'Αφού είδαν καί γεύτηκαν τήν Εθνικιστική  δράση στη Νεάπολη, οί « αντιστασιακοί» εγκατέλειψαν κάθε προσπά­θεια μετωπικής σύγκρουσης. Δέν σταμάτησαν όμως τίς προ­κλήσεις, άν μπορεί νά νοηθή πρόκληση καί όχι έγκλημα τό ακόλουθο περιστατικό: Τελευ­ταίες γενικές ήμερες τοϋ ναπολιτάνικου φθινοπώρου. Είναι 3 Νοεμβρίου, απόγευμα. Στήν έδρα τής ΚΔ τού ΕΣΕΣΙ καί συγκεκριμένα στό γραφείο τύπου βρίσκονται τρεις εθνικι­στές. Ό Πρόεδρος Σταθόπουλος κάθεται στό γραφείο, απέ­ναντι στό ανοιχτό παράθυρο μέ τίς πλάτες γυρισμένες στό δρόμο ό αγωνιστής Ζαχαρούλης Μάριος καί δίπλα στόν Σταθόπουλο όρθιος ένα δυναμικώτατο στέλεχος τής Τοπι­κής Επιτροπής ό Σπύρος Ζαβογιάννης. Οί τρεις συζη­τούν άμέριμνοι, ένώ άπ' τό ανοιχτό παράθυρο ακούγεται ή χαρακτηριστική ναπολιτάνικη βοή τών κλάξον καί τών μικρο­πωλητών. Οί Εθνικιστές δια­βάζουν τόν καθημερινό Τύπο φτιάχνοντας τό αρχείο. Σέ κάποια στιγμή ό Σταθόπουλος λέει στόν Ζαχαρούλη:

 

- «"Ελα να δεις Μάριε τί γράφει τό Τέμπο». Ό Ζαχαρούλης μετακινείται άπ' τό φάσμα τού παραθύρου γιά νά πλησιάση τόν Σταθόπουλο πού κάθεται απέναντι. Ήταν κλά­σμα δευτερολέπτου γιατί τό σφύριγμα ακούστηκε ανατρι­χιαστικά καί τό βλήμα σφηνώ­θηκε στόν τοίχο ανάμεσα στόν Σταθόπουλο καί Ζαβογιάννη. "Αν ό Ζαχαρούλης παρέμενε ακίνητος, τό βλήμα θά τόν εύ­ρισκε στήν σπονδυλική στήλη, πιθανώς στό ύψος τών θωρακι­κών σπονδύλων. Ή αστυνομία, κατόπιν προσκλήσεως τών Εθνικιστών απεφάνθη ώς έξης: αδέσποτο βλήμα, μάλλον άπό κάποιον καυγά ανθρώπων τού υποκόσμου... Στήν παρα­τήρηση τού Ζαχαρούλη, ότι τά γραφεία τού Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκονται απέναντι και σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων, οι αστυνομικοί νευρίασαν και έκλεισαν την υπόθεση .Ποιος αστυνόμος στήν Ιταλία, θά μπορούσε νά κατηγορήσει τό ΚΚΙ τοΰ 32%, πώς άπό κάποιο παράθυρο του Κόμμα­τος ό ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε; Λέτε νά ήταν σύμπτωση, ώστε ένα αδέσποτο βλήμα νά φθάσει στό ανοιχτό παράθυρο τού ΕΣΕΣΙ; Σύμπτω­ση, νά στοχεύει τίς πλάτες τού Ζαχαρούλη; Σύμπτωση, νά συμβεί μετά τίς απανωτές άποτυχίες των «αντιστασιακών» στήν προσπάθεια νά σπάσουν τό ηθικό τών αγωνιστών; Κανείς λογικός δέν πιστεύει σέ τόσες συμπτώσεις. 


Ένας νεκρός εθνικιστής στή Νεάπο­λη; Ίσως θά έσπερνε τόν πανικό στίς τάξεις τού ΕΣΕΣΙ, γιατί πλέον τό παιχνίδι θά ξέφευγε άπ' τό επίπεδο συγκρούσεως καί θά γλυστρούσε σ' εκείνο τών ψυχρών εκτελέ­σεων. Πέρα άπ' τό ότι, θά ήταν τό αντίβαρο τών προηγουμέ­νων αποτυχιών τών αριστερών. Έν πάσει περίπτωση, οί εθνικι­στές δέν πτοήθηκαν άπ' τήν απόπειρα εκείνη. Ακόμη και ­σήμερα, οί πρωταγωνιστές διη­γούνται μέ χιούμορ τό περι­στατικό! «Αυτοί είναι ασυνεί­δητοι» ξεφώνισαν στήν Πρε­σβεία της Ρώμης οί διπλωμά­τες μας, αυτοί δηλαδή πού πολεμούσαν παντί τρόπω τόν ΕΣΕΣΙ. «Θά καταντήσουν τούς φοιτητές μας κινούμενους στόχους» συμπλήρωναν οί πιο μυαλωμένοι..

ΕΔΩ υπάρχει και πλήρες το δημοσίευμα της εφημερίδος "Νέας Θέσις " επίσημο όργανο του ΕΝ.Ε.Κ. για όσους θέλουν να το κατεβάσουν και να το έχουν .

"
   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π