Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ - ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ


Ο σύγχρονος κόσμος είναι τό αποτέλεσμα τής μακράς εξε­λικτικής διαδικασίας ενός πολιτισμού: του Ευρωπαϊκού.  Απο­τελεί την φυσική προέκτασι της δημιουργικής προσπάθειας των Λαών της Ευρώπης, στη χιλιετηρίδα πού μεσολαβεί από τόν 9ον μέχρι τόν 20ον αιώνα μ.χ. Ό τεράστιος αυτός κύκλος υπάρξεως μιας ολόκληρης εποχής βρίσκει την τελική του κατάληξι στό κο­σμοϊστορικό φαινόμενο της ίδιας της καταρεύσεώς του.

 Πρόκει­ται γιά τίς σπάνιες εκείνες στιγμές της Ιστορικής εξελίξεως πού σημαδεύουν τίς μεγάλες καμπές τής ανθρώπινης μοίρας, καί κά­νουν την Ιστορία νά παρουσιάζεται σάν ένα γιγαντιαίο φαινόμε­νο πού ξεπερνά την περιορισμένη ζωή ενός άτομου ή μιας γενεάς. Στέκεται αδύνατη ή κατανόησι ενός παρομοίου γεγονότος χωρίς τήν μελέτη των μεγάλων εκείνων μαζικών ρευμάτων σκέψεως πού ονομάζονται Ιδεολογίες καί πού χαρακτηρίζουν τήν ποιότη­τα κάθε εποχής. Διότι ή ζωή καί ή κίνησι των Φυλών συντελεί­ται μέσα από τίς συγκρούσεις των Λαών τους, τών κοινωνιών τους, τών ομάδων τους, ενσαρκωμένες πάντα σέ κάποια Ιδεο­λογία.
                                                     Η ΚΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

                            ΜΕΣΟΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΌ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, οι συγκρούσεις στήν νοτιοανατολική καί στην κεντρική Ασία, στήν Αφρική καί στήν Ανατολική λεκάνη τής Μεσο­γείου, στήν Ανατολική Ευρώπη καί στήν τήν Λατινική Αμερική είναι μονά­χα οί πρώτες αστραπές αυτής τής θύελ­λας, πού πλανιέται πάνω άπ' αυτόν τόν αιώνα μέ όλο τό βάρος του πεπρωμέ­νου.

Σέ όλες τίς επίσημες συνελεύσεις καί σέ όλες τίς εφημερίδες αντηχεί ή λέξις «κρίσις», μέ τήν έννοια μιας περαστι­κής αναστολής τής ευημερίας. Αυτός ο όρος έχει σάν σκοπό του νά άποκοιμίζη γιά νά μήν μπορούμε νά βλέπουμε τήν αλήθεια. Πρέπει όμως νά γνωρίζουμε ό­τι πρόκειται γιά μία ολοκληρωτική κα­ταστροφή πού κανείς δέν μπορεί νά πρόβλεψη τά αποτελέσματα της καί πού είναι ή φυσιολογική μορφή τής ολο­κληρώσεως τών μεγάλων καμπών τής Ι­στορίας μέσα στήν εποχή πού ζούμε.


Γιατί ζούμε σέ μιά μεγαλειώδη εποχή. Ό σύγχρονος πολιτισμός δέν γνώρισε ποτέ ούτε θά γνωρίση παρόμοια. Είναι ί­δια μέ αυτήν, πού ό αρχαίος κόσμος γνώρισε στό διάστημα πού μεσολάβησε

ανάμεσα στόν Γρανικό καί στό "Ακτιο, άπ' όπου μάς έρχονται τά ονόματα τοϋ Αλεξάνδρου, του Αντιγόνου, τών Γράκχων, τοϋ Μάριου, του Σύλλα, του Αντωνίου καί του Όκταβίου. Πολλοί θέλησαν να αναζητήσουν κάποια αιτία αυτής τής παγκοσμίου κρίσεως στήν ύπαρξι δύο διαφορετικών κοινωνικών συστημάτων, τήν στιγμή ποϋ δέν υπάρ­χει παρά τό ενιαίο φαινόμενο τής σχεδιοποιημένης συσσωρεύσεως πού ξεχω­ρίζει στίς λέξεις καί δχι στά πράγματα. "Αλλοι πάλι θέλησαν νά δικαιολογή­σουν τήν κρίσι τής εποχής σάν αποτέλε­σμα τής τεχνολογικής ρωγμής ανάμεσα στους ανεπτυγμένους και στους υπανά­πτυκτους Λαούς, τήν στιγμή πού γιγαν­τιαίες Ιστορικές διαφοροποιήσεις καί παρ' όλο πού ή τεχνολογία απλώνεται πολύ γρήγορα αντί νά λύση, μεγαλώνει τό πρόβλημα. "Οσο περισσότεροι ανε­βαίνουν στό επίπεδο τής επιστημονικής πρακτικής τόσο οί διασυνδέσεις της Κρίσεως αυξάνουν.


"Οχι! "Ολοι αυτοί δέν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Γιατί έχομε είσέλθει πιά στή εποχή τών μεγάλων πολέ­μων τής ιδεολογίας καί τής πολιτικής, πού άρχισαν τόν 19ο αίώνα κμί θά διαρ­κέσουν όλον τον παρόντα αίώνα καί ί­σως καί τόν επόμενο. Σημαίνουν τό πέ­ρασμα του κόσμου πού διαμορφώθηκε άπό τόν Ευρωπαϊκό πολιτισμό στήν ε­ποχή του ΙΜΡΕRIUΜ ΜUNDΙ. "Ο­πως εκείνη ή περίοδος πού μεσολάβησε ανάμεσα στόν Γρανικό καί τό "Ακτιο καθώρισε τόν αρχαίο κόσμο καί τίς δια­κλαδώσεις του, έτσι καί αυτή έδώ έχει γίνει, γιά μία μεγάλη διάρκεια, ή Ιστορι­κή μοίρα του πλανήτη. 
Ή Κρίσις τής ε­ποχής αρχίζει μέ τήν γέννησι του Ιμπε­ριαλισμού καί τελειώνει μέ τήν κατα­στροφή του.

Το κείμενο έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Ιδεολογίας του Κινήματος και έχει δημοσιευθεί στο επίσημο όργανο του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος ΕΝΕΚ, την εφημερίδα ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ τεύχος 5 στις 1/8/1979 
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ αρ.φύλλου 5 επίσημο όργανο του ΕΝ.Ε.Κ. την 1η Αυγούστου 1979Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π