Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Η Πολιτική διάσταση της Ινδοευρωπαϊκής απάτης


Με τον διάλογο που άνοιξε πρόσφατα στον Κοινό Παρονομαστή γύρω από το θέμα  περί «Ινδοευρωπαίων» και αυτόχθονου, θεωρώ σκόπιμο να αναρτήσετε τον επίλογο από το βιβλίο  « ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑ» έκδοση της εταιρίας Θρακολογικών μελετών τεύχος του έτους 1982.
Βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν να αναρτηθεί όλο το υλικό των 140 σελίδων το οποίο έχει σαν αποκλειστικό θέμα : Αναθεώρησις της υποθέσεως περί «Ινδοευρωπαίων»
με συμπληρωμένη ανακοίνωση, που όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, έγινε στο Γ’ Διεθνές Θρακολογικό Συνέδριο στην Βιέννη, κατά τη Συνεδρία της 3ης Ιουνίου 1980, και στο οποίο στην κυριολεξία κονιορτοποιείται το θέμα περί Ινδοευρωπαϊκής ομοεθνίας κ.ο.κ.
Μακάρι βέβαια ο Κοινός Παρονομαστής να μπορούσε σε συνέχειες να αναρτήσει όλο το βιβλίο ΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑ, το οποίο θα πρότεινα ούτως η άλλως να το αναζητήσουν και να το διαβάσουν όσοι ενδιαφερόμενοι .
Σας στέλνω λοιπόν από τις σελίδες 104 και 105 την πολιτική διάσταση που δίνει το βιβλίο και ο Αντ. Καψής για το συγκεκριμένο θέμα που έχει την σημασία του
«Ορφικός»    

Άπό τά προαναφερόμενα διαπιστώθηκε μέ συντομία ή αύτοδύναμη μακροχρόνια προϊστορική καί ιστορική ένότης καί συνεχής έξέλιξις του ελλη­νικού πολιτισμού, ώστε κατά τήν πορεία της διαλεκτικής νά ανακύψει καί τό αναμφισβήτητο ιστορικό πόρισμα ότι ή «ινδοευρωπαϊκή» ύπόθεσις είναι ψευδής άναπαράστασις μιας παραποιημένης πραγματικότητος τών ανύπαρκτων «Ίνδοευρωπαίων» καί στή βαθειά αυτή πλάνη, πού εμποδίζει τόν άνθρωπο νά επικοινωνήσει μέ τήν αλήθεια, αποκαλύφθηκε μέ πλήρη καί ακριβή γνώσι ή αληθινή γνώσις τών υπαρκτών έλληνικών-έλληνογενών φύλων, πού θά μπορούσαν άνετα νά ονομασθούν ΕΛΛΗΝΟ-ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, άντί νά απο­καλούνται τά φύλα αυτά «Ίνδοευρωπαϊοι».

Ή ύπόθεσις της «ινδοευρωπαϊκής» απάτης κλιμακώνει ευρύτερο φάσμα
Τό πρόβλημα τής «γιγαντομαχίας περί τής ουσίας» τής «ινδοευρωπαϊκής απάτης, πού αποσκοπεί, κυρίως, στήν προϊστορική καί ιστορική έξασθένησι ή έξαφάνισι τού ελληνικού παράγοντος, αποτελεί κλιμάκωσι ευρύτερου φάσματος απάτης, γι' αυτό ή εύρεσις τής αλήθειας τής «ινδοευρωπαϊκής υποθέσε­ως σχετίζεται καί μέ τόν αγώνα τού άνθρωπου, πού δέν άφορα μόνον τό παρελ­θόν, άλλ' εξ ίσσου καί τό παρόν καί τό μέλλον.

Ή θεωρία τής «ινδοευρωπαϊκής» άπατης σχετίζεται μέ τήν άποκρυπτογράφησι τού σκηνικού τής εποχής μας, όπου ή απάτη είναι καί ψεύδος πού τείνει νά επιβληθεί ώς αλήθεια, προκειμένου νά εξυπηρετηθούν ξένοι πρός τήν πραγματικότητα, τήν «ουσία», σκοποί.

Ή «ινδοευρωπαϊκή» άπατη μέ στόχο της νά ξεριζώσει τίς βαθειές ρίζες τού ελληνισμού, είσέδυσε πονηρά καί μέσα στους κόλπους τής ελληνικής κοινωνίας, όπου οί άνθρωποι άπό παιδιά μαθαίνουν νά ζούν μέ τό ψέμμα αυτό τών ανύπαρκτων «Ίνδοευρωπαίων», καί ή περίπτωσις αυτή συμπίπτει ad hoc μέ μία φράσι τού Φίλωνος: «άτε τό ψεύδος ώς αληθές προμαθόντες, έκ παίδων καί σύντροφον έχοντες, έξαμαρτήσονται».

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙ «ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΩΝ»

Ή θεωρία γενικά τής άπατης συμπίπτει καί μέ τό δράμα τής Άνθρωπότητος, όταν αντιμετωπίζει μέ δέος τίς υπερδυνάμεις ή όπως τονίζει καί ό Bergson: «στενάζει κάτω άπό τό βάρος τής προόδου πού πέτυχε».
Ή επιστήμη τής Φυσικής καί Χημείας, ανακάλυψε τά ηλεκτρόνια, πρωτό­νια, άντιπρωτόνια, ούδετερόνια ή νετρόνια κι άλλα στοιχεία, πού δημιουργούν τεράστιες έπιταχυντικές δυνάμεις, άλλα δέν έχει επιλύσει ακόμα τά προβλήματα τής αυτοδυναμίας τής ύλης ή τής καταγωγής καί συνθέσεως της καί ό  Άνθρω­πος δέν έχει έλθει ακόμα σ' επαφή μέ τήν πραγματικότητα.

Ό σύγχρονος δέ Άνθρωπος άντικρύζει εφιαλτικά τήν απειλή τής αυτοκα­ταστροφής του, άφοϋ μέ τή διάσπασι του «ατόμου» καί τοϋ «πυρήνος», ή επι­στήμη τής τεχνολογίας έφθασε στό άπώγειο τής εξελίξεως της, ενώ δέν θά πρέπει να ύπερηφανεύεται γιατί χάρισε στήν Ανθρωπότητα τήν ατομική ή ύδρογονική η τη βόμβα τοϋ νετρονίου κι άλλα πυρηνικά όπλα μέ τά όποια ή πολιτική τών υπερδυνάμεων του πυρηνικού εξοπλισμού ομαδικής έξοντώσεως επιδιώκουν νά υποδουλώσουν τους λαούς.
Ή αφροσύνη όμως ενός πυρηνικού πολέμου, ούτε καί αυτοί πού τόν προ­καλούν δέν πρόκειται νά τόν αποφύγουν καί νά επιζήσουν άφού θά είναι αδύνατον νά χαλιναγωγήσουν τίς φοβερές καταστροφικές του δυνάμεις, περίπτωσις πού ταυτίζεται μέ τούς στίχους τής Παλ. Διαθήκης: «λάκκον ώρυξεν καί άνέσκαψεν αυτόν καί έμπεσείται εις βόθρον όν είργάσατο».

Ήδη απειλητικά προβάλλει ή τραγωδία του ανθρωπισμού τής Άνθρωπότητος άπό νάνους ήρωες τού έβραϊσμοϋ-σιωνισμού, χωρίς νά αναμετρηθούν μέ τούς πραγματικούς ήρωες αντιπάλους των, άλλά τούς δολοφονούν ύπουλα καί συνωμοτικά. Ενδεικτικά θά πρέπει νά αναφερθεί ότι άπό τούς 500 Εβραίους επιτρόπους τής ρωσικής επαναστάσεως (!!) οί 490 ήσαν Έ β ρ α ι ο ι κι αυτοί ενίσχυσαν τήν Τουρκία οικονομικά καί μέ πολεμικό υλικό γιά νά εξοντωθούν περί τά 5 εκατομμύρια Έλληνες τής Μικράς Ασίας μέ τήν Ιωνία (1922) καί οί Εβραίοι τής Αμερικής (Κίσσινγκερ, Φορντ, κλπ.), είχαν τήν εγκληματική πρωτοβουλία νά εξωθήσουν τούς Τούρκους γιά νά εξοντώσουν τούς Έλληνες της Κύπρου μέ απώτερο σκοπό νά οικειοποιηθούν τά πατρικά των εδάφη.

Ή θρασύτης τών Εβραίων, έφθασε στό κατακόρυφο μέ τήν  εισβολή των καί τή σφαγή άμαχων πληθυσμών Παλαιστινίων καί τού Λιβάνου καί τή γενοκτονία αυτή, κατά τήν εβραϊκή τακτική τής διαστρεβλώσεως τής Αληθείας καί σύμφωνα μέ τήν ηθική τών 'Οτεντότων χαρακτηρίζεται ώς «άμυνα», ένώ κατά τό αρχαίο ελληνικό πνεύμα αποτελεί «"Υβριν» κατά της Αληθείας, τής Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης καί γενικώτερα του κοσμογονικού νόμου (Δημοκρίτου). Γι' αυτό ή οποιαδήποτε «νίκη» τών σιωνιστών έχει τό σπέρμα τής αυτοκαταστροφής καί ή θεία νέμεσις τών αρχαίων θά τήν ανατρέψει άνά πάσαν στιγμήν».

Στό συμπέρασμα αυτής τής πραγματείας-έργασίας, θά πρέπει νά έπισημανθή ότι ή ανατροπή μέ αναμφισβήτητες αποδείξεις τής θεωρίας-άπάτης περί «Ίνδο­ευρωπαίων», δέν είχε αρνητικό στόχο, γιατί ό Έλληνας δημιουργός καί φορέας του ελληνικού πνεύματος Αλήθεια, μέ υψηλό οικουμενικό κύρος, υποτιμά τόν εαυτό του, όταν παρουσιάζεται ότι επιδιώκει ώς μοναδικό του σκοπό τήν καταπολέμησι τής «ινδοευρωπαϊκής» υποθέσεως άπατης πού σήμερα χρησιμοποιεί ό έβραϊσμός-σιωνισμός ώς «επιστημονικό» όπλο κατά τοϋ Ελλη­νισμού .

Ό Ελληνισμός έχει υψηλούς στόχους επιδιώξεων στά πολιτιστικά κυρίως, πλαίσια, καί όταν παρεμβάλλωνται «άκανθαι καί τρίβολοι» πού έπεβλήθηκαν άπό άρπαγες λύκους όπως μέ τό «ένδυμα προβάτου» τής Κ.Δ., παρουσιά­ζεται ή «ινδοευρωπαϊκή» άπατη στό σύγχρονο αρρωστημένο καί παρηκμασμένο κόσμο, τότε ή τεκμηριωμένη ανατροπή τής υποθέσεως αυτής θεωρείται ένα πολε­μικό επεισόδιο γιά τήν έξάλειψι τών εχθρικών εστιών αντιστάσεως.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π