Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

21ης Απριλίου συνέχεια…


Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα που προέκυψε, ανατρέξαμε στο ολιγοσέλιδο, αλλά περιεκτικότατο βιβλίο του Ανδρέα Δενδρινού (1975) « Η 21η Απριλίου και πως απέτυχε» σελ 18,19

Το κεφάλαιο «Η νεολαία» έχει πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσουν προσεκτικά όσοι θέλουν να βλέπουν τα γεγονότα όπως ήταν και όχι όπως θα μας άρεσε να ήταν ..

Κοινός Παρονομαστής

« Η επανάστασις έχει μια ιδεολογία: Ότι δεν έχει ιδεολογία» !

Ή νεολαία

"Ολα αυτά τά αντιφατικά αισθήμα­τα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένα στό λεπτότερο σημείο του "Εθνους: τήν Νεολαία. Πάντοτε επικεφαλής του αι­σθήματος της αλλαγής, τής προόδου τής ανησυχίας, είχε γίνει  θύμα τής πολυκομματικής προπαγάνδας. Προς  αυτήν, ακολουθήθηκε συγκεχυμένη πολιτικής Μέ σκοπό τήν κατασίγασι τών παθών κοι τήν άποπολιτικοποίησί της, αφέθηκε «ανε­πηρέαστη» θεωρητικά, ώστε νά άσχοληθη μέ τόν 
 εαυτό της. Άλλά ή ε­ποχή μας δέν αφήνει τέτοιες ευκαιρίες χαμένες. Είναι βέβαιον ότι ή άποπο-λιτικοποίησις και  ό μή επηρεασμός της, δέν έφεραν τά ποθούμενα αποτε­λέσματα! Και πρόβλημα υπάρχει πάντα γιά τά «ξέφραγα αμπέλια». "Ας γίνη όμως τούτο αντιληπτό: 
«Ή Νεολαία είναι, έκ φύσεως, έστραμμένη πρός τό Μέλλον, τήν Πρόοδο, τό "Αγνωστο, τό κΰμα τής εποχής. Κάθε πλαισίωσις, καθοδήγησις διαφώτισις, πρέπει νά τό λάβη ύπ' ό­ψιν, δένοντας αρμονικά τό Ιστορικό αίσθημα υπερηφάνειας τοϋ παρελθόν­τος, τά Ιστορικά πεπρωμένα τοϋ μέλ­λοντος και τις σημερινές προκλήσεις του»...

Ή σύγχυσιςΔέν περιμένει κανείς άπό μιά κυβέρνησι, ένα καθεστώς μόνον επιτυ­χίες. Άλλά και είναι αδύνατον νά παραδεχθή τήν συστηματική σχεδόν πά­ρα γνώρισι βασικών διδαγμάτων τής Ιστορίας και τής Φιλοσοφίας. Στους τομείς αυτούς, ή υπήρξαν προσπάθει­ες πού απέτυχαν, ή αλλεπάλληλα σφάλματα, μέ ανυπολόγιστες ακόμη μελλοντικές συνέπειες...


Στην έλλειψι φιλοσοφικών, μή υλι­στικών σκοπών, έν πρώτοις. Μιά Έπανάστασις πρέπει νά έχη σκοπούς, ιδίως όταν είναι καθεστώς. Πρέπει νά δικαιολογή τήν υπαρξί της, όχι μό­νον μέ τήν "Αρνησι του Κομμουνι­σμού. Πρέπει νά έμπνέη τόν ενθουσι­ασμό και τήν συμμετοχή τών ψυχών όχι μόνο μέ τό φόβο τοΰ «"Υστερα τι θά γίνη;» Ή «οικονομική άνάπτυξις» δέν μπορεί νά άποτελή αύτοσκοπό.  Δέν πρέπει, γιατί καλλιεργεί ένα είδος Υλισμού και Μακαριότη­τας, πού σίγα σιγά φθάνει νά μή διαφέρη άπό Αδιαφορία και Ηθικό Α­φοπλισμό.Η "Ελλάς ηθικά αφοπλισμέ­νη καΐ υλιστική, δέν μπορεί νά έπιζήση στό γεωπολιτικό της χώρο. Γιατι περιβάλλεται άπό Κράτη ιδεολογικά φανατισμένα, πού ουδέποτε — Ιστο­ρικά και πολιτικά —άπέκρυψαν τις βλέψεις τους πρός τόν Ελληνικό Χώ­ρο... Ό "Ελληνας του '40 και ό "Ελ­ληνας τοϋ 75, έχουν ήδη τεράστιες διαφορές αντιδράσεων, δικαιολογημέ­νες βέβαια. Άλλά και ή Βαλκανική του '40 δέν εγκυμονούσε τούς κινδύ­νους εξαφανίσεως τής ιδίας τής Φυ­λής μας, όπως σήμερα. Ό "Ελληνας του 1980 θά μπορή νά έπαναλάβη τό '40; Θά έχη τό ηθικό ανάστημα; Ού­τε ή «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών», ούτε ή Επιστροφή τής Κοινοβουλευ­τικής Δημοκρατίας, ούτε ή (αναγ­καία) Μεταβολή Νοοτροπίας, είναι φιλοσοφικοί σκοποί. Ακόμη λιγότε­ρο μπορούν νά εμπνεύσουν τόν Εν­θουσιασμό και τήν Συμμετοχή. 

Κά­ποτε ένας εκπρόσωπος τής 21ης σέ συνέντευξι τύπου, πανηγυρική και σέ ξενοδοχείο, είχε πη τό άμίμητον ε­κείνο: 
«Ή Έπανάστασις έχει μιά ι­δεολογία: ότι δέν έχει ιδεολογία»! Και εξήγησε, ότι οι Ιδεολογίες

απορ­ρίπτονται, γιατί λαμβάνουν ύπ' όψιν τους μόνον ότι χωράει στά συρτάρια τους! Υπονοούσε βέβαια ότι ή έλλειψις ιδεολογίας άνοιξε ευρύτερους ορίζοντες, άπηλλαγμένους άπό 
προ­καταλήψεις... Αυτά δέν ήταν σοβαρά στήν πράξι! Γιατί καλή είναι ή έλλειψη προκαταλήψεων (ίσως), καλή είναι και ή έλλειψις «συρταριών», κά­κιστη όμως είναι ή έλλειψις και επί­πλων...

Άπ' αυτήν τήν βασική έλλειψι έ­πήγαζαν κα'ι οί περισσότερες λοιπές ελλείψεις και αποτυχίες.

Ή ψυχολογία τοϋ Υλισμού και τής Ευημερίας  πάση θυσία, σέ συνδυα­σμό μέ τήν έλλειψι αντισταθμίσμα­τος, άφησε- έρμαιο ιδεολογικά καΐ χέρσο ψυχικά τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ "Εθνους και σχεδόν ολόκληρη τή Νεολαία. Και οί μέν μεγάλοι ασχο­λούνται μέ τήν ευημερία και προσωρι­νώς είναι ευχαριστημένοι. Ή Νεολαία όμως δέν αρκείται σ' αυτό. Ό Νέος τρέφεται άπό Ψυχικές Δυνάμεις... Και επιπλέον τις τρέφει, σάν ένα είδος α­μοιβαίας Μεταλήψεως...Τό χέρσο αυτό χωράφι ανέλαβαν άλλοι, φυσικά, νά τό καλλιεργήσουν, αφού τους άνοιξαν τόν δρόμο, όχι μη νο μέ τήν έλλειψη Φιλοσοφικών Σκο­πών, άλλά και μέ τήν αρχική παρότρυνσι νά ασχολούνται οί νέοι μόνον μέ τά μαθήματα τους, πράγμα μή ρε­αλιστικό. Δέν έλλειψαν οί προειδο­ποιήσεις, χωρίς ήχώ και αποτέλεσμα όμως. Και   (τό σφάλμα αντιληπτό) παροτρύνονταν οί Νέοι «νά λάβουν θέσιν» τήν... έλαβαν άλλά δέν ήταν εκείνη πού έπερίμεναν οί αρμόδιοι.

Ή 21η Απριλίου άφησε τους Νέους έρμαίους καί άκαθοδηγήτους στά χέ­ρια τών επιτηδείων του έσωτερικού (πού ανυπομονούσαν νά πάρουν πί­σω όσα έχασαν) καί του εξωτερικού (πού ανησυχούσαν γιά τό παράδει­γμα της στίς δικές τους παραπαίου­σες πολιτικά χώρες).

Ή αναρχική φιλολογία καί τά μαρ­ξιστικά βιβλία γέμισαν προκλητικά τίς βιτρίνες γύρω άπό τά φροντιστή­ρια καί τά Ιδρύματα, δηλητηριάζον­τας ανεπανόρθωτα καί ανενόχλητα τήν ψυχή τών Νέων! "Εσπειραν τόν άνεμο. Θέρισαν τήν θύελλα...


Καί ή γενική διαπίστωσις επιβάλ­λεται: "Ολόκληρη ή πολιτική έναντι τής Νεολαίας απέτυχε, καί ή ανάγκη διατάγματος γιά τήν βιαία καταστο­λή τών διαδηλώσεων απετέλεσε τήν θλιβερώτερη άπόδειξι...11 σχόλια:

 1. Αλάνθαστος μόνο ο Θεός2 Μαΐου 2013 - 1:42 π.μ.

  "Τό χέρσο αυτό χωράφι ανέλαβαν άλλοι, φυσικά, νά τό καλλιεργήσουν, αφού τους άνοιξαν τόν δρόμο, όχι μόνο μέ τήν έλλειψη Φιλοσοφικών Σκοπών, άλλά και μέ τήν αρχική παρότρυνσι νά ασχολούνται οί νέοι μόνον μέ τά μαθήματα τους, πράγμα μή ρεαλιστικό." (Α. Δενδρινός)

  "Ήμουν στο Γυμνάσιο όταν μας έλεγαν να μην ασχολούμαστε με τα …πολιτικά, αυτά πλέον τα κανονίζει η ..επανάσταση !
  Μας είπαν να είμαστε στα σπίτια μας και να διαβάζουμε" (Σ. Παπαδόπουλος)

  Προφανώς, οι κύριοι Δενδρινός και Παπαδόπουλος πηγαίναν στο ίδιο σχολείο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ Γλάυκιππε, αγαπητοί φίλοι του ΚΠ.
  Την 21η Απριλίου δεν την έζησα, αλλά τη γεύτηκα μέσα από τα συχνά, νοσταλγικά και, πάντα, τιμητικά σχόλια πατεράδων, θείων και παππούδων.
  Τον κο Χατζηδάκη, επίσης, δεν τον γνώριζα, μέχρις ότου παρακολούθησα την επίμαχη, ελέω "Ανοίξεων", εκδήλωση στο President. Τώρα, πλέον, έχω άποψη και είναι εξόχως επιδοκιμαστική, λαμβανομένων υπόψιν τόσο του νεαρού της ηλικίας του, όσο και του εργώδους ζήλου του για την ιστορική έρευνα μιας τόσο κατασυκοφαντημένης και, κατά πώς φαίνεται, σκόπιμα παραμελημένης ερευνητικά περιόδου.
  Για το ζήτημα της παρεξήγησης, σχώρα με, φίλε Γλαύκιππε, η ευθύνη βαραίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ τον κο Παπαδόπουλο.
  Ανέξοδες στρακαστρούκες τύπου "γιατί κάνετε εκδήλωση(αλήθεια, με τα λεφτά τίνος;) για τον Χ και όχι για τον Ψ" μου θυμίζουν αριστερές νούλες, που κατηγορούν τους.. Atenistas(ο Θεός να με συγχωρέσει για το συσχετισμό), επειδή, λέει, κάνουν αποψιλώσεις και καθαρισμούς, αντί να ταϊζουν λαθρομετανάστες!..
  Έχω την εντύπωση πως η κριτική κατόπιν εορτής, ο περίφημος "ιστορικός αναχρονισμός" είναι εγγύηση για ντουγρού παραλογισμό. "Αν είχαμε αποδεχτεί νωρίτερα την Ένωση των Εκκλησιών", "αν ο Χίτλερ δεν είχε καθαρίσει το Ρεμ", "αν η 21/4/67 είχε κάνει εθνική νεολαία" και πάει λέγοντας..
  Όπως επίσης κι οι αναφορές σ' ένα αλάνθαστο, ιδεολογικό μοντέλο, που αν, τυχόν, είχε ακολουθηθεί θα θεράπευε πάσα νόσο, οι οποίες επίσης "βρωμάνε" σοβιετική ορθοδοξία..
  Και ποια είναι η περίφημη.. νεολαία; Τα βρωμόπαιδα κάποιων κωλοαστών, οι οποίοι, ούτως ή άλλως, πήραν τον μπούλο από την επανάσταση; Ή τα αγροτόπαιδα της επαρχίας που είδαν το φως κι έφαγαν ψωμί;;
  Το μοντέλο της Εθνικής Νεολαίας που υπερθεματίστηκε δεόντως, λειτούργησε επί Μεταξά, αφήνοντας ιδεολογικούς επιγόνους;; Δε νομίζω..
  Τέλος, Γλαύκιππε, θα σε στενοχωρήσω, αλλά συμφωνώ εν μέρει με τον κο Χατζηδάκη αναφορικά με τις "ιερές αγελάδες". Και συμφωνώ, επειδή θεωρώ ότι η εμμονική προσήλωση και, κατά συνέπεια, ο ιδεολογικός αυτοκαθορισμός από τα λεγόμενα και τα πεπραγμένα δύο ρομαντικών του περασμένου αιώνος, μ' όλα τα καλά τους, προσιδιάζει περισσότερο σε εθνικισμούς νεόκοπων "εθνών" τύπου Ουγγαρίας, Ρουμανίας και λοιπών... UCKάδων, κι όχι στη μακραίωνη ιστορική οντότητα που ονομάζεται Ελληνισμός..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σπύρος Παπαδόπουλος

   Αγαπητέ HARVSPEX
   Ένα ξεκαθάρισμα Όταν έγραφα το άρθρο μου η «Ανοιξη του Εθνικισμού» σε καμμία περίπτωση από την σκέψη μου δεν πέρασε ο Μ.Χατζηδάκης και το βιβλίο του ούτε μια στιγμή! Μελαγχόλησα και αυτό το δικαίωμα ελπίζω να μου το αναγνωρίζεις, με τέτοιου είδους πλέον εκδηλώσεις, και μάλιστα την συγκεκριμένη ημερομηνία, δεδομένου ότι συνεχίζω να θεωρώ ότι, δεν αφήνουν τους νέους να αναζητήσουν μέσα τους την ευθύνη προς αυτόν τον τόπο, την προσωπική τους ευθύνη , αντί να αποπροσανατολίζονται με το παρελθόν, για αυτό και για μένα, και όχι μόνο ο Π.Γιαννόπουλος αν μη τι άλλο μας δείχνει έναν δρόμο που περνάει μές από τον εαυτό μας, γαια υτό μιλάει πρώτα για επανάσταση ΑΤΟΜΙΚΗ !

   Αυτό γράφει και ο Ι. Δραγούμης στο Ο Ελληνισμός μου και οι Έλληνες «Ο καθένας πρέπει να φαντάζεται πως αυτός πρέπει να σώσει το έθνος του Ο καθένας γεννήθηκε σωτήρας του έθνους του λίγοι όμως ξέρουν πως γεννήθηκαν τέτοιοι δηλαδή πως αυτοί θα το σώσουν αν θέλουν .. »

   Το πρόβλημα προέκυψε όταν ο Χατζηδάκης «αρπάχτηκε» από ένα σχόλιο ανώνυμου ο οποίος μεταξύ άλλων αποκαλούσε κι αυτόν «ιερή αγελάδα» (άσχετα μετά αν το γύρισε )και μου επιτέθηκε με τους απίστευτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς που γνωρίζεις χωρίς να με ξέρει σαν άνθρωπο, δεν υπήρξαμε ποτέ φίλοι κλπ

   Θα μπορούσε αν ένοιωθε ότι κάπου τον άγγιζε το άρθρο μου να απαντήσει πολιτισμένα και με πολιτικά η ιδεολογικά επιχειρήματα κάτι που έκανε τηλεφωνικά με τον Γλαύκιππο αναγνωρίζοντας τους λάθος χαρακτηρισμούς ( διάβασε το σχόλιο του ) απλά δεν είχε το θάρρος και την παλικαριά, όπως του έγραψα να το κάνει γραπτά και δημόσια !

   Το βιβλίο δε του Χατζηδάκη το αγόρασα όταν πρωτοεκδόθηκε, το διάβασα είναι καλή προσπάθεια σαν ιστορική παρακαταθήκη αλλά αποφεύγει τα «κακώς κείμενα» και μεροληπτεί σε καίρια θέματα, ωστόσο επειδή κάθε βιβλίο έχει κάτι να δώσει και είναι αποτέλεσμα κόπου ούτε τον υποτιμώ ‘ αν είχα τέτοιο θέμα με τον Χατζηδάκη κι το βιβλίο του θα το είχα γράψει ευθαρσώς την άποψή μου από τότε που το αγόρασα( πριν δηλαδή ένα η δυο χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώς)

   Σε ότι αφορά την ουσία , και του χρόνου να γίνει το ίδιο, πάλι τα ίδια θα γράψω, γιατί έτσι πορεύτηκα επί 37 χρόνια αγωνιστικά και ιδεολογικά και δεν έχω σκοπό να συρθώ από την «στενομυαλιά» κανενός, την άποψη μου θ την λέω την αντίθετη θα την σέβομαι αλλά θα την αντικρούω αν πιστεύω ότι είναι λάθος τους υβριστές και τα ξεκατινιάσματα τα απεχθάνομαι !

   Φιλικά

   Υ.Γ.
   Εγώ ΔΕΝ γράφω πουθενά «γιατί κάνατε εκδηλώσεις» ΠΟΥΘΕΝΑ !!
   Γράφω ότι «καλούμαστε να αναμασήσουμε το αποτυχημένο παρελθόν»

   Διαγραφή
 3. ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ2 Μαΐου 2013 - 10:39 π.μ.

  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ "Ε.Κ". ΕΝΩ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ "ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΡΙΞΕΙ ΛΑΔΙ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ", ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ Η ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΜΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ!....ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ...ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΝΑ ΔΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΑΣ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ 'Ε.Κ" ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Μάνο Σου είπα ότι το άρθρο σου όχι ότι δεν μπορώ αλλά ΔΕΝ ΘΕΛΩ να το δημοσιεύσω στον Κοινό Παρονομαστή γιατί πρώτον ενώ τηλεφωνικά μου είπες ότι και εσύ μετάνιωσες για τους χαρακτηρισμούς ξερόλας κλπ και ειπώθηκαν κάτω από τον εκνευρισμό για τον συν Σπύρο Παπαδόπουλο, στο άρθρο σου που μου έστειλες δεν είχες ανακαλέσει αυτούς τους χαρακτηρισμούς.

   Επίσης είπα πως όλα αυτά που λες μας βρίσκουν ιδεολογικά αντίθετους και ότι αν δημοσιεύσω τέτοιο κείμενο είναι σαν να ρίχνω λάδι στην φωτιά και να "ξύνω" τις πληγές στους ΕΝΕΚίτες που με διαβάζουν και γνωρίζοντας πως έχουν πληρώσει σοβαρά τις παρεμβάσεις του Γεωργίου Παπαδοπούλου

   Επειδή το ντόμπρο του χαρακτήρος μου δεν αμφισβητείται μάλιστα σου είχα ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΕΙ την δημοσίευση ανάρτησης στο άρθρο σου που είχα ήδη.Και είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζομαι άδεια κανενός να δημοσιεύσω 20 γραμμές από το βιβλίο του Ανδρέα Δενδρινού "η 21η Απριλίου και πως απέτυχε" όπως έχω δημοσιεύσει και απόσπασμα από την "ελληνική πρόκληση"

   Τέλος δεν διαφωνώ με αυτό που είπε ο Δενδρινός στον Παπαδόπουλο ("ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ 5000 ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΤΕ") και θα σου αντιπαραθέσω το εξής:

   Όταν είπανε στον Φράνκο ότι στην Ελλάδα έγινε επανάστασις εκείνος ρώτησε: Πόσοι νεκροί? Κανένας που αποκριθήκαν .Και ο Φράνκο είπε: ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑ

   Αγαπητέ Μάνο δεν σου στέρησα το δικαίωμα του διαλόγου καθώς όλα τα σχόλιά σου δημοσιεύθηκαν. Αντίθετα σε προστάτευσα από υβριστικά σχόλια κάτι και θα συνεχίσω να το κάνω .
   Με εκτίμηση

   Διαγραφή
 4. ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ2 Μαΐου 2013 - 10:51 π.μ.

  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΧΟΛΙΑΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ...ΟΤΙ Ο Α. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ 5000 ΚΕΦΑΛΙΑ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΤΕ"!!!....ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ...ΟΙ ΕΧΕΦΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΟΝΕΣ ΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ : ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ http://aioniaellinikipisti.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html

  ΜΑΝΟΣ Ν.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ αγαπητέ Μάνο ανάρτησα την παραπομπή της δημοσίευσης της απαντήσεώς σου και όχι μόνο το όνομα του ιστολογίου .Αντίθετα, νομίζω από τεχνική άγνοια, δεν έχει δημοσιευθεί ούτε στον Ελεύθερο Κόσμο ούτε και στην Αιώνια Ελληνική Πίστη η παραπομπή στο άρθρο του Σπύρου. Συμφωνώ ότι πρέπει οι αναγνώστες μας και των ανωτέρω σελίδων να διαβάζουν και τις άλλες απόψεις

   Διαγραφή
 6. ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ2 Μαΐου 2013 - 2:56 μ.μ.

  Αγαπητέ μου Γλαύκιππε.

  Οταν μιλήσαμε τηλεφωνικα είπαμε πράγματι όσα λες, υπο την προυπόθεση να μη συνεχιστει το θεμα. Και ξαφνικά ενώ αποδέχθηκα να μη δημοσιεύσεις την απάντηση μου για "να μη ριχθη αλλο λαδι στην φωτια" οπως ειπες, βλέπω δημοσιευμένο το ανωτέρω άρθρο που ΡΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΛΑΔΙ!!! Και καταντάει ένας αρθρογραφικός ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ δικός σας με 3 άρθρα στην σειρά, χωρίς το δικαίωμα έστω μιας και μοναδικής απαντήσεως...

  Εν παση περιπτώσει εχω στειλει το link με την απάντησή μου και ευελπιστω τουλαχιστον αυτο να το δημοσιευσεις στα σχόλια, για να μπορει καποιος εστω και ετσι να διαβάζει μια απάντηση στα ανωτέρω και ας κρινει ο καθένας όπως νομίζει. Δωστε ομως το δικαίωμα στους αναγνώστες σας να ακούσουν και μια διαφορετική αποψη. Δεν ειναι κακο!....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κατι ασχετο προς την απο πανω διενεξη! Εφοσον το συγκεκριμενο βιβλιο του Δενδρινου, εχει χρονια να επανεκδοθει, δεν υπαρχει καν αντιτυπο στην Ελευθερη Σκεψη και ουτε υπαρχει προθεση αμεσης επανεκδοσης, απ'οτι ξερω, μηπως θα μπορουσε καποιος συναγωνιστης, να το σκαναρει και να το ανεβασει στο διαδικτυο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΜΑΝΟΣ Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ5 Μαΐου 2013 - 8:32 μ.μ.

  HARVSPEX εάν επιθυμείς θα ήθελα να έλθεις σε επαφή μαζί μου.

  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π