Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Ο ΕΛΛΗΝ ΜΙΝΩΣ


Ή Ελληνική Φυλή έχει στο ενεργητικό της μία πρωτοπόρο πολυχιλιετή παρουσία στον πλανήτη μας. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πολύ λίγων (τεσσάρων ή πέντε) κορυφαίων, με κριτήριο την πολιτιστική δημιουργία, εθνών, και κατά τήν άποψη μας είναι ή κο­ρυφαία όλων. Ή παρουσία της από πολλών χιλιετιών (μέχρι τά όρια της εμβελείας της Επιστήμης) στον μείζονα γεωγραφικό χώρο της Ελληνικής χερσονήσου, του Αιγαίου, και της Μ. Ασίας είναι σήμερα τεκμηριωμένη με τεκμήρια ιστορικά, ανθρωπολογικά, γλωσσολογι­κά, αρχαιολογικά, γεωλογικά κ.λπ.
Τό γεγονός αυτό είναι φυσικό νά μήν είναι εύκολα αποδεκτό από τους λαούς εκείνους πού σήμερα διακατέχονται από τήν πλάνη της άνωτερότητος, δηλαδή τούς Δυτικοευρωπαίους. Περισσότερο, όμως, είναι ενοχλητικό στους Εβραίους Σιωνιστές, οί όποιοι δεν θά μπο­ρέσουν ποτέ νά ολοκληρώσουν τό σχέδιο της παγκοσμίου κυριαρ­χίας σε ένα κράτος Όργουελικοΰ τύπου έφ' όσον ό κόσμος έχει επαφή με τό Ελληνικό Πνεύμα ή έφ' όσον ύπάρχη ή Ελληνική Φυλή πού μπορεί νά τό έπανεκφράση.

"Ετσι σε κάθε εποχή εμφανίζεται και ένας Φαλμεράϋρερ πού θά ίσχυρισθή τό ανύπαρκτο της Ελληνικής Φυλής, ένας Ψυχάρης πού θά μας «διδάξη» τήν ανυπαρξία της Ελληνικής Γλώσσης («Ρωμέϊκη» πρέπει νά αποκαλούμε τήν γλώσσα μας κατά τον «σοφό» αυτόν άνδρα) και κάποιοι «ιστορικοί», πού θά μας πουν ότι οί "Ελληνες ήσαν έπήλυδες στήν χώρα τους, πού, σύμφωνα μέ τούς παραλόγους αυτούς ισχυρισμούς θά έπρεπε, πριν άπό κάποια χρονολογία νά ήταν ακατοίκητη! Κυρίως, όμως, ή προσπάθεια έπεκεντρούτο στο νά μήν έπεκταθή ή Ελληνική ιστορική παρουσία προ τού 1500 π.Χ. καθ' όσον οί Εβραίοι εμφανίζονται ιστορικά μεταξύ 1400-1300 π.Χ. κατά τήν περίφημη «έξοδο» τους άπό τήν Αίγυπτο. Τήν εικόνα αυτή κατώρθωσαν νά επιβάλλουν οί Εβραίοι τον περασμένο αιώνα στους ιστορικούς κύκλους γιά τούς "Ελληνες, λόγω της ανυπαρξίας επαρκών τότε επιστημονικών τεκμηρίων. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας άπό τήν άντιεπιστημονική κατάταξη τών φυλών σε «άρίους» και «σημίτες» (πού ελήφθη άπό τήν Βίβλο - τούς υιούς τοΰ «Νώε»), επέ­βαλαν τήν άποψη ότι ή χώρα μας έκατοικείτο αρχικώς άπό «σημΐτες» πού άπό τό 1000 π.χ. περίπου ύπεδουλώθησαν σέ εισβολείς «άρίους». "Ετσι, ή ρίζα τού κλασσικού πολιτισμού υπήρξε «σημιτική» (δηλαδή Εβραϊκή) μέ ώρισμένα στοιχεία «βόρεια» πού έφεραν οί «Άριοι». Αργότερα, στήν Βυζαντινή περίοδο, ή Ελλάς κατεκλύσθη άπό Σλά­βους και ή Ελληνική Φυλή, μείγμα «Σημιτών» και «Αρίων», έχάθη.

Οί αρχαιολογικές ανακαλύψεις τών Σλήμαν και "Εβανς, όμως, απέδειξαν ώς ανόητες τις «θεωρίες» αυτές, ένώ οί έρευνες τοΰ άνθρωπολόγου Αρη IΙουλιανού απέδειξαν τό αύτόχθον και τήν αναλ­λοίωτη συνέχεια τής Φυλής μας στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Οί Πελασγικές επιγραφές τής Λήμνου και τής Κρήτης και ή αποκρυ­πτογράφηση τοΰ Αγγλου γλωσσολόγου Βέντρις (τήν οποία έπλήρωσε μέ τήν ζωή του), απέδειξαν και τήν αρχαιότητα τής Ελληνικής Γλώσ­σης.
Τήν αποκατάσταση αυτή τής ιστορικής και επιστημονικής αληθείας επεχείρησε πρόσφατα νά άνατρέψη και πάλι ό Σιωνισμός μέσω μιάς «θεωρίας» τού Νορβηγού «γλωσσολόγου» Κγιέλ Ααρτουν. Τήν «θεωρία» αυτή μάλιστα προέβαλε και ή εφημερίδα «"Εθνος», γνωστή γιά τήν προθυμία της στό νά προβάλη θέσεις, έστω και λαν­θασμένες, πού θίγουν τήν ταυτότητα και τήν ιστορικότητα τοΰ Ελληνισμού.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τήν σχετική ανταπόκριση, ό «επιστήμων» αυτός άνεστάτωσε τούς αρχαιολογικούς κύκλους μετά άπό τό κατόρθωμά του· νά αποκρυπτογράφηση(;) τόν δίσκο τής Φαιστού, άπό όπου συνεπέρανε ότι οί Κρήτες τής Μινωικής εποχής ήσαν Σημΐτες έπήλυδες όχι άπό τήν Αίγυπτο ή Παλαιστίνη πού ίσως θά ήτο πιο λογικό, άλλά άπό τήν .. .Αιθιοπία. Ό λόγος εΐναι ή ύπαρξη τών Φαλάσα, Αιθιόπων Εβραϊκού θρησκεύματος, μέσω τών όποιων κατα­λήγει πάλι στους Εβραίους! Ό «γλωσσολόγος» αυτός δέν έγνώριζε τήν ύπαρξη τοΰ δίσκου τής Φαιστού τήν οποία έπληροφορήθη άπό ...ταχυδρομική κάρτα. Αφού τοΰ κεντρίσθηκε τό ενδιαφέρον, διεπίστωσε ότι τά «όρνιθοσκαλίσματα» αυτά (δηλαδή τά Κρητικά ιερο­γλυφικά) ενθύμιζαν «σημιτική γραφή».

Ή υποτιθεμένη αποκρυπτογράφηση τόν οδήγησε στο συμπέρα­σμα ότι ή επιγραφή τοΰ Δίσκου ήταν γραμμένη σέ σημιτική γλώσσα συγγενή τών Σημιτών τής Αιθιοπίας. Αρα οί Κρήτες τής Μινωικής εποχής ήσαν «μετανάστες» άπό τήν Αιθιοπία και οί "Ελληνες πού κα­τέλαβαν τήν Κρήτη τό 1450 π.Χ. «παρέλαβαν» τήν γραφή, θρησκεία και πολιτισμό τών Σημιτών. Τήν θεωρία αυτή επιβεβαιώνουν και δυο (υπόπτου προελεύσεως) «γλωσσολόγοι» ειδικοί τών σημιτικών γλωσσών και «σημιτικού πολιτισμού»!
Προσπάθειες γιά τήν αποκρυπτογράφηση τού Δίσκου τής Φαι­στού πού φέρει τήν ιδιάζουσα ιερογλυφική Κρητική γραφή και χρονολογείται άπό τό 2000 π.Χ., έχουν γίνει πολλές ένώ ένας Ρώσσος επιστήμων αναφερόμενος στήν «ερμηνεία» τοΰ προαναφερθέντος «Νορβηγού» ισχυρίσθηκε ότι δέν πρόκειται περί πρωτοτυπίας, ούτε περί «άναστατώσεως», δεδομένου ότι δέν πρόκειται περί νέας θεω­ρίας, άλλά περί επιστροφής στους γνωστούς ισχυρισμούς τών Σιωνιστών τοΰ περασμένου αιώνος.
Έμεΐς όμως θά δώσουμε μερικά άπλά επιχειρήματα πού καταρρί­πτουν τις ανοησίες τού Νορβηγού «έπιστήμονος» και τών, εκουσίων ή μη, έδώ φερέφωνων του.

Οί λεγόμενες «σημιτικές γλώσσες», εΐναι οί γλώσσες τών αρ­χαίων λαών τής Παλαιστίνης, Συρίας, Μεσοποταμίας, Αραβίας, πλήν τής Ελληνικής, όπου και όταν ώμιλεΐτο έκεΐ. Ή γλώσσα τών Αιθιόπων δέν εΐναι σημιτική και στήν Αιθιοπία δέν υπάρχουν Σημΐτες, άλλά μία μειονότης Αιθιόπων προσηλύτων στον Ιουδαϊ­σμό, οί γνωστοί μας Φαλάσα, πού ασφαλώς εμφανίζονται μετά τό 1000 π.Χ.
Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα τοΰ Αρη Πουλιανοΰ, ή Ελληνική Φυλή εΐναι άνθρωπολογικώς ενιαία. Από τήν Κρήτη μέ­χρι τόν Αίμο και τόν Καύκασο, τουλάχιστον άπό τό 4000 π.Χ. μέχρι σήμερα. Ό ανθρωπολογικός τύπος τών Αφρικανών (Αιγυπτίων, Αιθιόπων, Νέγρων) εΐναι ριζικά διαφορετικός αυτού τών Ελλήνων, πράγμα πού αποκλείει κάποια μετανάστευση άπό τήν Αφρική προς τήν Κρήτη.
Αν δεχόμεθα τήν Σιωνιστική θεωρία, θά προέκυπτε ότι ή Κρήτη ήτο ακατοίκητη πρό του 2000 π.Χ., ένώ ή μεγαλόνησος κατοικείται τουλάχιστον άπό τήν νεολιθική περίοδο. Έξ άλλου γιά γεωγρα­φικούς λόγους θα ήταν τελείως απίθανη μία επιλεκτική μετανάστευση άπό τήν Αιθιοπία στήν Κρήτη.
Υπάρχουν σημιτικές γλώσσες, δέν υπάρχει «σημιτικός πολιτι­σμός», άλλά ούτε και σημιτική γραφή! Κατά τήν περίοδο 2000-1500 π.Χ. όπου αναφέρεται ό Δίσκος τής Φαιστού, υπάρχουν πλην τής Κρητικής, ή Αιγυπτιακή Ιερογλυφική, και ή Χετταϊκή σφηνοειδής γραφή. Οί Σημΐτες  χρησιμοποίησαν τήν τελευταία. Ή Κρητική ιερογλυφική εΐναι σχεδόν όμοια πρός τήν Χετταϊκή, ή όποια, όμως, αντιστοιχεί όχι σέ σημιτική, άλλά σέ μία γλώσσα συγγενέστατη πρός τήν Κρητομυκηναϊκή Ελληνική. Αλλωστε κατά τήν γνώμη τοΰ "Εβανς, ή γλώσσα τοΰ Δίσκου τής Φαιστού εΐναι Ελληνική.

Οί "Ελληνες τής ηπειρωτικής Ελλάδος ουδέποτε κατέλαβαν ή αποίκησαν συστηματικά τήν Κρήτη. Κανένα τεκμήριο ή πληροφορία περί αυτού δέν υπάρχει. Ή χρονολογία τοΰ 1450 π.Χ. μάς δίδει απλώς τήν ηλικία τής Γραμμικής Γραφής Β.
Βεβαίως κατά τήν περίοδο τής πολιτιστικής τους ακμής, οί Κρήτες κυριαρχούσαν μέ τήν ναυτική τους δύναμη σέ όλη τήν Ανατολική Με­σόγειο και επηρέαζαν τούς υπολοίπους "Ελληνες. Κρήτες ίσως ίδρυσαν και τό Μαντείο τών Δελφών, τά δέ Μυστήρια τών Κουρητών ή Ίδαίων Δάκτυλων ομοιάζουν μέ τά Μυστήρια τών Κορυβάντων στήν Μικρά Ασία. Ουδεμία, όμως, σημιτική επίδραση διαφαίνεται σέ εκδηλώσεις πολιτισμού στήν Κρήτη, τόσο στήν Αρχιτεκτονική, όσο και σέ άλλους τομείς, δεδομένου και τοΰ γεγονότος ότι στήν περίοδο αυτή κανένας πολιτισμός Σημιτών δέν εΐναι γνωστός.
Έξ άλλου ή γλώσσα τής Μινωικής εποχής, ή λεγομένη Πελασγική, διεσώθη και στήν ιστορική εποχή, σέ επιγραφές αλφαβητικής μορφής. Πρόκειται γιά τις γνωστές πελασγικές επιγραφές τής Κρήτης και τής Λήμνου, τών όποιων ή μελέτη απέδωσε και πάλι Ελληνική γλώσσα.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι ή γλώσσα τού Δίσκου τής Φαιστού εΐναι "Ελληνική και τυχόν ομοιότητες της πρός σημιτικές γλώσσες, απλώς οφείλονται σέ επιδράσεις της Ελληνικής γλώσσης σ' αυτές και τοΰ Ελληνικού Πολιτισμοΰ έπί τών Σημιτών, επιδράσεις πού οϋτως ή άλλως διαπιστώνονται άφθονες.
Ώς συμπέρασμα, λοιπόν, προκύπτει ότι οί Κρήτες ήσαν και εΐναι τμήμα αναφαίρετο τής Ελληνικής Φυλής και τού Ελληνικού Έθνους και ή αντιδιαστολή Έλλην πρός Μίνωα-Κρήτη εΐναι δοκίμως τεχνητή και εθνικώς ύποπτη, σέ μία περίοδο πού αναφαίνονται προπαγαν­διστικά συνθήματα περί αυτονομίας τής Κρήτης.


Πρόδρομος Κούρτογλου

Υ.Γ. Τα ιδελογικά πονήματα του ΕΝΕΚ-Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος μπορείτε να τα βρείτε κάτω από την ετικέτα ιδεολογικά
Κ.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π