Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Για μια Ελληνική Πνευματική αυτοτέλεια - περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ


"Υπάρχει μιά τόσο παράλογη άντίθεσι ανάμεσα στον θαυμασμό μας γιά τούς αρ­χαίους Έλληνες καί τήν αδυναμία ανα­παραγωγής της ζωής καί του ύφους των!     Θέλουμε νά τούς άντιγράψωμε χωρίς νά δημιουργήσωμε τίς αιτίες καί τίς 
συν­θήκες της ζωής των."
ΦΡ.ΝΙΤΣΕ :  "Η ΘΕΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ".

Επικυρωμένα μέ τήν σφραγίδα της Ιστορίας, τά παραπάνω λόγια εξακολουθούν καί σήμερα νά δείχνουν τίς προϋποθέσεις της προόδου τών Λαών καί τον σημαντικώτερο σκόπελο πού πρέπει νά άποφευχθη: Την αντίθεσι άνάμεσα στίς αξίες της Εθνικής ζωής και στην πραγμάτωση της. "Έτσι, σέ φιλοσοφικό επίπεδο, ή κρίσις τών συγχρόνων πολιτισμών είναι αποτέλεσμα της ολοκληρωτικής πλέον συρράξεως του ιδεατού καί του 
πραγματικού κόσμου, τών προσδοκιών του συγχρό­νου ανθρώπου καί της
κατευθύνσεως τών πράξεων του. Πόση διαφορά μέ τήν Κλασσική  Εποχή, όπου ταυτίζονταν οι αξίες του Αρχαίου Πολιτισμού μέ τίς γενικώτερες τάσεις του.
Αυτή ήταν καί η ουσία της προόδου του Πολιτισμού τών Ελλήνων. Γιατί μόνον όταν επιτεύχθηκε να βήμα της κοινωνίας προς την κατεύθυνση τών αξιών της μπορούμε να ισχυριστούμε πρόοδο.

Απαραίτητη, λοιπόν, προϋπόθεσις γιά μιά δημιουργική πορεία του Ελληνικού Λαού είναι ή πλήρωσις του προηγουμένου  συμπεράσματος. Οι Έλληνες οφείλουν να προσαρμόσουν τήν ζωη τους στις αξίες τους σύμφωνα με τις γενικώτερες τάσεις τους.
Το τελευ­ταίο, ίσως νά ακούγεται σάν μηδενιστική  παραίνεσι άλλά δέν είναι. Γιατί_οι_σημερινές αξίες ( πχ η ηθική) δεν είναι παρά κατ΄εξαίρεση Ελληνικες  καί καί κατά κανόνα ξενόφερτες, πού αναπτύχθηκαν σέ κά­ποιον άπ' όλους αυτούς τούς ρηχούς οιλιτισμούς διάττοντες καί πού, γιά τήν Ελληνική πραγματικότητα , δέν αποτελούν ουσιαστικές άξιες, άλλά συμβάσεις.

'Οφείλουμε μέσα άπό τον σημερινό κυκεώνα ιδεών καί άξιών, νά ξεχωρίσωμε τά στοιχεία πού, όν­τας παραδεκτά άπό όλους, θά εμπνεύσουν μία νέα εξόρμησι του Λαού μας, προς το Μέλλον καί το Φώς.Καί προπαντός οφείλουμε νά ζεσκεπάσωμε τίς βαθύτερες πα­ρενέργειες τών άξιών, πού οδηγούν στο γήρας καί την παρακμή ένα λαό καί, πού καμμία τους δέν εχει Ελληνική, προέλευσι.‘Αλλως, ό Ελληνικός πολιτι­σμός θά έξακολουθή νά βρίσκεται στον σημερινό   έπονείδιστο λήθαργο, πού ίσως έχει τίς ρίζες του στο ότι ή Αυτοκρατορία του Μ.Αλεξάνδρου εισήγαγε στήν Ελλάδα τρόπους ζωής πού δέν έσκόπευαν στήν πραγμάτωσι τών Ελληνικών Ιδεών καί άξιών, επιφέροντας έτσι σύγχυσι καί ρήγματα στήν συνοχή του Έλληνικού Πνεύματος καί Πολιτισμού,  του μόνου άρρηκτου δεσμού ανάμεσα στά Ελληνικά κράτη-πόλεις.

Ή Πολιτιστική  Ανεξαρτησία πού, έτσι, θά επιτευχθή , θά προέλθη άπό συνειδητοποίησι, εκ μέρους της Εθνικής αξιοκρατίας, σέ όλους τούς κοινωνικούς το­μείς, ότι δέν μπορούμε νά παραμένωμε έρμαια τών ξέ­νων επιδράσεων στήν πνευματική μας πορεία  ατιμωρη­τί, καί ότι ό αγώνας της επιβιώσεως του 'Έθνους δέν μπορεί νά υποβιβάζεται σέ κομματική αναμέτρηση. Το σάλπισμα αυτό της  Εθνικής αξιοκρατίας θά σημάνη παλινόστησι τών πνευματικών μεταναστών τών κορυφαίων αυτών Ελληνικών πνευμάτων, πού σήμερα άναγκάζονται νά στραφούν ψυχή τε καί σώματι πρός το εξω­τερικό, καί θά εξασφάλιση τήν άνάπτυξι καί άκμή του αναζωπυρωμένου Ελληνικού Πολιτισμού.

 Ή πνευματι­κή συσπείρωσις, πού ετσι θά επιτευχθεί είναι απαραίτητο στοιχείο γιά μιά βιώσιμη εθνική πορεία Και δέν είναι τυχαίο τό γεγονός, ότι προπομπός της αποπροσαρμογής τού κλασσικού Ελληνικού Πολιτισμού, στάθηκε η άποκέντρωσι τού Ελληνικού Πνεύματος, ή διασπορά του στά πέρατα τού κόσμου, καταλυτική πα­ρενέργεια της βραχυπροθέσμου παγκοσμίας στρατιωτικής επιβολής του Μ. Αλεξάνδρου· "Ας παραδειγματισθούμε άπό τήν σέ τόσους τομείς επιτυχία του
σημε­ρινού Κινέζικου απομονωτισμού. Ένας Ελληνικός έγωκεντρισμός θά δώση ευεργετικά εξελικτικά στοιχεία στόν πολιτισμό της χώρας.

Πόσο παράφωνα άλλωστε ακούγονται οι Μεσσιανισμοί γιά " Ευρωπαϊκή Ελλάδα " μέσα σέ μίαν Ευρώπη πού αφορίζει πιά τόν εαυτό της, τά συνθήματα γιά "Έθνική ανεξαρτησία" άπό στόματα τηλεκατευθυνόμενων άρνησιπάτριδων καί οι επικούρειοι ώχαδελφισμοί του διεθνώς θηλυπρεπούς πολιτιστικού μας συνοθυλεύματος, οταν ή παραμικρή χαλάρωσι συνεπάγεται μαθηματικώς τήν άλλοτρίωσι...

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικιστικό Περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 5 περίοδος 15 Δεκεμβρίου 1975


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π