Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ


Ανάλυσις των βημάτων για την κατάκτησι της εξουσίας

Μέσα σέ ένα καταρρέον σύστημα, στό στάδιο της άποπροσαρμογής, ή ηγετική στοιβάδα, ή ομάδα πού εϊτε αμέσως ασκεί τήν πολιτική εξουσία, είτε εμμέσως έπιρεάζει τούς κινούμενους στό πολιτικό προσ­κήνιο, παρατηρείται ότι αποκόπτεται άπό τό σύνολο. Χωρίς σημεία επαφής μαζί του, χωρίς έρίσματα, χάνει τήν αϊσθησι του κοι­νού αίτήματος καί των κοινών επιδιώξεων, οδηγείται στήν άπομόνωσι καί τόν δογμα­τισμό, αρνείται τήν εισδοχή νέων προσωπι­κοτήτων καί νέων ίδεών φοβούμενη τήν απώλεια των αξιωμάτων αποφεύγει τόν ανοικτό διάλογο καί καταφεύγει στήν συν­θηματολογία καί στίς βίαιες αντιδράσεις.
Καί ένώ ή έχουσα τήν εξουσία ομάδα φθίνει, αδυνατούσα νά προσαρμοστή στό σήμερα καί νά δώση προοπτικές γιά τό αύ­ριο, μά εθελοτυφλούσα προσπαθή μέσα άπό ένα κλίμα σκοταδισμού νά σταματήση τήν έξέλιξι, μέσα στόν δειγματόχωρο του συνόλου, λειτουργούν οί διαδικασίες της διαδοχής.
Νέες ομάδες εμφανίζονται. Μικρές ομά­δες πού χαρακτηρίζονται άπό τήν τάσι κυριαρχίας, άπό νέες μεθόδους καί κυρίως άπό νέες Ιδέες πού κυοφορούν μέσα τους. Επιζητούν τήν αρχή, όχι γιά νά γίνουν στατικοί φορείς της εξουσίας, μά γιατί ορα­ματίζονται εαυτούς ρυθμιστές του αύριο καί γεννήτορες της ιστορικής πραγματικότητος.
"Ατομα, μέ ιδιαίτερη νευροψυχική δόμησι, πείσμα καί αγωνιστικότητα, φέροντας μέσα τους ανώτερες φυλετικές καταβολές καί κυρίως πίστι στίς ίδέες τους, συγκεν­τρώνονται γύρω άπό τήν προσωπικότητα καί λειτουργώντας συλλογικά, διαμορφώ­νοντας ένα πλέγμα ικανοτήτων καί γνώ­σεων προσπαθούν νά γίνουν αυτοί τό διά­δοχο σχήμα, ή νέα ηγετική στοιβάδα.

Στήν πάλη ανάμεσα στίς αναφυόμενες ομάδες, αξιοκρατικά θά ξεχωρίση ή καλύ­τερη, Αυτή πού οί ίδέες της, ή κοσμοθεω­ρητική της προοπτική ανταποκρίνεται στό αίτημα του συνόλου. Αυτή πού έχει τόν ϊδιο παλμό.μέ τήν μάζα, μπορεί νά τήν συγ­κίνηση, νά τήν ξεσηκώση, νά τήν κατευθύνη ή νά τήν έφησυχάση.
Αυτή πού ό δυναμισμός της καί ή ιδιαι­τερότητα της προβάλλονται τόσο έντονα ώστε νά άποτελή πρόκλησι γιά τό καταρ­ρέον κατεστημένο.
Έάν ή κατάκτησις της εξουσίας είναι ή απόρροια επιλεκτικών καί αξιοκρατικών διαδικασιών, ή παραμονή στήν εξουσία εί­ναι ή αντανάκλασι της ψυχοσυνθέσεως της νέας ηγουμένης μειοψηφίας. Μπορεί εύκο­λα νά άποτραπή καί τό μίσος νά μετατραπή σέ σκοπό.

Είναι ή κρίσιμη στιγμή πού οι πολιτικές διαδικασίες καί αποφάσεις αποτελούν τό κέντρο βάρους της δραστηριότητος. Ή τήρησις των Ιδεολογικών θέσεων καί ή συνέ­πεια ώς προς τήν επιβολή της κοσμοθεω­ρητικής προοπτικής, αποτελούν τήν ασφα­λιστική δικλείδα πού πρέπει νά λειτουργήση γιά νά μήν ύπαρξη εκτροπή της ομάδος άπό τόν τελικό σκοπό.

Ή παραμονή στήν εξουσία της ηγουμέ­νης μειοψηφίας συμβαδίζει μέ τήν δυνατό­τητα διατηρήσεως εκείνων των στοιχείων τού χαράκτηρος καί της ίδιαιτερότητός της πού τήν προώθησαν στήν ηγετική στοιβά­δα. Ή όπόκλεισις άπό αυτά τά στοιχεία οδηγεί στό στάδιο της άποπροσαρμογής καί στίς διαδικασίες πού θά φέρουν το νέο διάδοχο σχήμα.


Α. Γκίνη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π