Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΟΣ: Ο φορέας δημιουργίας Πολιτισμού


 Ό διαχωρισμός των ατόμων σέ ομάδες μέ κριτήριο την ιδιαιτερότητα των κληροδοτούμενων άπό γενιά σέ γενιά χαρακτηριστικών, οδηγεί στήν διαμόρφωσι των φυλών. 

Στήν ιστορική πορεία κάθε μιά άπό τίς φυλές, έδωσε τό δικό της παρόν. Άλλες εξέλιπαν, καί άλλες τείνουν νά εκλείψουν. Άλλες παρέμειναν σάν μιά άπλή παρουσία ενός συνόλου ατόμων καί άλλες κατόρθωσαν νά κάνουν μιά μικρή, πρόσκαιρη έμφάνισι. Μά μερικές προηγήθηκαν, επέβαλλαν μέ τήν υπεροχή τους τήν παρουσία τους καί έδωσαν τό πρόσωπο τους στην εποχή τους.   
Αυτές οί φυλές πού φέρνουν μέσα τους τό τέρμα του δημιουργού, πού κλείνουν μέσα τους τήν δύναμι της δημιουργίας, πού συνδιάζουν τό φιλέρευνό πνεύμα μέ τήν αισθητική ευαισθησία, πού δέν αρκούνται στήν άπλή ίκανοποίησι των αναγκών, μά στό ξεδίψασμα του πνεύματος καί της ψυχής μέσα άπό τήν άναζήτησι τού ωραίου, αυτές οί φυλές πού δημιουρ­γούν ενοράσεις καί κοσμοθεωρητικές προοπτι­κές, αυτές οί φυλές ξεπέρασαν τήν ομάδα καί έγιναν ΕΘΝΗ.

Τό Έθνος είναι μιά ισχυρή διαφοροποίησι. Είναι ή τελείωσι της φυλής, ή πρωταρχική αξία, ή αποκορύφωση της έξελίξεως των άνθρωπίνων ομάδων.

Τό Έθνος είναι μιά διαχρονική παρουσία. Κλείνει μέσα του τό χθες, τό σήμερα, τό αύριο. Είναι ό Λαός στήν ιστορική του πορεία.
Τό Έθνος έχει διαμορφωμένη ίδια συνείδησι, έχει περηφάνεια γιά τίς ρίζες του, γιά τά δημιουργήματα τού παρελθόντος, καί φιλοδο­ξία νά γίνη ό διαμορφωτής του αύριο.
Τό Έθνος γιά νά λειτουργήση σωστά πρέπει νά έχη εξασφαλισμένη τήν εθνική του ανεξαρ­τησία καί τόν ζωτικό χώρο πού του επιτρέπει τήν ικανοποιητική άνάπτυξί του.
Τό Έθνος αποτελεί τόν βασικό φορέα δημιουργίας πολιτισμού. Γιατί μόνον αυτό μπορεί νά λειτουργήσει σάν δημιουργός των ανωτέρων πνευματικών διεργασιών πού όδηγούν στήν γέννηση τού πολιτισμού. Μέσα άπό τό Έθνος, ξεπηδά ή έλιτική ομάδα, οί εκλεκτοί πού θά βάλλουν τίς βάσεις, θά χαράξουν τίς κατευθύνσεις, θά δώσουν τήν ώθησι γιά τό ξεκίνημα του πολιτιστικού κύκλου.
Τά δημιουργήματα τού πολιτισμού δέν είναι αυθύπαρκτα, μά αντανακλούν τήν ψυχοσύνθεσι, τήν ποιότητα καί τίς ενοράσεις τού δημιουρ­γού τους. Έχουν τίς ρίζες τους στήν παράδοσι καί στίς καταβολές τού χθες, μά σφραγίζονται άπό τήν πρωτοτυπία τού σήμερα.

Κάθε Έθνος δημιουργεί τόν δικό του, ιδιαί­τερο πολιτισμό πού τό χαρακτηρίζει απόλυτα καί αποτελεί τόν καθρέπτη πού αντανακλά τήν ποιότητα καί τίς ίκανότητές του.
Ό πολιτισμός δέν παραμένει στά στενά όρια τού Έθνους πού τόν δημιούργησε, μά εξαπλώ­νεται παντού φέρνοντας τά μηνύματα του. Οί αποδέκτες του, ανάλογα μέ τήν ποιοτική τους κλιμάκωσι ειτε τόν αποδέχονται, αφομοιώνον­τας στοιχεία του καί προσαρμόζοντας τα στά μέτρα τους, είτε τόν απορρίπτουν. Οί Βασικές αρχές καί τό πνεύμα του όμως παραμένουν αναλλοίωτα, καί χαρίζουν στό Έθνος πού τόν δημιούργησε τήν θέσι τού ταγού καί τού διαμορφωτού ενός παγκόσμιου πνεύματος.
Τά Έθνη αγωνιούν καί παλεύουν νά κατα­κτήσουν αυτή τήν θέσι, νά  επιβάλλουν τό καθέ­να πρώτο τόν δικό του πολιτισμό, νά ηγηθούν, νά παίξουν τόν ιστορικό τους ρόλο.

Όσο καί άν προσπαθούν τά αρνητικά κατε­στημένα, νά διαΐωνίσουν τό κλίμα παρακμής νά παρατείνουν τήν κατάστασι άποπροσαρμογής, οί Έλιτικές ομάδες πού ξεπηδούν μέσα άπό τά Έθνη, παλεύουν καί φιλοδοξούν νά γκρεμίσουν τούς φραγμούς καί νά χαράξουν τό αύριο.
Τώρα, μέ τήν ανατολή τού 21ου αιώνα, η ιστορία θά δικαίωση τό άξιώτερο, εκείνο που κλείνει μέσα του τήν δύναμι νά είναι ό γεννήτο­ρας της νέας εποχής, της ακμής.
Δικαιωματικά, αυτός ό καινούργιος αιώνας ανήκει στό Έλληνικό Έθνος, ανήκει σέ μας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙ­ΔΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΡΑΞΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΣΑΠΙΟ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟ.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ, ΝΑ* ΔΙΚΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΜΑΣ.

"Αντα Γκίνη συντονίστρια ιδεολογίας του ΕΝΕΚ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα του ΕΝΕΚ, Νέα Θέσις τεύχος 54 στις 21 Απριλίου του 1983


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π