Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

Τελευταίες στιγμές Εθνικιστικής Ανάβασης!!


Γράφει ό Θεόδωρος Καραμπέτσος
 «Πρέπει νά ζήσουμε κιόλας, καί γιά νά ζήσου­με δέν πρέπει νά πάμε κόντρα στήν εξουσία, έτσι δέν είναι;» Αυτό μού είπε κάποιος πρώ­ην εθνικιστής πού συνάντησα πρό ήμερων σέ μιά περιοδεία, άφοΰ τόν έπέπληξα γιατί απο­μακρύνθηκε άπ' τόν αγώνα καί προσαρμόσθη­κε μέ τά κόμματα τοϋ κατεστημένου. Τό επιχείρημα του αυτό, πού, υποτίθεται πώς ήταν κυριολεκτικά αποστομωτικό καί πού έχει κιόλας κλονισθεί άπ' όσους ξέρουν, στάθηκε γιά χρόνια ή βάσις γιά τήν θεμελίωσι μιάς ο­λόκληρης σειράς άλλων επιχειρημάτων ανε­πτυγμένων μέ γνήσια Εύκλείδια λογική. "Ομως, άπ' τά λίγα ποΰχω διαβάσει, έχω αν­τιληφθεί πώς όσοι ασχολήθηκαν πραγματικά μέ τόν
ιδεολογικό ΑΓΩΝΑ, οί άνθρωποι πού τόν ζύμωσαν, τόν διαμόρφωσαν, τόν έζησαν ουσιαστικά, έγιναν ξεχωριστά κομμάτια του, είχαν τήν συνήθεια νά τρώνε λίγο, νά κοιμούν­ται ακόμη λιγώτερο, νά απολαμβάνουν σχε­δόν τίποτε, καί νά μήν έχουν δικά τους πράγματα, παρά ελάχιστα.

Συνάμα δέν έτρε­φαν κανενός είδους ψευδαισθήσεις καί δέν τούς απασχολούσε οΰτε ή ιδέα τής αποδοχής άπ' τό κατεστημένο, οΰτε ή διατήρησις τού πο­λιτικού κονφορμισμοϋ, ούτε ή άνετη έπιβίωσι, οΰτε έτρεφαν κανενός είδους ψευδαισθή­σεις. Μοναδική τους έγνοια ήταν ή αλήθεια καί δέν αναγνώριζαν παρά μιά μονάχα μορ­φή δραστηριότητος: τόν δημιουργικό αγώνα! Συνεπακόλουθα, κανείς μά κανείς, δέν μπο­ρούσε νά τούς διάταξη ή νά εξαγόραση τίς υ­πηρεσίες τους, άφού αυτοί τίς χορηγούσαν δωρεάν, πού είναι καί ό μόνος τρόπος γιά νά δίνης. Νά τί πρέπει νά γοητεύη τούς Εθνικι­στές, νά τί πρέπει νά λαχταρούν νά ζήσουν. Γιατί τέτοιος τρόπος αγώνος έχει νόημα, εί­ναι ή ίδια ή ζωή καί δέν έχει τήν παραμικρή σχέσι μέ τό ώχρό ομοίωμα αγώνος πού λα­τρεύουν οί ΑΛΛΟΙ. Πρέπει νά ζήσουν, άρα πρέπει νά υποταχθούν στους άλλους!!! 

Πρέ­πει νά προσαρμοσθούν στό μοντέλο ζωής πού οί άλλοι τούς επιβάλλουν. Βέβαια έχουν τήν άβολη δικαιολογία πώς εί­ναι αναγκασμένοι νά προσαρμοσθούν γιά νά συντηρήσουν οικογένεια. "Ομως τό πρόσχη­μα αυτό είναι άπ' τά πλέον διάφανα καί αβά­σιμα, άφού άν τύχη καί αΰριο θά πεθάνουν, ή οικογένεια έτσι κι' άλλοιώς θά συνέχιση νά ζή. Πτωχή καί ρηχή ή άποψις αυτή, θά πή κά­ποιος, άλλά μήπως καί ή άλλη, περί προσαρ­μογής, δέν' είναι άραγε μοιραία καί εγωκε­ντρική; Ελευθερώστε λοιπόν τήν ζωή σας άπ' τίς ζωές τών «άλλων» πού έχουν μπλεχτεί σ' αυτήν καί σάς αναγκάζουν νά μοιράζεσθε τήν μοίρα τους. Γιά νά λυτρώσετε όμως τόν εαυ­τό σας άπ' αυτές τίς σωρευτικές εμπειρίες πού καθημερινά σάς κατακλύζουν έξ' αιτίας τής αδράνειας, χρειάζεται μιά βίαιη προσπά­θεια, διαφορετικά κάθε απελευθερωτική σας κίνησις θά προκαλή τήν έπίπληξι καί τήν κα­ταδίκη τών «άλλων», πού ίσως φτάσουν καί στό σημείο νά σάς κατηγορίσουν γιά προδο­σία...

Μού τό πέταξε στά μούτρα κάποιος φανα­τικός «νεοφιλελεύθερος» καί χρειάσθηκε νά τοϋ εξηγήσω ουρλιάζοντας πώς, φιλελεύθε­ρος δέν υπήρξα ποτέ, άρα δέν μπορώ νά προ­δίδω κάτι πού ποτέ δέν πίστεψα. Φαντάζομαι, πώς δέν θά μ' ενόχληση ποτέ πιά στό μέλλον. "Αν προσπαθούσα νά τού εξηγήσω μέ κάποιον λογικό ειρμό, ίσως τότε, θά μού 'δινε τήν ευ­καιρία νά τού σπάσω τά μούτρα, γιά νά μέ άποκαλέση στή συνέχεια βίαιο αντιδραστικό.. Θά χρησιμοποίηση κι αυτός τήν γλώσσα τής αριστεράς, γιατί πάντα υπήρξε έτερόφωνος. Έσεΐς όμως όχι! Στόν δικό μας γαλαξία δέν κυτάζουν άλλοι ήλιοι!!

Δημιουργήστε χωρίς συμπλέγματα καί φόβους, ξεπεράστε τούτες τίς ήμερες τόν ίδιο σας τόν εαυτό! Δύναμις, αγώνας, έκτόξευσις στό απέραντο τ' ουρανού, αρπαγμα άπ' τίς ιπτάμενες σκάλες, σκαρφάλωμα, πέταγμα,

άνύψωσι ολόκληρου τού Εθνικιστικού αγώνος,ξεσήκωμα τών αγγέλων άπ' τίς αιθέριες κοίτες τους, βύθισις σέ αστρικά βάθη, προσκόλλησις στήν ουρά τών δικών μας κομητών. Ό Νίτσε είχε γράψει έκστασιακά γι' αυτού τού είδους αγώνος, σημειώνοντας: Σκάλες καί άντίσκαλες! Βασισθήτε σ' αυτόν καί προχωρήστε τίς δυό μέρες πού απομένουν! Τά τελευταία μέτρα!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το άρθρο του συναγωνιστή Θόδωρα Καραμπέτσου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ στις 6 Απριλίου του 1990 στις στήλες Εθνικιστικά Μηνύματα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π