Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Άς μή διεκδίκηση κανείς ρόλο Έφιάλτου!...


Του Χρήστου Σαρτζετάκη
Α) Μέ βαθύτατα αισθήματα ανησυ­χίας έορτάζομεν εφέτος τήν έπέτειον τής εθνεγερσίας μας. Διότι ή άπό δεκα­ετιών έξυφανθεΐσα καί συστηματική εις βάρος τοϋ Ελληνισμού ξένη συνωμο­σία, έν συνδυασμώ καί μέ ούσιαστικόν συμπαραστάτην τήν Ίδικήν μας ενδοτι­κότητα καί άπερισκεψίαν αποδίδουν ήδη τούς ολέθριους καρπούς των.

Ό εθνικός μας ακρωτηριασμός ευρίσκε­ται πλέον έπΐ θύραις. Καί άναποφεύκτως θά άκολουθήση, άργά ή γρήγο­ρα, καί ή εδαφική μας συρρίκνωσις. Τό πρώτον θά συντελεσθή, έάν πα­ρά πάσαν λογικήν, ίστορικήν, έθνολογικήν, γεωγραφική, πληθυσμιακήν, γεωπολιτικήν, παραχώρηση ή Ελλάς, μόνη δικαιούχος, τό άπό τά πανάρχαια χρό­νια έλληνικόν, καί μόνον έλληνικόν ό­νομα τής Μακεδονίας, εϊτε μόνον, εϊτε καί έν συνθέσει, προς χρήσιν εις τό κρατίδιον τών Σκοπίων.
"Ενα κρατίδιο, πανσλαβιστική ιμπεριαλιστική σύλληψις τών άρχων τού αιώνος μας και πανάθλιο τεχνητό δημιούργημα τής τιτοϊκής - σταλινικής λογικής, άφοϋ μόνον το ένα τρίτον τοΰ εδάφους του αποτε­λεί τμήμα τής ιστορικής Μακεδονίας, έκ δέ τοϋ πληθυσμού του τό πλειοψη­φούν εις τήν βουλήν κόμμα επικαλεί­ται βουλγαρικήν τήν συνείδησιν τών ο­παδών του και καταγωγήν, τό ένα τρί­τον καί πλέον διεκδικεί άλβανικήν προ-έλευσιν, οί εκεί διαβιοϋντες ακόμη Έλ­ληνες, οί μόνοι αληθινοί Μακεδόνες, α­νέρχονται εις εκατοντάδας χιλιάδων (εις 100.000 τούς αριθμεί καί αυτός ό Γκλιγκόροφ), άλλοι διεκδικούν εκατο­ντάδες χιλιάδων ως αιγυπτιακής κατα­γωγής, κ.λ.π. Ένα κρατίδιο, επομένως, απολύτως πρόσφορο νά γίνη προγεφύ­ρωμα ξένων ιμπεριαλιστικών επιδιώξε­ων. Έξ ού καί ή αδίστακτος καί ανήθι­κος γιγαντιαία προς αυτό αρωγή καί συμπαράστασις τών ποικιλώνυμων, με­γάλων και μή, δήθεν «φίλων», δήθεν «συμμάχων», δήθεν «εταίρων» μας.

Καί αυτοί μέν γιά ιδικά των συμφέ­ροντα μεριμνούν. Τό τραγικόν όμως θά είναι, άν έπαληθευθή έν προκειμένω ό περίφημος αφορισμός τού Περικλέ­ους, όπως μας τον παραδίδει ό Θουκυ­δίδης: «μάλλον γάρ πεφόβημαι τάς οι­κείας ημών αμαρτίας ή τάς τών ενα­ντίων διανοίας». Δηλαδή, ότι περισσότερον πρέπει νά φοβούμεθα τά ιδικά μας σφάλματα, παρά τά σχέδια τών α­ντιπάλων μας. Καί τά ιδικά μας προγραμματιζόμενα σφάλματα, προκειμένου νά έξαπατηθή ό φιλόπατρις Ελληνικός λαός, λαμβάνουν τό ψευδώνυμον τής δήθεν ρεαλιστικής καί τό προσωπεϊον τής δή­θεν μόνης δυνατής πολιτικής! Αυτά διανθίζονται καί μέ άξιοδάκρυτες επι­κλήσεις δήθεν διανοιγομένων μέ τήν συνθηκολόγησι καί τήν έθνικήν μας μειοδοσίαν προοπτικών οικονομικής καί πολιτιστικής μας διεισδύσεως εις τό προκείμενο κρατίδιο καί τήν βαλκα­νική έν γένει. Είναι τό έπισειόμενον α­ντάλλαγμα τής εθνικής μάς εκπτώσε­ως, οιονεί αργύρια προδοσίας! "Ως έάν υπήρξαμε ποτέ εμείς οί "Ελληνες αργυρώνητοι. Καί ως έάν είναι ποτέ δυνατόν νά ανταγωνισθούμε τρίτους ε­πίβουλους σέ ξένη χώρα, όταν δέν η­μπορούμε νά τούς ανταγωνισθούμε ούτε μέσα στήν ιδική μας. Τό διαδοχι­κό κλείσιμο τών ελληνικών βιομηχα­νιών καί τών ολίγων, κάπως ευπρόσω­πων επιχειρήσεων, πού άλλοτε διεθέταμε, άπό τις οποίες ελάχιστες πλέον απέμειναν εις χείρας ελληνικός καί μέ­σα στήν χώρα μας, έξ αιτίας ιδικών μας σφαλμάτων δεκαετιών, καί ιδίως τοϋ τρόπου συνδέσεως μας μέ τήν E.O.K. δίδει αποστομωτική άπάντησιν. Αλλά συγχρόνως καί αποκαλυπτική τής άπο-κρυπτομένης άπό τον ελληνικό λαό α­ληθείας.

Φροντίζουν βεβαίως άπό τώρα επί­σημα χείλη, νά μάς υποδεικνύουν νά ξεχάσουμε τήν ιστορία μας καί τον Μέγαν Αλέξανδρο. Αυτό θά είναι καί ανα­πότρεπτος συνέπεια τής συνθηκολο­γήσεως μας. Αφού τότε τό μεγαλύτε­ρο και ενδοξότερο τμήμα τής εθνικής μας Ιστορίας, ή Μακεδόνικη καί ή άκολουθήσασα ελληνιστική εποχή, δηλαδή οί αιώνες πού ανέδειξαν τό οικουμενι­κό πρόσωπο τού "Ελληνισμού, θά διεκ­δικούνται δικαιωματικώς, χάρις καί εις τήν ιδική μας υπογραφή, άπό τούς Σκο­πιανούς! Καί θά φροντίσουν καί τότε οί συνθηκολόγοι νά μάς συμβουλεύσουν τήν εθνική μας παραίτησι; διότι τήν ί­δια Ιστορία δέν ημπορεί νά διδάσκωνται καί νά διεκδικούν δύο αλλογενείς προς αλλήλους, καί μάλιστα όμοροι, λαοί, χωρίς αναγκαία κατάληξι τον πό­λεμο! Χάριν τής ειρήνης λοιπόν, όπως θά μάς πούν οί ψευδορεαλισταί!..

Αυτές είναι οί άμεσες συνέπειες τών αφρόνων απόψεων τών ένδοτικών καί συνθηκολόγων. Εθνικός μας α­κρωτηριασμός άμεσος. Δέν θά απομέ­νει διά τον Έλληνισμόν παρά μόνον ή περίοδος της αρχαίας μέχρι τοΰ τετάρ­του προ Χρίστου αιώνος Ιστορίας του, καί ή νεωτέρα άπό τής εθνεγερσίας καί εντεύθεν. Αφοϋ φροντίζουν ήδη ξένοι, αλλά καί ιδικοί μας πολυπράγμο­νες «πνευματικοί» ταγοί, μέ τά περί δή­θεν πολυεθνικότητος τής μεσαιωνικής μας αυτοκρατορίας θεωρήματα καί τά περί μή γνησίως ελληνικής «ρωμιοσύ­νης» καταγέλαοτα φληναφήματα νά περικόπτουν άπό τήν εθνική Ελληνική μας Ιστορία καί τήν περίλαμπρη καί πα-νένδοξη βυζαντινή περίοδο. Καί τον έ­τσι συντελούμενο εθνικό μας ακρωτη­ριασμό θά άκολουθήση άναποτρέπτως καί ό εδαφικός ακρωτηριασμός τής Πα­τρίδος μας, αυτής πού μέ τόσους αγώ­νες καί τόσες θυσίες καί εις πείσμα τό­σων αντιξοοτήτων καί ραδιουργιών κατώρθωσαν νά δημιουργήσουν οί πατέ­ρες μας.

Β) Καί ό εδαφικός μας ακρωτηρια­σμός απειλείται και έξ' ανατολών. Τά πρόσφατα γεγονότα περί τήν βραχονη­σίδα Λίμνια (Ίμια), όπου ουσιαστικώς αποδεχθήκαμε άμφισβήτησι τής εθνι­κής μας κυριαρχίας, τίποτε τό καλό δέν προμηνύουν. Διότι δέν συνετέλε­σαν παρά μόνον στήν ένθάρρυνσι τής τουρκικής έπιθετικότητος, έκδηλουμέ-νης μέ περίπου καθημερινές έξ επισή­μων χειλέων απειλές πολέμου καί αυ­θαιρεσίες εις όλα τά πεδία: Τό Αιγαίο με τόν πολλαπλασιασμό τών καθημερι­νών παραβιάσεων τοϋ θαλασσίου καί ε­ναερίου χώρου μας. Τήν Δυτική Θράκη μας, μέ τήν απύθμενη ασυδοσία τοϋ ε­κεί τουρκικού προξενείου, πού ουσια­στικώς καταδυναστεύει τούς φιλόνο­μους καί φιλήσυχους "Ελληνας μου­σουλμάνους πολίτας. Τήν μαρτυρική Κύπρο μας, μέ τήν συνέχισι τής κατο­χής έπΐ 22 τώρα χρόνια τοϋ 40% περί­που τοϋ εδάφους της καί τήν έπαύξησι τής τουρκικής στρατιωτικής εκεί πα­ρουσίας, μελανό προμήνυμα δυναμι­κής επιδιώξεως καταβροχθήσεως καί τού υπολοίπου... Καί έμεϊς αδρανούμε. Οϋτε τήν έπέκτασι τής αιγιαλίτιδος ζώ­νης μας σέ 12 μίλλια, όπως τό Διεθνές Δίκαιον τής θαλάσσης δικαιούμεθα, ε­πιχειρούμε, οϋτε προσφυγή στο Συμ­βούλιο Ασφαλείας γιά τις συνεχείς εις βάρος μας απειλές πολέμου κάνου­με!....

Γ) Τήν εικόνα τών εθνικών μας πραγμάτων συμπληρώνει τά οσα ή πο­λύπαθος Βόρειος "Ηπειρος εξακολου­θεί νά υφίσταται ύπό το πέλμα τής Αλ­βανικής θηριωδίας. Πού συνοδεύεται καί άπό πρωτοφανή έναντι τής Ελλά­δος ίταμότητα. Όπως αυτή, ή οποία έξεδηλώθη τις ήμερες αυτές κατά πρό­σωπον τοΰ Αρχηγού τοϋ Ελληνικού Κράτους, κατά τήν έπίσημον μάλιστα έπίσκεψίν του, άπό τόν Πρόεδρο τής Αλβανικής Βουλής μέ τήν διεκδίκησι ώς... Αλβανών (!) επιφανών Ελλήνων α­γωνιστών τής εθνεγερσίας μας...

Δ) ΟΧΙ! Τήν έπονείδηστη «ενδιά­μεση» συμφωνία τής 13ης Σεπτεμ­βρίου 1995 μέ τά Σκόπια, αυτή στήν ο­ποία άπηγορεύει εις τήν Πατρίδα μας νά συμβληθή μέ τό πανάρχαιο ν και πανένδοξον όνομα της, δέν θά πρέπει νά άκολουθήση νέα χαριστική πλέον, εις βάρος τής Μακεδονίας μας, δηλαδή αυτής τής εθνικής καί εδαφικής μας α­κεραιότητας, βολή. - Καί καμμία ανο­χή, έναντι ούδενός, δέν είναι πλέον ε­πιτρεπτή!


Τό 1821 μας δίνει τό πρόσταγμα. Ό θρυλικός Στρατηγός Μακρυγιάννης μας νουθετεί: «"Οτι άρχή και τέλος παλαιόθενα και ώς τώρα, όλα τά θεριά πο­λεμούν νά μάς φάνε και δέν μπορούνε-τρώνε άπό μας και μένει και μαγιά. Και οι ολίγοι αποφασίζουν νά πεθάνουν κι όταν κάνουν αύτείνη τήν άπόφασιν. λί­γες φορές χάνουν καί πολλές κερδαίνουν». Αυτό τό μήνυμα στέλνει ή αδιά­φθορος ελληνική λαϊκή ψυχή προς πάντας.
==================================================
Το άρθρο του πρ.προέδρου της Δημοκρατίας κ. Χρήστου Σαρτζετάκη δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα 21ος ΑΙΩΝ στις 31 Μαρτίου 1996
(τότε δεν κατείχε το αξίωμα του ανώτατου άρχοντος)  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π