Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

«Η ελευθερία ως καθήκον» και «Φυλετικός ανθρωπισμός»


Συνεχίζοντας την ανάρτηση ιδεολογικών θεμάτων από το βιβλίο μας " η Ιδεολογία του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος -ΕΝ.Ε.Κ. και που αποτέλεσαν μέρος από τα μαθήματα της έδρας της Ιδεολογίας της Σχολής Στελεχών (Σ.Σ.) του Κινήματος, δημοσιεύουμε μαζί το 2ο και 3ο θέμα του  10ου κεφαλαίου. «Η ελευθερία ως καθήκον» και το  «Φυλετικός ανθρωπισμός»  Στην επόμενη ανάρτηση θα δημοσιεύουμε το 4ο και  τελευταίο θέμα του κεφαλαίου  «Ο ηρωικός τρόπος ζωής» Να υπενθυμίσουμε στους φίλους του Κοινού Παρονομαστή πως τα ιδεολογικά μας άρθρα βρίσκονται κάτω από την ετικέτα ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ  

β) Ή ελευθερία ώς καθήκον 
Ή Επιλεκτική θεωρία μελετώντας τον τεράστιο δρόμο, πού έχει διανύσει ή ζωική εξέλιξη έδώ και τρία πιθανώς δισεκατομμύρια χρό­νια, την απαράμιλλη ποικιλία τών δομών πού δημιούργησε τήν ευστοχία τών λειτουργιών τών έμβιων όντων, ανοίγει τον δρόμο γιά τήν αληθινή έρευνα τής πραγματικότητος, φωτίζοντας τον βασικό ρόλο τού τυχαίου και τού ανυπολογίστου μέσα από τό όποϊο ή τυφλή επιλογή ξεχωρίζει τούς σπάνιους τυχερούς.

"Όπως όμως δείχνει ή Επιλεκτική Φιλοσοφία τού Πολιτισμού, ή "Επιλεκτική δεν διέπει τήν εξελικτική διαδικασία μόνο στο βιολογικό επίπεδο αλλά και στό πνευματικό, διακρίνοντας έτσι τά δύο αυτά επίπεδα και ταυτόχρονα συνδέοντας τα οργανικά. "Ετσι γιά τήν "Επιλεκτική θεωρία ή φυσική εξέλιξη εΐναι συνυφασμένη μέ τήν πολιτιστική εξέλιξη και ή φυσική επιλογή μέ τήν πολιτιστική επιλογή.
Ό Ανθρωπος, τώρα, προβάλλεται ώς τό προϊόν αυτής τής εξελι­κτικής συμβιώσεως. Εΐναι πέρα γιά πέρα αδύνατον νά κατανοηθή και να έξηγηθή μέσα σ' οποιαδήποτε άλλη θεωρία. "Οπως κάθε ζωντανός Οργανισμός, φέρνει μέσα του και μέχρι αυτή την ΐδια τήν μικροσκοπική λειτουργική δομή τών πρωτεϊνών τους, τά ίχνη και τά στίγματα όλόκληρης τής γενετικής του ανιούσας.

γ) ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
Ή στροφή προς τον "Ελληνα-άνθρωπο
μέσα στα πλαίσια της διεθνιστικής τακτικής και τής προσπάθειας αλώσεως τής εθνικής συνειδήσεως, ο ισοπεδωτικός ανθρωπισμός εΐναι τό πλέον χρησιμοποιημένο λάβαρο.
Πίσω άπό τήν μάσκα των ανθρωπιστικών αισθημάτων, τής δήθεν αλτρουιστικής αποκαταστάσεως τής ανθρώπινης άξιας, των παναν­θρώπινων σχέσεων, τής καταπολεμήσεως των δεινών και τής έξαθλιώσεως και τών διακηρύξεων περί Ίσότητος και άδελφότητος, ή απρόσωπη έννοια του ανθρωπισμού στερείται ηθικής, αληθείας, αντικειμένου και ουσίας.

Ό ανθρωπισμός έχει εκτραπεί. "Εχει πάψει πλέον νά είναι ή στροφή προς τόν άνθρωπο, ή φροντίδα γιά τήν ανάπτυξη του πνεύματος του σώματος και τής ψυχής. Είναι πλέον ενα προπαγαν­διστικό μέσον στα χέρια του διεθνισμού και στήν προσπάθεια του νά μουδιάσει τήν φυλετική συνείδηση επισείοντας το φόβητρο τής κα­τηγορίας τοΰ ρατσισμού και του σωβινισμού.
Στό Εθνικιστικό κράτος, τήν απάντηση στίς προσπάθειες του διεθνισμού γιά εξάλειψη τής κοινής συνειδήσεως δίδει ό Φυλετικός  Ανθρωπισμός.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός αποτελεί τήν παιδεία καΐ τήν αγωγή τοΰ 'Εθνικισμοΰ. Είναι ή στροφή, όχι προς τόν ανώνυμο άνθρωπο-Ιδέα, μά πρός τόν "Ελληνα-άνθρωπο, τήν μονάδα τής φυλετικής όντότητος.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός είναι ή συνειδητοποίηση τής φυλε­τικής ίδιαιτερότητος, τής ανάγκης διατηρήσεως κα'ι διαφυλάξεως εκείνων των ξεχωριστών χαρακτηριστικών πού περνούν άπο γενιά σε γενιά, γίνονται φορείς τής πολιτιστικής πραγματικότητος και απο­τελούν εγγύηση τής υπάρξεως τοΰ "Εθνους και τής διασφαλίσεως του μεγαλείου του.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός γεννιέται από τήν ευθύνη απέναντι οτό παρελθόν καί τό μέλλον. Κλείνει μέσα του τήν φροντίδα γιά τό σήμερα τοΰ "Εθνους, φροντίδα πού μεταβιβάζεται σ' αυτούς, πού αποτελούν εγγύηση τής υπάρξεως τοΰ "Εθνους κα'ι τής διασφαλίσεως τοΰ μεγαλείου του.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός γεννιέται άπό τήν ευθύνη απέναντι στό παρελθόν και τό μέλλον. Κλείνει μέσα του τήν φροντίδα γιά τό σήμερα τοΰ "Εθνους, φροντίδα πού μεταβιβάζεται σ' αυτούς πού άποτελοΰν τό σήμερα, σ' αυτούς πού φτιάχνουν μέ τήν καθημερινή τους προσφορά, τό αύριο.

Ό Φυλετικός Ανθρωπισμός καλλιεργεί τήν ευθύνη τοΰ άτομου έναντι όλων, διασφαλίζει τήν υποχρέωση τοΰ συνόλου νά προασπίσει τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δημιουργεί πολίτες μέ πλήρη συνεί­δηση τής συμμετοχής τους ατή συλλογική προσπάθεια, και τής απο­στολής τους έναντι τοΰ Έθνους.

Υποχρέωση τοΰ Εθνικιστικού Κράτους εΐναι ή διαπαιδαγώγηση τών πολιτών σύμφωνα μέ τις άξιες τοΰ φυλετικοΰ ανθρωπισμοί καθώς και ή εφαρμογή τής επιστήμης τής Βιοπολιτικής ώς μέσον προ­στασίας και διατηρήσεως τής φυλετικής μας φυσιογνωμίας.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Το ιδεολογικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα
"ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ", την Παρασκευή 14 'Οκτωβρίου 1983, άρ. φύλλου 23 σελ. 6 
και εμπεριέχεται στο βιβλίο με την ιδεολογία του ΕΝ.Ε.Κ. που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π