Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Να μένει τό βύσσινο... σύντροφοι της ΝΔ... (του Θεόδωρου Καραμπέτσου)


Οι συνοδοιπόροι αποχαιρετούν τον σύντροφό τους
καπετάν Γιώτη
το άρθρο του συναγωνιστή Θεόδωρου Καραμπέτσου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ τον Ιούλιο του 1990 στην στήλη ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΑ 
Μέσα από αυτά τα κείμενα προβάλουμε και αλήθειες που έχουν ξεχαστεί αλλά και αποτελούν στοιχεία ιστορικά που μπορούν να συνδέσουν μερικά πολιτικά "κενά" και να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα. Αλλά και να δημιουργήσουν προβληματισμό και τροφή για σκέψη καθώς κάποια γεγονότα επαναλαμβάνονται ιστορικά. Μην απορήσετε αν θα δείτε στο προσεχές χρονικό διάστημα να εμφανίζονται κάποιοι με παρόμοιες συμπεριφορές σαν αυτές που περιγράφει ο συναγωνιστής Καραμπέτσος, πουλώντας "εθνικισμό", "πατριωτισμό", "αντικομμουνισμό" και άλλα καλούδια..
Μερικοί από αυτούς έχουν θητεύσει στον νεοφιλελευθερισμό ως Δεξιά χέρια δηλωμένων αντιεθνικιστών. Μην απορήσετε αν θα δούμε και επιστροφές.. εθνικοφιλελεύθερων που η ΝΔ τους έστυψε σαν λεμονόκουπες και διαπιστώνουν πως δεν υπάρχει αύριο εκεί. Οι πατριδέμποροι είναι προ των πυλών και "τα λεφτά είναι πολλά Άρη" που έλεγε ο συγχωρεμένος Σπύρος Καλογήρου, για να εξαγοράσουν συνειδήσεις.... και όχι μόνο. 
  
Νά μένη τό βύσινο... σύντροφοι τής ΝΔ...
Διαβάζω τήν άνακοίνωση τής Πανελληνίου "Ο­μοσπονδίας Συνδέσμων Αποστράτων Αξιω­ματικών, ότι τήν 26ην Αυγούστου τελεί μνημόσυνον είς Βίτσι καί Γράμμον διά τους υπέρ πίστεως καί Πατρίδος ένδόξως πεσόν­τες Άξ/κούς καί 'Οπλίτας, επί τή έπετείω τής Ιστορικής νίκης τοϋ Ελληνικού λαοΰ διά τής οποίας έξησφαλίσθη ή εδαφική άκεραιότης κτλ. κτλ.
Ειλικρινά δέν επιθυμούσα ποτέ νάρθη ή ώρα πού ανακοινώσεις αποστράτων νά μου προ­καλούν γέλιο. Γελάς πικραμένα, γελάς πονε­μένα... Πάλι προσπαθούν νά μας μαντρώσουν στις άντικομμουνιστικές φιέστες, εναντίον τών «κομμουνιστοσυμμοριτών» εναντίον τών κατσαπλιάδων, εναντίον τών «σφαγέων» τού "Εθνους... Αποθετώ τίς εκφράσεις αυτές εντός εισαγω­γικών, γιατί έτσι τίς κατήντησαν. Ποιοί; Μά ή κλαδική τών αποστράτων πού πρόσκεινται στήν ΝΔ! 
Καί ή κλαδική αύτή δέν αποτελεί μειοψηφία. Είναι ή ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία τών απο­στράτων αξιωματικών!!! Είναι ή συντριπτική πλειοψηφία τών αποστρά­των, πού, πέρυσι τόν Ιούλιο, όχι μόνο δέν εμ­πόδισαν τό κόμμα τής «Έθνικοφροσύνης» νά συνκυβερνήση μέ τούς ληστοσυμμορίτες, τούς κατσαπλιάδες, τούς σφαγείς τοϋ Έ­θνους, άλλα πολλοί έξ αυτών αποκαλούσαν λεβέντες τόν Κύρκο καί Φλωράκη. Ναί, τό άκουσα έγώ άπό πρώην -κομμουνιστοφόγους-στρατηγούς, Ταξιάρχους καί συνταγμα­τάρχες.

Ή κλαδική τών πρώην κομμουνιστοφάγων πού ώρύετο: «Καλύτερα μέ τόν Φλωράκη πα­ρά μέ τούς κλέφτες
Δέν τολμούσαν νά πουν: καλύτερα μέ τούς σφαγείς τοϋ "Εθνους παρά μέ τούς υπό­δικους...
Τώρα όμως ξαναθυμήθηκαν τούς σφαγείς καί τούς ληστοσυμμορίτες χωρίς εισαγωγικά. Προσπαθούν νά ξαναζεστάνουν τήν άντικομμουνιστική σούπα ώστε νά κρατούν δέσμιους τους ακροδεξιούς, χουντικούς καί όλα τά σκληρά άντικομμουνιστικά στοιχεία τού χώρου.
Τώρα, άν ό Μητσοτάκης τά ξαναβρή μέ τούς σφαγείς, τόν δρόμο τόν μάθαμε: τούς χειρο­κροτούμε έκ νέου καί Ζήτω ή εθνική συμφιλίωσι. Πρός τό παρόν όμως, ξανα μαζευόμαστε στόν Γράμμο - Βίτσι, Στιμάγκα,  Μελιγαλά... Νά μένη τό βύσινο, πού λέει ό φίλος καί συ­ναγωνιστής σας Φλωράκης κύριοι απόστρατοι. "Εμείς σεβόμαστε τους νεκρούς μας καί γιά τόν λόγο αυτό θά σταματήσουμε τόν εμπαιγμό.
Μέ τό νά χρησιμοποιούμε τά θύματα μας, α­ναλόγως τών υπολογισμών, τακτικής καί συμ­φερόντων τού Φιλελεύθερου Κόμματος είναι ίταμότης, είναι βεβήλωσις. Αφήστε τούς νεκρούς μας, στήν ησυχία τους

Μήν τούς ποδοπατάτε μέ τά κομματικά σας τεχνάσματα. Δέν γνωρίζω τί θά κάνη τό "Εθνι­κιστικό Κίνημα όμως εγώ προσωπικά τελείω­σα μέ τούς εμπόρους τών Ιδεών καί ιδανικών, όπως ol εγκάθετοι της Ρηγίλλης.., Πόσες φορές τό ΕΝΕΚ καί ol λοιποί "Εθνικι­στές σήκωσαν τό βάρος τής τελετής στου Μα­κρυγιάννη!!! Πόσες φορές στήν πορεία τής θυσίας βρεθήκαμε μόνο πεντακόσια άτομα! Τό αυτό στό κτήμα Δωρίδος γιά τό 5/42. Τό Ιδιο στόν Γράμμα καί στόν Μελιγαλά. Οι 
άν­θρωποι τής Ρηγίλλης ενεργούσαν αναλόγως τών επιλογών καί τής τακτικής τού Κόμματος. Μέχρι τό 1981 ήσαν απόντες άπ' όλες τίς άντικομμουνιστικές εκδηλώσεις, θορυβήθηκαν τόσο πολύ μέ τήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν εξουσία, ώστε τά πρώτα χρόνιο της διακυβερνήσεως τής χώρας άπό τό ΠΑ­ΣΟΚ εμφανίσθηκαν μαζικά στίς εκδηλώσεις τού «μίσους»...

Τότε μιλούσαν γιά Λιβανοποίησι τής Ελλάδος άπ' τόν Ανδρέα Παπανδρέου, για δεσμεύσεις περιουσιών, γιά κρατικοποιήσεις ακόμη καί στά ραφτάδικα κι άλλες τρελές πράγματι ι­στορίες. Εμείς τούς λέγαμε: Ναί, ό Παπαν­δρέου θά φέρη  άναστάτωσι, πλήν όμως δέν ήταν αυτός πού αιματοκύλισε τήν "Ελλάδα, άλλά ό Φλωράκης καί ή συντροφιά του. 
"Ενα άπό τά συνθήματα μας ήταν: Ντρο­πή γιά τήν ΝΔ, ό Παπαδόπουλος στήν φυλα­κή κι ό Φλωράκης στή Βουλή...

Αυτοί δέν νοιάζονταν γιά τό ποιος αιματοκύ­λισε τήν Πατρίδα καί ποιοί είναι στή φυλακή... Αυτοί νοιάζονταν γιά τήν εξουσία και μόνο κι ό Φλωράκης, κοινοβουλευτικά ήταν αδύνατον ν' άπειλήση γιά εξουσία. Ό Παπανδρέου ή­ταν ό στόχος... άρα τά «αιματοκυλίσματα· τού 81-82-83 στίς άντικομμουνιστικές εκδηλώσεις δέν αφορούσαν τούς θύτες κομμουνιστές, αλ­λά τούς κεντροαριστερούς Πασοκτζήδες, πού σέ τελευταία άνάλυσι ή συντριπτική πλειοψη­φία συμπαρατάχθηκε μέ τίς Εθνικές "Ενο­πλες Δυνάμεις στήν διάρκεια τοϋ συμμοριτοπολέμου.
Θυμάμαι κάποτε, όταν ή φάλαγγα τού ΕΝΕΚ (δέν είχε δημιουργηθεί ή ΕΠΕΝ ακόμη) συγ­κλόνιζε τήν Μητροπόλεως μέ τό σύνθημα: «Φονιάδες, αλήτες κομμουνιστές..», τό τάγ­μα... Μπρανκαλεόνε υπό τόν Βασ. Μιχολολιάκο ψέλιζε μέ καλλιτεχνική... φωνούλα: «"Οχι στόν πράσινο φασισμό...·. Πάρτους σέ γάμο νά ευχηθούν καί τοϋ χρόνου! Σταμάτησε όμως, έστω ή... καλλιτεχνική τους συμπαράσταση άπό ανάλογες εκδηλώσεις άπό τό 1986 καί μετά.

Ή συνεργασία στους Δήμους, ή προοπτική γιά συνεργασία έπί κυβερνητικού επιπέδου πού ήλθε τον Ιούλιο τοϋ 1989, τό δόγμα Κύρ­κου - Μπακογιάννη δέν «χωρούσαν· συμμοριτοπόλεμο, σφαγείς καί αίματα... αλλά ντολμαδάκια στήν Γλυφάδα, γλυκανάλατες α­νακοινώσεις κι εμετικούς εναγκαλισμούς. Καί τώρα ή άνακοίνωσι δέν μιλάει γιά σφαγείς κι απηρχαιωμένες... φράσεις! Μιλάει, προσέξτε: «...Τό Μνημόσυνο θά τελεσθή εντός απολύτως θρησκευτικού πλαισίου καί εθνικού...». 'Εδώ, δέν θά διαμαρτυρηθούμε κατά τών σφα­γέων... άλλά προσπαθούμε νά κρατήσουμε κοντά μας κάποιους διαμαρτυρόμενους άντικομμουνιστάς πού δέν εννοούν νά ξεχάσουν! 
Νά μένη τό βύσινο... σύντροφοι τής ΝΔ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π