Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: 28" ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Γιορτή της ανθρωπότητος


Στήν συμπλήρωσι τών 36 χρόνων από της τιτανομαχίας έκείνης, οφείλουμε νά άναφερθοϋμε συνοπτικά, καΐ οφείλουμε νά μνημονεύσουμε τά μεγαλουργήματα τών ημιθέων μας καί διό­τι τό Έπος τοϋ 1940, οφείλεται στο θάρρος καί στην τόλμη τών μεγάλων της εποχής εκείνης. Στόν αείμνηστο Κυβερνήτη τής εποχής τών θρι­άμβων, Ιωάννη Μεταξά, χάρις στο Ιστορικό «Ο Χ I».
Ό μεγάλος εκείνος Κυβερνήτης είχε ανάστημα Τιτάνος. Ό αείμνηστος Ιωάννης Μεταξάς υπήρξε γίγας. Ουδείς είναι ά­ξιος νά τό αμφισβητήσει.
Τα ξημερώματα τής 28ης 'Οκτωβρίου 1940, μέ τό Ιστορι­κό «ΟΧΙ», στό ιταμό τελεσίγραφο τών Ιταλών, έδωσε δύναμι καί πίστι στόν Ελληνικό λαό για μεγαλουργήματα. ΚαΙ σύσ­σωμος ό Ελληνισμός αίσθάνθηκε ψυχική άγαλίασι. Ό μικρός λαός, ΰψωσε υπερήφανα τά ανάστημα του στόν δόλιο επιδρο­μέα καί έθαυματούργησε. Έθαυματούργησε ή γενεά τοΰ 1940, χάρις στό «ΟΧΙ» τοΰ Γίγαντα Κυβερνήτη. Τά Έθνη μεγαλουρ­γούν, θριαμβεύουν καί δοξάζονται, όταν οΐ Ηγήτορες των είναι ΛΕΟΝΤΕΣ, είναι ΓΙΓΑΝΤΕΣ. είναι ΤΙΤΑΝΕΣ. Διότι οΐ Ηγήτο­ρες γεννώνται, δεν γίνονται. Άλλοίμονο στά Έθνη εκείνα, τών οποίων οι μέν υπήκοοι εΐναι λέοντες οι δέ κυβερνήτες διακατέ­χονται άπό φοβία καί ηττοπάθεια. Ό λαός τους άντικρύζει σαν ΝΑΝΟΥΣ. Δυστυχώς τά "Εθνη αυτά, αν δεν ύπαρξη έγκαιρος άφύπνισις, υπάρχει, φόβος νά εξαφανισθούν άπό τόν Γεωγραφι­κό τους χώρο, χάριν τής μικροψυχίας καί ήττοπαθεΐας τών Κυ­βερνητών των.

Κατά τήν μακραίωνα Ιστορική μας πορεία, διεπιστώθη ότι οι Κυβερνήται κρατούν πάντοτε στά χέρια τους, τις τύχες τών λαών των. Ό λέων Κυβερνήτης άτσαλώνει τΙς ψυχές τών υπηκό­ων του μεγαλουργεί. Και δημιουργεί θαυμαστά Έπη.
Ή 28η "Οκτωβρίου 1940, υπήρξε μέγας φωτεινός σταθμός στήν νεωτέρα Ιστορία τοϋ Ελληνισμού. Τό «ΟΧΙ» τοϋ μεγάλου τέκνου τής Ελλάδος μας, θά παραμείνη στήν αιωνιότητα, όχι μόνον σάν ή λαμπρότερη έορτή τής Πατρίδος μας, άλλά καί ό φωτεινός σταθμός για ολόκληρη τήν ανθρωπότητα. Διότι τήν ήμερα εκείνη, εκεί στά Βορειο-Ήπειρωτικά Βουνά, συναντήθηκαν ο Ακρίτας μέ τον Λάροντα. Τό Φώς μέ τό Σκοτάδι. Ό μεσαίων, μέ τήν πρόοδο καΐ τον Πο­λιτισμό.

"Ολη ή άνθρωπότης παρακολουθούσε βουβή, τόν άνισο ε­κείνον αγώνα, μέ τόν φόβο στην ψυχή καΐ τήν αγωνία στά μάτια, μήπως ό αντιπρόσωπος τοΰ πολιτισμού καΐ τοϋ φωτός, μικρός καΐ απροετοίμαστος, υποκύψει στίς στρατιές τών αρμάτων τοΰ σκότους. Καΐ όταν τά χαρμόσυνα μηνύματα τών Ελληνικών
θρι­άμβων, έφθασαν στά πέρατα τοϋ κόσμου, όλοι οΐ λαοί της Γης αίσθάνθηκαν χαρά καΐ άγαλίασι, γιά τά ύπέρλαμπρα μεγαλουρ­γήματα των ήμίθεών μας.

Ή Ελλάδα μέσα στίς τόσες χρυσές σελίδες της μακραίωνης Ιστορίας της έπρόσθεσε καΐ τήν νέα μυθική σελίδα της. Γιατί, ένώ όλα σχεδόν τά Ευρωπαϊκά κράτη, τό ένα μετά τό άλλο, λύγισαν καΐ υπέκυψαν στήν δύναμι τών όπλων καΐ τήν υ­περοχή των δυνάμεων ή Ελλάς μόνη καΐ αβοήθητη ώρθωσε τό ύπερήφανο ανάστημα της, μπροστά σέ έναν πανίσχυρο εχθρό, χωρίς κανένα εμπόδιο νά σταθή ικανό νά σταματήση τήν όρμή τών γενναίων μας, πού μέ τήν Θαυματουργή ξιφολόγχη καΐ τήν Ιαχή τοΰ Θριάμβου «Έ έ ρ α. .. Αέρα...», αντιλάλησε όλη ή περιοχή και διαλύθηκαν τά σκοτάδια του φόβου καΐ της αγω­νίας.

Οι μαχηταί τοΰ 1940, υπήρξαν αντάξιοι απόγονοι ένδοξων προγόνων. Μέ τό αίμα τους καΐ τήν θυσία τους στό βωμό τοϋ καθήκοντος, έγραφαν καινούργιους θριαμβικούς παιάνες. Νέους Μαραθώνες, Θερμοπύλες, Σαλαμϊνες — Νέα 21, νέα Δερβενάκια — Κούγκι — Αρκαδία — Μεσολόγγια, δείχνοτες γιά άλλη μιά φορά σέ ολόκληρη τήν ανθρωπότητα πώς κερδίζονται οΐ Νίκες, πώς φρουρεΐται τό πολύτιμο αγαθό, ή Ελευθερία.

Ή 28η "Οκτωβρίου 1940, θά μείνη γραμμένη στήν αΙωνιότητα καΐ θα λαμπρύνη τόν Φωτοστέφανο της Δόξας της Ελ­λάδος μας πού ακτινοβολεί στά πέρατα της Γης. Καΐ άν οΐ άνθρωποι δεν ξεχνοϋσαν τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, θά έπρε­πε τήν μέρα αυτή της ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ, σέ όλα τά κράτη της Γης, νά κυματίζη ή ΓΑΛΑΝΟ­ΛΕΥΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ, σάν Σύμβολο Ιερό καΐ όλου τοΰ κόσ­μου οΐ καμπάνες νά σημαίνουν χαρμόσυνα, εορταστικά γιά τήν Τρανή Νίκη μας. της Πατρίδος τών Πατρίδων, της αίωνίας Ελ­λάδος μας.

ΤΕΛΕΣΙΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔ0Υ - ΛΑΜΠΕΑ

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Εθνικιστικό Περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 24 στις 28 Οκτωβρίου του 1976 του οποίου παραθέτουμε και το υπόλοιπο αφιέρωμα 
Τελικά ένα αφιέρωμα 37 χρόνια μετά δείχνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει και οι εθνικιστές του ΕΝ.Ε.Κ. του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος ήμασταν οι μόνοι που πολεμούσαμε τις δοσιλογικές κυβερνήσεις, το ίδιο το σύστημα που οδηγεί το Έθνος με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. 
Γράφαμε τότε : 


Το 1940 υπήρχε Ηγεσία Εθνική
Το 1976 τι υπάρχει;
Τότε λουκέτο - σήμερα διάρροια   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π