Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Οργανική Κοινωνία και οι Πολιτικές Θέσεις των Εθνικιστών του ΕΝΕΚ


Παραθέτουμε τις Πολιτικές Αρχές για την Οργανική Κοινωνία έτσι όπως διατυπώθηκαν από στέλεχος του Ενιαίου Εθνικιστικού Κινήματος – ΕΝΕΚ στις διαδικασίες του 4ου Συνεδρίου και παράλληλα παραθέτουμε την ανάπτυξη του θέματος από το βιβλίο μανιφέστο του Ανδρέα Δενδρινού «Ελληνική Πρόκλησις» που αναφέρεται στην Οργανική Κοινωνία

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Πολιτικές Αρχές ΕΝΕΚ)

1. Το ΚΙΝΗΜΑ πιστεύει στην επαγγελματική κατανομή της ψήφου σε αντικατάσταση της γεωγραφικής ή οποία δημιουργεί πελατειακή σχέση ανάμεσα στον πολίτη καί τον τοπάρχη τού κόμματος.
2.Τό ΚΙΝΗΜΑ πιστεύει πώς οί παραγωγικές δυνάμεις του λαού μας πρέπει να αποφασίζουν για το «σήμερα» του τόπου καί γι' αυτό πρέπει να τούς παραχωρηθεί ποσότητα εξουσίας. Στην Οργανική Κοινωνία για τα εσωτερικά θέματα της χώρας αποφασίζει το σώμα της «Βουλής των παραγωγικών δυνάμεων του λαού». 

3.Το ΚΙΝΗΜΑ πιστεύει πώς για την Εξωτερική Πολιτική τής χώρας, για τό «χθες» καί το «αύριο» τής Εθνικής Κοινότητας πρέπει να αποφασίζει το σώμα τού «Εθνικού Συμβουλίου». Στην Οργανική Κοινωνία το «Εθνικό Συμβούλιο» αποτελείται από τούς αξιοκρατικά καλύτερους, τούς "Άριστους του Έθνους με πρόσθετο κριτήριο επιλογής τους την προσφορά τους προς αυτό.

4.Το ΚΙΝΗΜΑ πιστεύει στην πυραμιδοειδή διάταξη τής κοινωνίας, κάθετα κατά επαγγελματικούς κλάδους καί οριζόντια κατά τα επίπεδα τών συλλογικών οργάνων.

Ό ρόλος του Κράτους στην Οργανική Κοινωνία είναι ή εξυπηρέτηση του ΕΘΝΟΥΣ. Ένα τέτοιο κράτος είναι άκομματικό αφού το σύνολο του λαού είναι οργανωμένο καί ιεραρχημένο μέσα στην αξιοκρατική πυραμίδα.


Η  Οργανική Κοινωνία

Όλα τά καθεστώτα, κομμουνιστικού ή δυτικού τύπου, ακόμη και τού λεγομένου τρίτου κόσμου, ναρκισσεύονται αύτοονομαζόμενα «δημοκρατικά». Είναι αρκετό για ν' άποδειχθή ότι ή έννοια της δημοκρατίας έχει διαστραφή και γελοιοποιηθή τελείως. Όλες οι θέσεις από τις ακρότατες ολοκληρωτικής και γραφειοκρατικής τυραννίας, ονόμασαν «δημοκρατία» ότι συνέφερε, δίνοντας τις πλέον απίθανες ερμηνείες στήν έννοια τής συμμετοχής των αν­θρώπων στα κοινά.
Τά μαρξιστικά καθεστώτα καλύπτουν με την δική τους ερμη­νεία τής «δημοκρατίας», τον απέραντο γραφειοκρατικό Κρατικό Καπιταλισμό τους, στον όποιο έχουν παραχωρήσει, προς όφελος τού Κόμματος πού τον διοικεί, όλη τήν ισχύ τού Κεφαλαίου, κάτω από τό προσωπείο τού «κεφαλαίου - εργασίας».

Τά κοινοβουλευτικά και τά προεδρικά καθεστώτα τής Δύσ­εως, ή τού Τρίτου Κόσμου, μέ τήν δική τους ερμηνεία, αύτοπροάγονται σέ «δημοκρατικά», ενώ στήν πραγματικότητα, έχουν παραδώσει τό χρίσμα τής άπολύτουέξουσίας στο χρήμα τής Κεφαλαιοκρατίας. Μέσω τών «κλειστών κύκλων» τών τραπεζιτών, τών μεγαλοβιομήχανων και τών χρηματιστηριακών ταγών, δη­λαδή τών αξίων, όχι τής προσφοράς και τού αγώνος, άλλά τού συνδυασμού και τής κληρονομιάς, επιβάλλεται καί θεσμοποιείται ή μεγάλη απάτη τής συμμετοχής τών πολλών στις θυσίες και τής εκμεταλλεύσεως των καρπών τών θυσιών τους από τους λίγους. 'Από καταβολής τους, τό 1789, χρησιμοποίησαν τις «αθάνατες αρχές», σάν λέξεις μαγικές, γιά νά κρύψουν τήν εξουσία τών συμ­φερόντων τους. Τά πλουτοκρατικά αυτά καθεστώτα αλλοίωσαν κάθε έννοια δημοκρατίας καί τήν μετέβαλαν σέ «άνωδομή τυραν­νίας», κάτω άπό τον έλεγχο όλων τών μέσων μορφώσεως - ουσι­αστικώς παραμορφώσεως - καί τών μέσων ένημερώσεως—ούσιαστικώς άνενημερώσεως. Τό ίδιο ακριβώς συμβαίνει καί στά μαρξιστικά καθεστώτα, μέ μόνη διαφορά ότι ή «άνωδομή τυραννίας» είναι σ' αυτά «υποδομή τυραννίας».

Ή "Οργανική Κοινωνία είναι μια προχωρημένη μορφή δημο­κρατίας, γιατί όλος ό λαός συμμετέχει στήν κίνησι της προς τους σκοπούς. Αυτό είναι δημοκρατία. Καί είναι Οργανική, γιατί δεν άφορα σέ άλλοτρίωσι τών δικαιωματικών εξουσιών σέ μία, μοναδική συνέλευσι, ψευδολαϊκή σάλτσα μιας λέσχης μαγείρων - άλλα σέ Σύνδεσμο Πυραμιδοειδή τών πραγματικών δυνάμεων του Έθνους, συγκεντρωμένων σέ Συνομοσπονδίες Παραγωγών. Αφορά στ/ς μόνες κινητήριες δυνάμεις, εκείνες πού παράγουν, μοχθώντας συνειδητά, μέ αύταπάρνησι και μέ αποτέλεσμα, και όχι στις παρασιτικές εκμεταλλευτικές τών γενικών προσπαθειών.

Είναι Σύγχρονη, γιατί προσαρμόζεται στην Εποχή της Βιομη­χανικής και Τεχνολογικής 'Επαναστάσεως, αποβλέποντας στήν άπόκτησι τής ψυχολογικής, κοινωνικής και πολιτικής Αρμονίας τού Ανθρώπου και τών δυνάμεων - ενεργειών πού χρησιμοποιεί σήμερα. Η απώλεια τής  Αρμονίας αυτής, είναι στήν πηγή τής αβύσσου πού χωρίζει, τούς λαούς άπό τήν πραγματική κοινωνική όργάνωσι τών ανθρώπων - μέ τις ανάγκες, τις τάσεις, τις επιθυ­μίες, τούς ένδομύχους οραματισμούς τους άπό τούς κυβερνώντες, τούς κλειστούς κύκλους τών διοικητικών, γραφειοκρατικών και οικονομικών ολιγαρχικών και τών πολιτικών εξαρτημάτων τους. Ή άπόκτησις τής Αρμονίας αυτής, γεμίζονταςτήν τάφρο, καθιστά τήν 'Οργανική Κοινωνία Κοινωνιστική και Σταθερή, μέσα στήν συν­εχή Κινητική Προσαρμοστικότητα της. 

Καταργώντας τούς παραλόγους οργανισμούς, πού δεν αντι­προσωπεύουν τίποτα - έφ' όσον αφορούν σέ άτομα ενωμένα μέ τό κριτήριο τού εκλογικού κομματικού συμφέροντος μόνο, δημι­ουργεί τις προϋποθέσεις και τούς οργανισμούς εκφράσεως τών πραγματικών κοινωνικολαϊκών συμφερόντων, παραγωγών και καταναλωτών. Δημιουργεί κοινωνία όπου οι κοινωνικές και πολι­τικές ευθύνες πλησιάζονται, ταυτίζονται και τελικά άλληλογονιμοποιούνται. Δημιουργεί δηλαδή μιά Σωματειακή Δημοκρατία Ουσίας.

Τό Όραμα, ή Ένόρασις, μιας  Ελλάδος μετουσιωμένης σ' ένα γι­γαντιαίο Σωματείο Παραγωγών, πυραμιδοειδώς οργανωμένο, στήν υπηρεσία ολόκληρης τής  Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονομί­ας, μέ τις δικές του χρηματοδοτικές και πιστωτικές πηγές, μέ τήν Υπεραξία και τό κέρδος παραμένοντα σ' αυτό τό ίδιο, προς όφε­λος τών ιδίων παραγωγών, χωρίς επαγγελματίες πολιτικάντιδες, τοπάρχες, τοκογλύφους, κερδοσκόπους, παράσιτα κάθε είδους, αδυσώπητα αντιπαρασιτικό, άντικεφαλαιοκρατικό και άντικομμουνιστικό, όπου ή δομή εγγυάται τήν εθνική παραγωγή σέ όλους τους κλάδους δραστηριότητος, όπου οί στείρες κομματικές διενέξεις αντικαθίστανται μέ τούς κανόνες τής Εθνικής Αδελφοποι­ήσεως, όπου ή ύπαρξις τών παραγωγικών τάξεων δεν είναι στο έλεος τών οικονομικών καί πολιτικών συνδυασμών τών ολιγαρχι­ών, όπου τό σύνολο τού Εθνικού Πλούτου είναι στήν υπηρεσία τού Εθνικού Συμφέροντος καί υποταγμένο στήν πειθαρχία τού "Εθνους - Σωματείου, όπου ή 'Οργανική Κοινωνική δομή θεωρεί τό άτομο αναπόσπαστο και πολύτιμο μέρος τής λειτουργίας της, αυτό τό Όραμα, αξίζει τον 'Αγώνα, τήν Προσφορά, τήν Θυσία.

Αντιθέτως άπό τήν τεχνητή καί συστηματικώς έπιβεβλημένη «πάλη τών τάξεων», πού θέλει τους Λαούς, τά "Εθνη καί τίς Κοινω­νίες άλληλοσπαρασσόμενες μονάδες, μέχρις έξοντώσεως, στήν Όργανική Κοινωνία δεν νοείται ό εκφυλισμός τής ' Εργασίας καί τής Παραγωγής σέ πολιτικό θέμα. ιΗ Όργανική Κοινωνία αντικα­θιστά τίς ψευδοδημοκρατικές αρχές τής «μή παρεμβάσεως στά ελεύθερα συνδικάτα» καί τής ρυθμίσεως τού προβλήματος«διά τού νόμου τής προσφοράς καί τής ζητήσεως», μέ τήν άρχή τής Συνομοσπονδίας Εργασίας καί Παραγωγής, τήν πυραμιδοειδή όργανική σύνδεσί τους μέ τό Κράτος, έκφραστού τής ενιαίας, πνευματικής θελήσεως του "Εθνους. 

Αντικαθιστά ακόμη τήν ψευδομαρξιστική άρχή τής «πάλης τών τάξεων, μέ τήν άρχή τής Συν­εργασίας τών Τάξεων, συγκροτημένων καί άρρηκτως συνδεδεμέ­νων μελών τής Εθνικής Όργανικής Κοινωνίας. Στον τεχνητό, αν­τεθνικό καί αντικοινωνικό «αγώνα τού Κεφαλαίου κατά τής Ερ­γασίας», όπου καί οι δύο αυτοί φορείς τού "Εθνους, χρησιμοποι­ούνται άπό τά Παράσιτα για τήν άπόκτησι καί διατήρησι δυνάμε­ως, ή Όργανική Κοινωνία αποκαλύπτει τους ύποκινητάς του καί τους πατάσσει, τους εξοντώνει, τέλεια καί ολοκληρωτικά, αδίστα­κτα καί αδυσώπητα. Καί διακηρύσσει τίς οργανικές αρχές της:

α) Οι Συνομοσπονδίες Σωματείων, ή πυραμιδοειδής δομή της, έχουν δύο βασικούς σκοπούς: Είναι εκδηλώσεις Εθνικής Αλλη­λεγγύης καί αποβλέπουν στήν άνάπτυξι τής παραγωγής καί τής εργασίας, όχι διά τής ισοπεδώσεως τών ικανοτήτων μέσα σ' ένα ενιαίο «χωνευτήρι», όπου όλοι καί όλα χάνονται, άλλά διά τής αξιοποιήσεως καί τής ύποβοηθήσεως τής αναπτύξεως τών φυσι­κών ικανοτήτων τών ατόμων, ώς μέρους τού Συνόλου τού "Εθνους.

β) Τό "Εθνος είναι ή σύνθεσις όλων τών υλικών, πνευματικών καί ηθικών άξιων τής Φυλής. Βρίσκεται επάνω άπό τά άτομα καί τίς κατηγορίες ή τίς «τάξεις», τά όποϊα είναι άπλα "Οργανα τών Πεπρωμένων τής Φυλής.

γ) Τά συμφέροντα τών ατόμων, τών τάξεων, είναι απολύτως συνδεδεμένα μέ τά συμφέροντα τού "Εθνους και ή αξία τους είναι παράγωγο τους μόνο, μέσα στο Εθνικό πλαίσιο.

δ) 'Η Παραγωγή και ή ' Εργασία είναι ή αιτία τής υπάρξεως και τής χρησιμότητος τού Άτομου και ή συνισταμένη τής προσπά­θειας του, μέσα στο κοινωνικό σύνολο, γιά τήν άναζήτησι τής προόδου στον υλικό, πνευματικό και ηθικό τομέα, δηλαδή τήν Αρμονία.

Ή Όργανική Κοινωνία αρνείται τήν σημερινή συστηματο­ποιημένη «άντίληψι» τού αδυσώπητου και ανεξέλεγκτου συναγω­νισμού. Επιτάσσει και πραγματοποιεί μιά Νέα Άντίληψι, συνερ­γασίας ολοκληρωμένης, οργανωμένης και εξελισσόμενης μέσα στήν Εθνοκρατική Κοινωνία, διά μέσου τού Κράτους, και μέ τά όρια τού Κοινωνικού Εθνικού Συμφέροντος, τά όποια αυτό εκ­φράζει.

Ή «Όργανική Κοινωνία» είναι ό μόνος πραγματικός Κοινωνισμός, άσχετος μέ τον Μαρξισμό) καί τον «μεταρρυθμιστικό σοσι­αλισμό» τών σοσιαλδημοκρατών καί τών χριστιανοδημοκρατών. Δεν είναι δογματικό σχήμα τεχνητό, επιβαλλόμενο διά βιασμού τών άλλων Δεν είναι ένα ουτοπιστικό «ωμέγα» τής εξελίξεως, ούτε ό επίγειος παράδεισος, πού συνήθως αντικατοπτρίζουν στίς μάζες οί πολιτικοί αγύρτες τού σημερινού κόσμου. Έάν όμως χρειάζεται, θα έπιβληθή μέ κάθε τρόπο. Είναι ένας Ανθρώπινος Κοινωνισμός, στενά δεμένος μέ τήν ίδια τήν Ζωή, πού έχει εμπιστοσύνη στον Άνθρωπο, τον δέχεται καί τον χρησιμοποιεί όπως είναι καί όχι όπως θά έπρεπε νά είναι.

Στήν Όργανική Κοινωνία δέν είναι οί δογματισταί, άλλά οί Παραγωγικές Τάξεις πού θά οικοδομήσουν - πραγματιστικώς - τον ουσιαστικό Κοινωνισμό.
Ή Όργανική Κοινωνία είναι ένας Εξελικτικός Κοινωνισμός, πού εξελίσσεται, προσαρμόζεται, γίνεται, συνεχώς, χωρίς ποτέ νά τελειώνη, γιατί τό Ιδεώδες της εξελίσσεται καί μετακινείται μπρο­στά, στο διηνεκές. Είναι ένας Κοινωνισμός Ηρώων. 

5 σχόλια:

 1. θα ηθελα να πληροφορηθω απο καποιον παλαιο συναγωνιστη, ποιες οι ομοιοτητες και οι διαφορες του πολιτευματος που προτεινε το ΕΝΕΚ, με το αντιστοιχο που προτεινε το Κομμα 4ης Αυγουστου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχώς δεν έχουμε κάτι από την 4η Αυγούστου. Σε περίπτωση που κάτι πέσει στα χέρια μας ευχαρίστως να το δημοσιεύουμε

   Διαγραφή
 2. Δημήτρης Γλυφάδα12 Ιουλίου 2013 - 2:30 μ.μ.

  Είναι πολύ ενδιαφέρον το άρθρο γιατί απαντάει σε ένα πολύ βασικό ερώτημα, τι πολίτευμα θέλουμε να αντικαταστήσει την ψευτοδημοκρατία. Συνεχίστε όμως και αναλύστε παραπάνω το ζήτημα, δώστε παραπάνω στοιχεία. Πώς ακριβώς θα είναι οργανωμένη η Βουλή των παραγωγικών δυνάμεων, πώς θα εκλέγονται οι αντιπρόσωποι; Με ποια κριτήρια θα αναδεικνύονται τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου; Αναμένουμε με ενδιαφέρον....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δημήτρη αυτός είναι και ένας από τους στόχους. Να έρθουν στην επιφάνεια όλα αυτά που το ΚΙΝΗΜΑ έφτιαξε στην όλη πορεία του, να αναδειχθούν και οι νέοι εθνικιστές να τα αξιοποιήσουν.

   ΥΓ
   Επικοινώνησε με τον Σπύρο Παπαδόπουλο γιατί έχει χάσει το τηλέφωνό σου

   Διαγραφή
 3. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ....φυσικά θέελι μεγαλύτερη επεξεργασία....ΕΥΓΕ σας....συνεχίζουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π