Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα (27 χρόνια πριν)


Το κείμενο-κάλεσμα της Εθνικιστικής Νεολαίας Ελλάδος δημοσιεύθηκε στις 27 Ιουλίου 1990 παρακαλώ!! στην εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ και αποτυπώνει για μια ακόμη φορά την διορατικότητα των εθνικιστών του ΕΝ.Ε.Κ. που πήγαζε από το ότι εμείς, εκτός του ότι δεν φορούσαμε κομματικές παρωπίδες μπορούσαμε να αναλύουμε τα πολιτικά δρώμενα αλλά και να βλέπουμε τα πολιτικά "σημάδια" και να εντοπίσουμε τους κινδύνους. 

Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα 
ξένος εργαζόμενος σημαίνει έναν Έλληνα άνεργο
"Ελληνες Νέοι,
Μέ τήν ανοχή τών φιλελευθέρων και τήν συμπαράστασι των μαρ­ξιστών, χιλιάδες έγχρωμοι, μαύροι, Τούρκοι, "Ασιάτες κατακλύζουν τήν χώρα μας, εισάγοντας τό AIDS, τά ναρκωτικά καί τήν εγκλη­ματικότητα.
"Ερχονται καί δουλεύουν, δίχως κοινωνικές ασφάλειες, δίχως συμβάσεις εργασίας, δίχως απαιτήσεις. Εύκολη λεία στην ληστρι­κή έκμετάλλευσι τών κεφαλαιοκρατών, οί οποίοι χωρίς δισταγμό απολύουν τούς "Ελληνες γιά νά προσλάβουν φτηνά εργατικά χέ­ρια. Στά πλοία, στά εργοτάξια, στά ξενοδοχεία, τά "Ελληνικά ακού­γονται δλο καί λιγότερο.
Πολωνοί οικοδόμοι, Φιλιππινέζες υπηρέτριες. Πακιστανοί λιμε­νεργάτες, Τούρκοι εγκληματίες, Χιλιανοί καί Γιουγκοσλάβοι πορ­τοφολάδες, μαύροι έμποροι ναρκωτικών, Αμερικανοί μεθύστακες τών βάσεων. Μετανάστες κάθε φυλής καί χρώματος υφαρπάζουν τίς εργασίες τών Ελλήνων καί είσάγουν τήν εγκληματικότητα.

Ή "Ελλάδα τής οίκονομικής, πολιτικής καί δημογραφικής κρί­σεως φορτώνεται επιπλέον καί τό πρόβλημα τής ύπεργεννητικό­τητας καί ύπαναπτύξεως τοϋ Τρίτου Κόσμου.
Οι άνθρωποι πού διοικούν τήν ΕΟΚ δέν μπορούν νά συγκρατή­σουν τήν θύελλα εκατομμυρίων ανθρώπων πού εγκαταλείπουν τό φτωχό νότιο τμήμα τοϋ πλανήτη γιά νά ξεχυθούν στήν ανεπτυγ­μένη Ευρώπη αναζητώντας τήν έπιβίωσι! Ή Ελλάδα, στά σύνορα τής Ευρώπης, είναι ή πρώτη πού καλείται ν' άντιμετωπίση τήν πο­λύμορφη καί -πολύχρωμη- επερχόμενη λαίλαπα.

"Ηδη ό υπουργός θρησκευμάτων της Τουρκίας γρυλλίζει ότι σκο­πός τού τουρκικού έθνους είναι ό εξισλαμισμός τής Ευρώπης.

Τό πρόβλημα δέν είναι όμως μόνο αυτό. Οι ξένοι αγοράζουν τίς πιό παραγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις.
Σέ λίγα χρόνια ελληνική έπιχείρησι δέν θά ύπάρχη. Οι ξένοι α­γοράζουν τήν ελληνική γή, ολόκληροι οίκισμοί κατοικούνται ήδη άπ' αυτούς.

Τά αφεντικά τής ΕΟΚ προορίζουν τήν χώρα μας νά γίνη τό του­ριστικό θέρετρο όπου θά ξεκουράζονται "κοιλαράδες- Δυτικοευ­ρωπαίοι, θέλουν τήν 'Ελλάδα ένα απέραντο ξενοδοχείο όπου όλοι εμείς θά είμαστε τά γκαρσόνια καί oi υπηρέτες τους. Κινδυνεύουμε!

"Ελληνες, οί παλαιοκομματικοί δέν μπορούν νά δούν πέρα άπό τή μύτη τους καί τά συμφέροντα τους.
Καμμία κυβέρνησι αυτοδύναμη ή -οίκουμενική- δέν ενδιαφέρε­ται ν' άντιμετωπίση τό πρόβλημα. Οι παλαιοκομματικοί δέν μπο­ρούν νά δούν πέρα άπό τά μικροσυμφέροντα τους.
Μαυρίστε τους λοιπόν πρίν είναι πολύ άργά γιά τόν τόπο.
Διώξτε άπό τήν εξουσία τους ανθρώπους πού εξαθλιώνουν τόν λαό μας.
"Εμπιστευθείτε τόν Εθνικισμό.
"Εμπιστευθείτε τήν εναλλακτική πολιτική επιλογή πού ανατέλ­λει στήν Ευρώπη.
Γνωρίστε τίς θέσεις τής Εθνικιστικής Νεολαίας "Ελλάδος. ΑΓΩΝΙΣΘΗΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
γιά μιά "Ελλάδα πού νά άνήκη στους "Ελληνες.

"Εθνικιστική Νεολαία 'Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π