Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017

ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΩΡΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΤΙΜΩΡΟΥN


«... Κι ακόμα σάν ή εμπιστοσύνη μας σε κάποιον αποδείχνεται άπό τά πράματα σφαλερή, δέν λέμε πώς ό χαρακτήρας του άνθρώπου αυτού άλλαξε άλλά πώς απατηθήκαμε στήν εκτίμηση μας γι" αυτόν».
Α. Schopenhauer

"Υπάρχουν στήν κοινωνία όπου αγωνιζόμαστε κι επομένως ζούμε δυό μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων. Οι Άνθρωποι του συστήματος, άπ' τήν μιά μεριά, ή αλλοιώς οι εκπρόσωποι του άρνητικού κατεστημένου μέ τους ραγιάδες τους καΐ τους νεροκουβαλητές τους και άπό τήν άλλη μεριά οί ασυμβίβαστοι, οί επαναστάτες.
Οι άνθρωποι του άρνητικού κατεστημένου έχοντας ανατρέψει τήν πυραμίδα των άξιών (γιατί άλλωστε αυτό τούς βολεύει άφού βρίσκονται στον πάτο τής αξιολογι­κής πυραμιδοειδούς ιεραρχήσεως) θά εξακολουθούν νά ρυθμίζουν τίς τύχες τής κοινωνίας μέχρις ότου έκφυλισθή και παρακμάση τόσο πολύ τό σάπιο και αφύσικο οικοδόμημα τους ώστε θά κατάρρευση παρα­σύροντας στήν πτώσι του και όλα τά ανθρωποειδή υποχείρια τους.


Τότε θά έλθη ή ώρα τής επαναστάσεως. Τότε θά έλθη ή ώρα τής γέννας του νέου κόσμου. Του κόσμου πού θά προχώρηση πλέον αποφασιστικά, δυναμικά καί όχι μοιρολατρικά σάν δημιουργός καί όχι σάν θεατής ανήμπορος, στήν εφαρμογή του νόμου τής επιλογής.
Αυτός ό κόσμος δημιούργημα θάναι εκείνων πού θ' αντέξουν, εκείνων πού θά παραμείνουν ασυμβίβαστοι καί θά τόχουν αποδείξει στήν αγωνιστική τους πορεία, εκείνων πού θά παλεύουν μέσα άπό τό σύστημα καί εναντίον του συστήματος χωρίς αυτό νά μπορή νά τους αφομοιώση. Μέχρι τήν ώρα τής κρίσεως. Μέχρι «τήν μεγάλη αυγή πού θάναι πολύ μικρή για μερικούς».

Ο εθνικισμός είναι ή φυσική Ιδεολογία του συλλογικοϋ άνθρώπου. 'Ως έκ τούτου είναι σέ τέλεια άντίθεσι μέ τήν σημερινή αφύσικη κι ανώμαλη δόμησι της αρνητικής δυναμικής. Οί Εθνικιστές είναι, επομέ­νως, oι ασυμβίβαστοι, οί επαναστάτες.
"Ο Αγώνας τών εθνικιστών είναι σκληρός, ανη­λεής, εξοντωτικός, "Ο εθνικιστής δέχεται άπό τό κατεστημένο κάθε είδους κτυπήματα.
Τό σάπιο αυτό κατεστημένο βλέποντας στό πρόσω­πο τού εθνικιστή τόν νεκροθάφτη του καί αίσθανόμενο τους κραδασμούς τής πτώσεως πού το ίδιο δημιούργη­σε, πανικοβάλλεται. Κι όπως κάθε πανικόβλητος, αντι­δρά σπασμωδικά. Προσπαθεί νά σπιλώση ηθικά, νά εξοντώση βιοποριστικά, νά τρομοκράτηση πολιτικά γιατί αυτά είναι άλλωστε καί τά μόνα μέσα πού διαθέτει. Αυτός είναι ό τρόπος ζωής του, ή βρωμερή ανάσα του. Στήν εναγώνια αυτή προσπάθεια του, ο νεροκουβαλητές του βοηθούν όσο τ" αδύναμα μπρατσάκια τους καί τό βρωμερό μυαλουδάκι τους τό επιτρέπουν. 

Καί είναι αυτοί οι νεροκουβαλητές δύο ειδών.
Αυτοί πού γεννήθηκαν νεροκουβαλητές, ή άλλοιώς αυτοί πού σάν αντικειμενικές αξίες καί σάν συνείδησι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο μέ τους αφέντες τους άλλά καί πού έτυχε νά μην γεννηθούν αφέντες κι επομένως ό μόνος τρόπος ζωής γι αυτούς είναι τό σούρσιμο, τό κουβάλημα καί τό γλύψιμο ελπίζοντας πάντα ότι κάποτε θά τούς δοθή ή ευκαιρία νά αναρριχηθούν ή νά τοποθετηθούν πραξικοπηματικά άπ' τούς αφέντες τους κάπως ψηλότερα στόν σωρό τών περιττωμάτων.
Αυτό είναι τό πρώτο είδος...

Τό δεύτερο είδος της συνομοταξίας αυτής των ανθρωποειδών είναι καθ' όλα όμοιο μέ τό προηγούμενο πλήν μιάς βασικής διαφοράς. "Εχει κάτι έπί πλέον. Σ' αυτό τό είδος δώθηκε ή ευκαιρία νά ξεφύγη άπό τήν χαβούζα.
Αυτό τό είδος ένοιωσε τό χάδι του Εθνικισμού.
Συναναστράφηκε  Εθνικιστές. Διδάχτηκε τόν τρόπο ζωής του έθνικιστοϋ Τόν ηρωικό τρόπο ζωής.

"Ωστόσο αυτό ήταν γεννημένο άλλοιώς. "Ηταν γεννημένο γιά εύκολη ζωή και άντιαξιοκρατική άναρρίχησι καί μόλις του δώθηκε ή ευκαιρία κλώτσησε ότι του προσέφεραν οι μέχρι εκείνη τήν στιγμή συναγωνιστές του. Τήν ευκαιρία νά γίνη άνθρωπος. Νά καθαγιασθή και νά καταξιωθή στόν αγώνα. Κλώτσησε τά κόκκαλα τών νεκρών της φυλής του. "Εφτυσε στόν δρόμο τών άγέννητων. Πρόδωσε. Αυτό είναι τό είδος τών προδοτών.

Ό Εθνικιστής προχωρεί τόν δρόμο του. Έχει συνειδητοποιήσει πλήρως τόν κόσμο όπου ζει καί επομένως γνωρίζει τί θά αντιμετωπίση.
Η λάσπη πού προσπαθοϋν νά του εκτοξεύσουν, ή τρομοκρατία καί ή βιοποριστική έξόντωσι πού θέλουν νά του επιβάλλουν δέν τόν αγγίζουν δέν τόν πτοοΰν. γιατί είναι αντιδράσεις πού τίς περιμένει σέ κάθε βήμα τής αγωνιστικής του πορείας.
"Ετσι ή πορεία τού  Εθνικισμού συνεχίζεται. Και oι  Εθνικιστές δέν ασχολούνται πλέον μ’ αυτά τά σκου­λήκια, τούς προδότες. Τούς άγνοούν. Τούς απομονώ­νουν. Πρός τό παρόν...

Γιατί όταν έλθη ή ώρα μηδέν, όταν θά έλθη ή στιγμή πού οι " Εθνικιστές θά καθορίσουμε δυναμικά τήν ροπή τής ιστορίας θά τούς θυμηθούμε. Καί θά θυμηθούμε ότι τό βρέφος πού θά γεννηθή, ή έθνοκρατία, δέν πρέπει νά άντικρίση αυτά τά εκτρώματα.,.

Γ.Γ. Μπαζιώτης

-------------------------------------------------------------------------------------------
Το άρθρο του συναγωνιστή Μπαζιώτη δημοσιεύθηκε στο εθνικιστικό περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ το δεύτερο 15μερο του Μαΐου του 1979  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π