Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Ελλάς και Τεκτονισμός


Σέ προηγούμενο άρθρο μας δώσαμε τά κύρια σημεία καί χαρακτηριστικά τοϋ Σιωνισμού καί τίς σχέσεις αντιπαραθέ­σεως του σέ Ιστορικό καί πολιτικό επίπεδο μέ τόν Ελληνι­σμό. Αυτή τη φορά θά ασχοληθούμε μέ τόν σύγχρονο Τεκτο­νισμό ή Ελεύθερο τεκτονισμό (Μασωνία), ό όποιος στήν συνείδησι τής κοινής γνώμης είναι συνδεδεμένος, καί μάλιστα ένας πλόκαμος, τού Σιωνισμού. Ή φύσις καί ό ρόλος τού τε­κτονισμού σήμερα μπορούν κάλλιστα νά φανούν άπό μία Ι­στορική αναδρομή, τήν οποία θά επιχειρήσουμε κατωτέρω. Προηγουμένως, όμως, θά αναφέρουμε καί θά απορρίψουμε μερικές πλάνες πού αφορούν τόν Τεκτονισμό καί των ο­ποίων τό ανυπόστατο διαφαίνεται στήν επακολουθούσα άνάλυσι.


πλάνη 1η. «Ό Τεκτονισμός έλκει τήν καταγωγή του στά Αρχαία Ελληνικά Μυστήρια καί τήν είδωλολατρεία». Ουδε­μία σχέσι έχει ό σημερινός Τεκτονισμός μέ τά Ελληνικά Μυ­στήρια διότι άφ' ενός ό Τεκτονισμός δέν έχει πραγματικά Μυστήρια ή Μύησι, άφ' έτερου δέ τό τελετουργικό καί τυπι­κό του μέρος είναι απόλυτα συνδεδεμένο μέ τόν Ναό τοϋ Σολομώντος. Ό ισχυρισμό αυτός πού μερικές φορές προ­βάλλεται καί άπό εκκλησιαστικούς κύκλους, διαιωνίζει καί τήν συκοφαντία ότι ό Λαός μας υπήρξε κάποτε Λαός ειδωλο­λατρών. Όμως οί Έλληνες ποτέ δέν υπήρξαν ειδωλολάτρες, διότι δέν έλάτρευαν είδωλα, αλλά όντα ασώματα, ανάλογα μέ τούς Αρχαγγέλους τοϋ Χριστιανισμού. Όσον άφορα τά Ελληνικά Μυστήρια, έγνώριζαν πολύ καλά οί κατέχοντες αυτά νά τά αποκρύψουν τήν εποχή τής καταστροφής τοϋ Ελληνισμού άπό τούς Ίουδαΐζοντες έφαρμόζοντες αυτοί τό Χριστιανικό ρητό «μή δότε τά άγια τοις κυσί».

πλάνη 2.« Ή μελέτη καίέμβάθυνσις στήν Ελληνική Φιλο­σοφία είναι χαρακτηριστικό των Τεκτόνων». Στήν πραγματι­κότητα, ή ελληνική φιλοσοφία είναι κτήμα του Ελληνισμού καί όχι τών Τεκτόνων. Ή μελέτη τής Φιλοσοφίας δέν είναι κύριος σκοπός τού Τεκτονισμού καί χρησιμοποιείται μόνον σάν προκάλυψις. "Αλλωστε ό Τεκτονισμός Ιστορικά διεστρέβλωσε τό νόημα τής Ελληνικής Φιλοσοφίας. Μπορούμε νά ισχυρισθούμε μέ ασφάλεια ότι ρεύματα «φιλοσοφικά» όπως ή λογοκρατία, ή μηχανιστική άντίληψις, ό υλισμός οί ιδέες τών Βολταίρου - Ρουσσώ, ό Μαρξισμός κλπ. αποτελούν δια­στρεβλώσεις ή μονομερείς ερμηνείες τών αρχαίων φιλοσό­φων πού έχουν τίς ρίζες τους στόν Τεκτονισμό.

πλάνη 3η. «Ή εσωτερική φιλοσοφία καίο'ι συμβολισμοί είναι έν γένει Μασωνικά». Ισχύει καί εδώ ή ιδία παρατήρηση. Ή εσωτερική φιλοσοφία είναι ή βαθύτερη ρίζα τής Ελληνι­κής σκέψεως, άπό κοινού μέ τά διάφορα σύμβολα. Ανήκουν σέ όλους μας, όσους βεβαίως μπορούν νά τά προσεγγίσουν, καί δέν αποτελούν Ιδιοκτησία τών Μασώνων.

ο τεκτονισμός γενικά
Ό Τεκτονισμός σάν γενική έννοια, άσχετα όμως μέ τούς σημερινούς Μασώνους καί τίς Στοές του, θά πρέπει νά άναζητηθή στήν Αρχαία Ελλάδα σάν θεσμός παράλληλα πρός τίς αδελφότητες τών Μυστών. Όπως γνωρίζουμε, τά Ελλη­νικά Μυστήρια ήσαν τελετές όπου έγένοντο δεκτά πρός μύησιν άτομα κρινόμενα ώς ώριμα πρός τούτο, μετά άπό κα­τάλληλη ψυχοσωματική προετοιμασία (νηστεία κλπ.) καί κα­θαρμούς (βάπτισμα κλπ.) Κατά τήν διάρκεια τής Μυήσεως έδέχοντο ενέργειες άπό τά λεγόμενα ανώτερα πεδία καί έτσι άφ' ενός ό Μυούμενος ύπεβοηθείτο στήν ατομική εξέλιξη του, άφ' έτερου έδέχετο μία ώθησι ώστε νά γίνει πιό φιλοσο­φημένο καί πνευματικό καί ταυτόχρονα πιό δημιουργικό ά­τομο γιά τήν κοινότητα. Στήν κλασσική, μάλιστα, περίοδο στήν Αθήνα ό Αισχύλος προσεπάθησε νά δώση μιά εκλαϊ­κευμένη μορφή τών Έλευσινείων Μυστηρίων απευθυνόμε­νος πρός τόν μέσο αμύητο Αθηναίο, καταλήγοντας έτσι νά δημιουργήση τό Τραγικό Θέατρο.
Οί εξερχόμενοι άπό τά  Μυστήρια Μύστες ελάμβαναν μία άπό τίς τρεις βασικές
μυ­στικές κατευθύνσεις πού ήσαν αντίστοιχες μέ τήν τριαδική εκδήλωση τής Θεότητας, ανάλογα μέ τήν έκ κληρονομικότητος κλίσι ή προδιάθεσί των. Ή τρίτη κατεύθυνση ήταν αυτή τών ατόμων μέ πρακτικό πνεύμα. Μέσα σ' αυτούς ήσαν καί οί «Τέκτονες» (κτίστες) οί όποιοι είχαν τήν παράδοσι τών με­θόδων ανεγέρσεως τών ναών. Ώς αρχαιότερος επώνυμος Τέκτων θά πρέπει νά θεωρηθή ό Δαίδαλος, ό όποιος κατεσκεύασε τό ανάκτορο τού Μίνωος μέ τόν Λαβύρινθο, πού δέν ήταν άλλο τίποτε άπό χώρος μυήσεως. Τέκτονες-μύστες θά πρέπει νά ήσαν ό Ικτίνος καί ό Καλλικράτης, Αρχιτέκτο­νες τοϋ Παρθενώνος, καί γιά τόν τολμηρό μελετητή καί οί Άνθέμιος - Ισίδωρος, οί Αρχιτέκτονες τής Αγίας Σοφίας καί εμπνευστές τού Βυζαντινού Ρυθμού, πού περιέχει τό­σους κοσμολογικούς συμβολισμούς στά σχήματα του. Ή πραγματική "Ελληνική Τεκτονική παράδοσι χάνεται κάπου στήν υστεροβυζαντινή εποχή μαζί μέ τήν εσωτερική καί τήν φιλοσοφική παράδοσι, αφήνοντας μας μόνο με τήν ελπίδα τού τελευταίου Δελφικού χρησμού καί τήν προσμονή τής συμβολικής επιστροφής τού Απόλλωνος άπό τήν χώρα τών Υπερβορείων γιά νά σημάνει τήν άνοιξι του ελληνισμού.

ο νεώτερος ελευθεροτεκτονισμός
Ή ιστορική ρίζα άπό τήν οποία κατάγεται ό νεώτερος Έλευθεροτεκτονισμός είναι ό Σολομωνισμός. Σολομωνισμός δέν είναι τίποτε άλλο άπό τήν θρησκευτική πλευρά του Σιω­νισμού. Οί Σολομωνιστές δέχονται σάν ιστορική αφετηρία τους τόν Σολομώντα, άν καί πιθανόν θά πρέπη αυτή νά άναζητηθή άλλου, δεδομένου ότι ή Ιστορική ΰπαρξις τού Σολο­μώντος δέν έχει άποδειχθή. Οί Σολομωνιστές
χρησιμοποι­ούν τήν άντι-μύησι καί άλλα ψυχικά μέσα ώστε νά αντλήσουν δυνάμεις άπό τά κατώτερα πεδία καί άπό τά βάθη τού ανθρω­πίνου υποσυνειδήτου, ατομικού καί συλλογικού, τίς όποιες δυνάμεις χρησιμοποιεί ό Σιωνισμός γιά τούς εξουσιαστικούς του σκοπούς.

Κατά τήν περίοδο τών Σταυροφοριών στόν Μεσαίωνα, μέρος τών Σταυροφόρων ήλθε σέ επαφή μέ κατάλοιπα Σολομωνιστών στήν περιοχή τών Ιεροσολύμων καί παρέλαβε άπό αυτούς τίς μεθόδους καί τήν όργάνωσί των. Είδικώτερα τό Τάγμα τών Ναϊτών Ιπποτών, άφοϋ έγκατεστάθη στήν Κύ­προ, Ρόδο καί έν συνεχεία στή Μάλτα, κατέφυγε στή Γερμα­νία όπου μέλη του έν συνεργασία μέ Γερμανούς αριστοκρά­τες ίδρυσαν τό Τάγμα τών Ροδοσταύρων μέ μυστικότητα, κυρίως γιά νά αποφύγουν τούς διωγμούς τής Καθολικής Εκ­κλησίας. Οί Ροδόσταυροι διεδόθησαν καί στήν Αγγλία όπου εισδύοντας στίς έκεϊ συντεχνίες τών κτιστών δημιουργούν γύρω στό έτος 1600 τήν σύγχρονη όργάνωσί τών Τεκτόνων. Οί Τέκτονες, λοιπόν, αποτελούν συγκεκαλυμμένο κλάδο τών Σολομωνιστών τής Ιερουσαλήμ. Αυτός είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιον ό βασικός μυητικός μύθος τού Τεκτονισμού αναφέρεται στήν κτίσι τοϋ ναού τοϋ Σολομώντος άπό τόν Φοίνικα αρχιτέκτονα Χιράμ. Όσον άφορα στόν όρο «Στοά» αυτός προέρχεται άπό τήν στοά τοϋ ναού τοϋ Σολομώντος, καί δέν έχει καμμία σχέσι μέ τά γνωστά Ελληνικά κτίσματα ή τήν Στωική φιλοσοφική σχολή.

ο ρόλος του τεκτονισμού μέχρι σήμερα
Ό Τεκτονισμός γιά νά μπόρεση νά έμπεδωθή στήν Αγγλία ήλθε σέ συνεννόησι μέ τήν Αγγλική αριστοκρατία καθώς καί μέ τό ραββινικό στοιχείο τής Εβραϊκής διασποράς αρχι­κώς τής Αγγλίας καί αργότερα τής Ευρώπης. Έτσι προέκυ­ψε μία τριμερής συμμαχία τής οποίας τήν ϋπαρξι μπορούμε νά ανιχνεύσουμε μέχρι σήμερα: Αγγλοσαξονική ιθύνουσα τάξις - Τέκτονες - Σιωνιστές. Τό τριπλό αυτό σύμπλεγμα
α­φού έδημιούργησε πλείστες όσες αναστατώσεις στήν Ευ­ρώπη κατάφερε σήμερα νά άποτελή τό κύριο Κέντρο λή­ψεως αποφάσεων σ' όλο τόν κόσμο. Είδικώτερα ό Τεκτονι­σμός δέν είναι παρά πολιτική κυρίως οργάνωση πού έχει διεισδύσει στήν πολιτική ζωή τών χωρών καί επηρεάζει τίς πολιτικές αποφάσεις στήν εσωτερική τους ζωή, αφήνοντας τό φιλοσοφικό καί τελετουργικό του μέρος νά άποτελέση α­πλό προσωπείο.

Άπό τήν ίδρυση του μέχρι σήμερα ό τεκτονισμός προσπά­θησε, αρχικά διαλύοντας χώρες καί καθεστώτα, μέ καθολικό κυρίως προσανατολισμό, νά περιορίση τήν ισχύ τού Πάπα. Έτσι, έδημιούργησε τόν προτεσταντισμό, θρησκευτική αίρεσι ή οποία καταργεί τό μυστηριακό στοιχείο άπό τήν θρη­σκεία. Έν συνεχεία υπέσκαψε τήν ενότητα καί τήν ισχύ τής Ισπανίας χρησιμοποιώντας τό έκεΐ Εβραϊκό στοιχείο καί κα-τεσκεύασε τήν λεγομένη Γαλλική «Έπανάστασι». Τέλος έ­δημιούργησε τόν μαρξισμό καί τόν Μπολσεβικισμό γιά νά διάλυση τήν μεγαλύτερη Όρθόδοξη χώρα, τήν Ρωσία.


ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ
Ό Τεκτονισμός διεισδύει στή χώρα μας κατά τήν διάρκεια τής Εθνικής μας Παλιγγενεσίας καί είναι υπεύθυνος γιά τούς διχασμούς καί γιά τόν περιορισμό της Επαναστάσεως μόνον στήν Νότιο Ελλάδα. Έκτοτε υπήρξε κύριο στήριγμα τοϋ ξενοδούλου πολιτικού κατεστημένου καί πηγή διαδό­σεως υλιστικών αντιλήψεων καί νοοτροπίας  καί διαστρεβλώσεως τών αρχαίων φιλοσόφων. Ό Τεκτονισμός είναι
υ­πεύθυνος γιά τήν υποβάθμιση τής Παιδείας μας, τήν διαδοσι Φοινικιστικών καί άλλων ανθελληνικών θεωριών καί τήν-έν γένει πτώσι τών άξιων.

Έν τούτοις, στους κατωτέρους κυρίως βαθμούς, ό Τεκτο­νισμός δεσμεύει άτομα μέ έχοντας έπίγνωσιτού ρόλου του, τά όποια απασχολεί μέ τήν φιλοσοφική έρευνα. Έτσι καλ­λιεργήθηκε ακούσια είδικά στίς Ελληνικές Στοές προσφά­τως μία Ελληνιστική - πατριωτική ατμόσφαιρα ή οποία ώδή-γησε σέ μιά απόπειρα δημιουργίας μιάς Ελληνικής ανεξαρ­τήτου στοάς άποκληθείσης «Εθνική Μεγάλη Στοά».

αντιμετώπισις του τεκτονισμού
"Αν καί εχθρικός πρός τήν Πατρίδα μας, ό Τεκτονισμός σέ ένα εθνικό καθεστώς δέν θά πρέπει νά προορίζεται γιά πλή­ρη αφανισμό, αλλά γιά μία Έλληνοποίησι, ώστε νά αξιοποιη­θούν οί όποιες του Έλληνίζουσες τάσεις. Θά πρέπει λοιπόν νά προβλεφθή ή ουσιαστική μετατροπή του σέ μία ανοικτή φιλοσοφική σχολή μέσω τών έξης ενεργειών:
Αποκοπή τοϋ Ελληνικού Τεκτονισμού άπό τήν ξένη καθοδήγησι.
Δημόσιος έλεγχος καί διαφάνεια ώς πρός τήν οικονομική καί διοικητική του κατάστασι.
Κατάργηση τών Σολομωνικών καταλοίπων.
Συγκέντρωση καλλιέργεια καί έρευνα καθαρώς Ελληνι­κής φιλοσοφίας καί εσωτερισμού.
Διακλάδωσις τοϋ Ελληνικού, πλέον, Τεκτονισμού, σέ άλ­λες χώρες γιά τήν διάδοσι τής Ελληνικής Παιδείας καί μό­νον, χωρίς καμμία χρήση του για
πολιτικοκομματικούς σκο­πούς.
Κατάργηση, τέλος, του όρου «Τεκτονισμός» πού θά πρέ­πει νά επιφυλαχθεί σέ αυτούς πού πραγματικά αυτός εκ­φράζει, του αρχιτέκτονες δηλ. τών Ναών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π