Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Έθνος και Εθνικισμός - Ιδεολογικό κείμενο


"Αν προσπαθήσουμε να έξερευνήσουμε τήν εξέλιξι καί την πορεία τού ανθρωπίνου είδους πάνω στήν γή. άπό τά βάθη τών αιώνων μέ­χρι σήμερα, άλλα καί τήν προέκτασί της στό μέλλον, θά καταλήξουμε σέ μία βασική διαπίστωσι: "Οτι ή ιστορική πορεία των ανθρώπων βασίζεται σέ μια συλλογικότητα, σέ μία όμαδοποίησι. Σχεδόν τίποτε δέν έχει πραγματοποιήσει ό άνθρωπος ώς άτομο, σχεδόν τά πάντα και κυρίως οί πολιτισμοί, είναι απο­τελέσματα συλλογικής σκέψεως, δράσεως καί λειτουργίας έν γένει.

Ή πλέον στοιχειώδης ανθρώπινη ομάδα μέ δυνατότητα ιστορικής διαρκείας καί δημιουργίας είναι ή φυλετική κοινότης, μία ομάδα δηλ. εγκατεστημένη σέ ενιαίο χώρο (οικισμό) κα( μέ φυλετική ομοιογένεια. Ή φυλετική ομοιογένεια είναι απαραίτητη γιά τήν ομαλή λειτουργία τής κοινότητος, διότι εξασφαλίζει τις παρόμοιες τάσεις συμπεριφοράς καί τό συγγενές έξελικτικό επίπεδο των μελών της, άλλα είναι αφ' ετέρου καί τό φυσικό αποτέ­λεσμα της αναπαραγωγής καί της γενετικής πορείας της ομάδος

"Εχει, όμως, παρατηρηθεί ότι ή φυλετική ομάδα η κοινότητα δεν αναπτύσσει μόνο τήν φυ­λετική της ομοιογένεια άλλά δημιουργεί επίσης καί μία συλλογική προσωπικότητα μέ όλα τά αντίστοιχα γνωρίσματα ιής προσωπι­κότητας ενός ατόμου. Ή συλλογική αυτή προσωπικότης ονομάζεται. συλλογική ή φυλετική ψυχή. Ή ύπαρξις τής φυλετικής ψυχής δια­φαίνεται άπό τήν μελέτη της ιστορίας κατά τα τελευταία έτη όμως την ανεγνώρισαν καί ε­πιστήμονες καί ψυχολόγοι του κύρους τού Κarl Υung, και του LorentzΉ φυλετική συλλογική ψυχή είναι η σημαν­τικώτερη έκδήλωσι τού ανθρωπίνου είδους, διότι αυτής έργον είναι ό κάθε ανθρώπινος πολιτισμός, τεχνικός, διανοητικός καί πνευ­ματικός.  Ή οικονομία καί ή τεχνολογία, ή φι­λοσοφία καί οί τέχνες καί τέλος ή πνευματικότητα καί τά Θρησκευτικά Μυστή­ρια, οί ανώτερες δηλ. εκδηλώσεις του αν­θρώπου."Ενα σύνολο άπό συγγενείς φυλετικές ομά­δες μέ προηγμένη καί εξελιγμένη φυλετική ψυχή καί συνείδηοι τής ένοτητός του είναι ένα "Εθνος, Τό "Εθνος είναι ή ανώτερη μορφή αυ­τοτελούς συλλογικής ανθρωπινής όντότητος πού προβάλλει στήν ιστορία καί γίνεται δη­μιούργημα της.

"Όπως γνωρίζουμε άπό τήν Ψυχολογία, ό ψυχικός κόσμος του άνθρωπου αποτελείται άπό τέσσερα επίπεδα, πού μπορούν νά παρο­μοιασθούν μέ τέσσερεις ορόφους ενός οίκου:

  •  Τά ασυνείδητο («βαθύ υπόγειο») όπου εδρεύ­ουν οί αυτόματες λειτουργίες τού οργανισμού καί τά ένστικτα τού είδους.
  • Τό υποσυνείδητο («υπόγειο»), όπου εδρεύ­ουν οί μή συνειδητές συναισθηματικές καί βουλητικές δυνάμεις πού ώθούν τόν άνθρω­πο σέ ώρισμένη συμπεριφορά καί πού έχουν τους δικούς τους νόμους καί δυναμική, χωρίς νά έλέγχωνται άπό τήν ενσυνείδητη βούλησι.
  • Ή τρέχουσα συνείδησι («ισόγειο»), όπου ε­δρεύει τό «έγώ» καί τά τρέχοντα ερεθίσματα καί σκέψεις, ό ανθρώπινος Λόγος καί ή έλλογος βούλησις. Στό επίπεδο αυτό λειτουργεί στήν σημερινή του εξελικτική φάσι ό άν­θρωπος.
  •  Τό ύπερσυνείδητο («ύπερώον»). Πρόκειται γιά τό τμήμα τής ανθρωπινής ψυχής πού εί­ναι ακόμη άνεξέλικτο, τού όποιου τήν λειτουρ­γία ό άνθρωπος αντιλαμβάνεται μόνον αμυδρά. Μέ τό μέρος αύτού τού εαυτού του ό άνθρωπος αντιλαμβάνεται τούς άνωτέρους κόσμους, πραγματοποιεί τις ενοράσεις καί τήν «θέασι» (κατά τήν Πλατωνική ορολογία) καί συλλαμβάνει τις ανώτερες ιδέες καί Ιδα­νικά. Έδώ κατοικεί καί ό Θείος Λόγος. "Ας ση­μειωθή ότι αυτός είναι καί ό συμβολισμός τού «υπερώου» τού Ευαγγελίου, όπου λαμβάνουν χώραν ό «Μυστικός Δείπνος» (μύησι) καί ή
  • «'Επιφοίτησις» («θέασις»). Ακριβώς αντίστοιχες στρωματώσεις αποτε­λούν καί τήν Φυλετική Ψυχή ενός "Εθνους:  Τό συλλογικό ασυνείδητο καί υποσυνείδη­το, όπου κατοικούν άφ' ενός τά συλλογικά έν­στικτα τής αγέλης (άφού σέ πρωτόγονη κατάστασι ή ανθρώπινη ομάδα μπορεί νά παρομοιασθή μέ αγέλη) καί άφ' έτερου διάφο­ρες επιθυμίες, κατεστημένα ένστικτα, εγωισμοί, φόβοι κλπ. των μαζών. Στό ψυχικό αυτό στρώμα οφείλεται τό φαινόμενο τού λαϊ­κισμού.
  • Ή τρέχουσα κοινή συνείδησις, όπου εδρεύ­ει ή καθημερινή κοινή γνώμη καί ή κοινή λογική.      
  • Τό συλλογικό ύπερσυνείδητο. Έδώ συλλαμβάνονται καί αναπτύσσονται τά ευγενέστερα ιδανικά, ενοράσεις, προσδοκίες καί ανώτερες βλέψεις ενός λαού. Προικισμένα άτομα μπο­ρούν νά μεταφέρουν τίς ευγενείς αυτές συλ­λήψεις στό επίπεδο τού συνειδητού καί νά συμβάλλουν έτσι στήν δημιουργία των παρα­δόσεων, της μυθολογίας. τών τεχνών κλπ. Τέ­τοια άτομα είναι οί προφήτες και οι μεγάλοι καλλιτέχνες καί φιλόσοφοι. Γνωρίζουμε ότι ό άνθρωπος έφθασε στό ση­μερινό του επίπεδο μέσω τής εξελίξεως, ξε­κινώντας άπό μία πρωτόγονη μορφή, αυτή τού ανθρωποειδούς.

Τήν σημερινή του εξελικτική κατάστασι τήν κατέκτησε μέ αγώνα, διότι μέσω της φυσικής επιλογής, έπρεπε νά νικήση τίς άντεξελικτικές δυνάμεις τής φύσεως, («εξελικτικός πό­λεμος»). Σήμερα, όμως, δέν ενδιαφέρει τόσο ή γενετική έξέλιξις, άλλά, χωρίς αυτή νά άγνοήται, ενδιαφέρει περισσότερο ή πνευμα­τική τοιαύτη, ή άνάπτυξις δηλ. τού ύπερσυνειδητού, τής εσωτερικής αυτής Α­κροπόλεως, πού κάνει τόν "Ανθρωπο άξιο τού ονόματος του. Αναλύοντας καί παραθέτοντας τίς παρα­πάνω σκέψεις, πρός τίς οποίες συγκλίνουν σήμερα τόσο οί επιστήμονες, όσο καί η εξωτερική καί ή εσωτερική φιλοσοφία. μπορούμε εύκολα νά δούμε τι είναι ό Εθνικισμός .
 Ό Εθνικισμός, λοιπόν, είναι μία στάσι ενός φιλοσοφημένου άτομου ούμψωνα με την όποία:

  • Αναγνωρίζει τι σημαίνει "Εθνος καθώς και τήν άξια του καί τόν κύριο ρόλο του στην δημιουργία της Ιστορίας καί τού Πολιτισμού και αντιλαμβάνεται τήν ένταξί του σ' αύτό.
  • Αναγνωρίζει τίς ποιότητες πού αποτελούν τήν συλλογική ψυχή του "Εθνους καί άπευθύνεται στό Εθνικό Ύπερσυνείδητο.

Συνειδητοποιεί τόν διεξαγόμενο εξελικτικά αγώνα καί προσπαθεί, συμμετέχοντας συνειδητά σ' αυτόν, νά υπηρέτηση τήν συλλογική μαζί μέ τήν ατομική του πνευματική έζέλιξι πού πραγματώνεται μέσω της διαδικασίας δη­μιουργίας ενός υγιούς πολιτισμού.

Συνεπώς ό 'Εθνικιομος στό πολιτικό πεδίο είναι μία προσπάθεια μέ φιλοσοφικό καί ηρωϊκό- αγωνιστικό ταυτόχρονο χαρακτήρα που αποσκοπεί στήν συνειδητή έξυηηρέτηοι του "Εθνους καί στήν συμμέτοχη καί ύποβάθμισης  της εξελίξεως τής φυλής μέσω τής οργανώ­σεως της σέ προηγμένη, ακμαία καί αύτοδυναμη Πολιτεία, τής υποταγής των άντεξελικτικών δυνάμεων καί κυρίως ιιέοω τής ένεργοποιήσεως τών ανωτέρων εκείνον δυνάμεων πού θά φέρουν τήν δημιουργία ε­νός ανωτέρου Πολιτισμού.


Ό Εθνικισμός υπερέχει τών άλλων πολιτικών ιδεολογιών διότι αυτές απεύθυνονται συνήθως στά κατώτερα στρώματα τής συλλο­γικής ψυχής (λαϊκισμός, άριστερισμός κλπ) η τό πολύ στήν άπλή κοινή λογική, πολλές φορές μέ σόφισματα (φιλελευθερισμός), ένώ οι"Εθνικιστές θεωρώντας τόν άνθρωπο ως ον μέ ανώτερες δυνατότητες καί προορισμό, και ύποστηρίζονιας τήν αρμονική συνεξέλιξι της ατομικής μέ τήν συλλογική προσωπικότητα  αποβλέπουν στήν κατάκτησι μέ κοινό αγώνα τής εσωτερικής μας Ακροπόλεως τήν όποία κατάκτησι τόσο όμορφα καί εύστοχα συμβο­λίζει ό Ελληνικός Τρωικός μύθος καθώς και. ό επίσης Ελληνικός μύθος τής Ίεριχούς.


Πρόδρομος Κούρτογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π