Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Ή «αλλεργία» της Ελληνικής υπεροχής: Όταν ανάξιοι και φθονεροί διαχειρίζονται τα θέματα τής Επιστήμης


Του Αντωνίου Ά. Άντωνάκου
Καθηγητού - Κλασσικού Φιλολόγου 
Ιστορικού - Συγγραφέως  
Αν οποιαδήποτε άλλη χώρα συμπεριλάμβα­νε στις τάξεις της έναν επιστήμονα του βελη­νεκούς του Άρη Πουλιανου και ένα εύρημα της αξίας του κρανίου του Αρχανθρώπου των Πετραλώνων, θα ύπερηφανεύετο και θα είχε προβάλ­λει διεθνώς και τον Επιστήμονα και τό Εύρημα. Λέω όμως «άλλη χώρα», εννοώντας πλην της Ελλάδος, δη­λαδή πλην των πολιτικών μαριονέτων πού διαχειρίζονται τις τύχες της. Πράγματι, την Ελλάδα, μεταπολιτευτικά, την κυβέρνησαν ανίκανοι και ούτιδανής άξιας πολιτικοί, συνεπικουρούμενοι από έναν κομματικό συρ­φετό επίσης ανικάνων πρασινοφρουρών, τών όποιων ή αξία πιστοποιείτο όχι από τις επιστημονικές περγαμηνές άλλα άπό τήν προοδευτική όσφυοκαμψία. Τέτοιοι άνθρωποι, λόγω της ασημαντότητας τους μπροστά στο κολοσιαίο έργο του Άρη και του Νίκου Πουλιανού προσπάθησαν και προσπαθούν να τους «κουράσουν» και να τους αποτρέψουν άπό τό να αναδείξουν τήν Ελλάδα ώς γενέτειρα του Αρχανθρώπου!


Δυστυχώς, κάποιοι μοχθηροί υπουργοί πολιτισμού αρνούνται πεισμα­τικά νά εφαρμόσουν τον νόμο, ό όποιος έχει δικαιώσει τον Πουλιανό γιά τό Μουσείο άλλά και νά προώθηση τις επιστημονικές αδιάσειστες άποδείξεις του Άρη και του Νίκου Πουλιανού, αρχίζοντας από τα σχολικά βιβλία. Τα ελληνικά σχολικά βιβλία αποτελούν κλασσικό παράδειγμα προχειρότητος, διότι γράφουν ότι θέλουν χωρίς νά έχουν όχι μόνο ενιαία επιστημονική άποψη αλλά ούτε κοινή αναφορά. Γιά παράδειγμα, ξεφυλ­λίζοντας την προηγουμένη «Ιστορία των αρχαίων χρόνων» της Α' Γυ­μνασίου, των Λάμπρου Τσακτσίρα και Μιχάλη Τιβέριου, διαβάζουμε στην σελίδα 10: «Σήμερα πιστεύουμε ότι τα παλιότερα κατάλοιπα ανθρώπινης παρουσίας στον Ελληνικό χώρο χρονολογούνται γύρω στα 100.000 χρόνια π.Χ. Άπό την εποχή αυτή μας σώθηκαν τα παλιότερα εργαλεία, άλλα καϊ το παλιότερο λείψανο ενός ανθρώπινου σκελετού. Πρόκειται γιά ένα κρανίο πού βρέθηκε πριν μερικά χρόνια μέσα σε ένα σπήλαιο της Χαλκιδικής κοντά στο χωριό Πετράλωνα... Ή κύρια δράση του άνθρώπου αυτού τοποθετείται άπό τό 120.000 π.Χ. ως το 40.000 π. Χ. περίπου».  

Τό παράξενο είναι πώς στο βιβλίο Γεωγραφίας της Β Γυμνασίου του ΟΕΔΒ των Ήλ. Μαριολάκου και Χρ. Σιδέρη, διαβάζουμε στην σελίδα 20, γιά τό πρόσφατο γεωλογικό παρελθόν του Ελλαδικού χώρου ότι «σε μία σπηλιά στήν Χαλκιδική βρέθηκε ανάμεσα σε άλλα ένα απολιθωμένο κρανίο, πού ανήκει στον άνθρωπο τού Νεάτερνταλ, δηλαδή στον πρόγονο τού σημε­ρινού άνθρωπου. Ή ηλικία τού πολύ σημαντικού αυτού ευρήματος υπολογί­ζεται σε ... 250.000 χρόνια» !!!
Δηλαδή τά δυο αυτά βιβλία του ΟΕΔΒ, με διαφορά μιας μόνο τάξης (άπό Α' σε Β Γυμνασίου) έχουν γιά τό ίδιο αντικείμενο χρονολόγηση απο­κλίσεως 150.000 ετών!!!

Τι νά πιστέψουν τά δύστυχα τά παιδιά!!! Ειδικά αν δεν βρεθή κάποιος καθηγητής, γνώστης του θέματος νά τούς πή πώς ό άνθρωπος πού μελέτησε τον Αρχάνθρωπο τών Πετραλώνων, δηλαδή ό κ. Άρης Πουλιανός, χρονο­λόγησε μαζί μέ άλλους σπουδαίους επιστήμονες, καθηγητές ξένων πανεπι­στημίων, με πολλές διαφορετικές μεθόδους και όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Τό σπήλαιο τών Πετραλώνων» (1982): «Μέ τις απόλυτες μεθόδους ραδιοχρονολογήσεων ό σταλαγμίτης που βρίσκεται πάνω άπό τον άρχάνθρωπο δίνει ηλικία λίγο μικρότερη άπό 700.000 (670.000 για τό δέκατο στρώμα). Πάντως πρέπει νά παίρνουμε υπ’ όψιν μας και την χρονολόγηση μέ την πανίδα, καθώς και τό γεγονός ότι ό αρχάνθρωπος βρέθηκε στο ενδέκατο στρώμα. Γι αυτό γιά την ώρα λέμε πώς ό αρχάνθρωπος έζησε περισσότερο άπό 700.000 χρόνια πριν (σελ. 39)».

Ένώ λοιπόν στους έλλαδίτες επιστήμονες και στο υπουργείο υπάρχει «ή αλλεργία της χρονολόγησης», ή διεθνής επιστημονική κοινότητα τούς εγκαλεί, εξευτελίζοντας τους. Πρίν λίγους μήνες, άπό 3 έως 6 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε στήν Άγκυρα τό 18° Συνέδριο της Πανευρωπαϊ­κής Ανθρωπολογικής Ένωσης, στο όποιο παράλληλα συνεδρίασε τρεις φορές τό Διοικητικό της Συμβούλιο. Ανάμεσα σε άλλα ζητήματα εξετάσθη­καν κι εκείνα πού σχετίζονται μέ τό σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, τό κρανίο του Άρχανθρώπου και τήν ακατανόητη απομάκρυνση του Άρη Πουλιανού άπό τό Ανθρωπο­λογικό Μουσείο, τό όποιο δη­μιούργησε ό ίδιος δίπλα στο σπήλαιο με δικά του έξοδα και μόχθο μισού αιώνα, πρα­κτικά χωρίς κρατική βοήθεια. Οί αποφάσεις τών παραπάνω Συμβουλίων αποτελούν ουσι­αστικά συνέχεια προηγουμέ­νων άποφάσεων της Ένωσης που είχαν ληφθή στά Πετρά­λωνα Χαλκιδικής τό 1982, τήν Φλωρεντία τό 1984 ή τό Πόζναν της Πολωνίας τό 2010. Οί αποφάσεις της Πανευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής Ένωσης γιά τά Πετράλωνα συνοψίσθηκαν σέ μια επιστολή προς τό ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. τής 5-9-2012, 
που υπογράφει ό Πρόεδρος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, Νικόλας Μάτσι-Ταίυλορ (που έλαβε τον αριθμό 99299/ 28-9-2012 στο γενικό πρωτόκολλο τής Διεύθυνσης Διοικητικού, με προορισμό τήν ΔΙΠΚΑ 26315/ 5698 καϊ. τό Τμήμα ελληνικών και ξένων επιστημονικών ίδρυμάτων 1050). Ή επιστολή είναι καταπέλτης γιά τήν ανάξια, μέχρι σή­μερα, του ονόματος της, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού.

Βεβαίως τά ανα­ξιοπρεπή ΜΜΕ, ακολουθώντας τήν σοφιστική μέθοδο του «φονεΰειν δια τής σιωπής», δεν πληροφόρησαν, ώς όφειλαν, θεωρώντας σημαντικότερη τήν ύποτελειακή ενημέρωση, τά τουρκικά σήριαλ και τις πράξεις τών έπω(κοπρο)νύμων «αστέρων» άπό τήν ιστορία τής Ελλάδος! 
Έγραφε δε ή επιστολή τά έξης:

«Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ,
Προϊστάμενος τον Τμήματος Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας
Πρός:
Τό 'Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Αξιότιμε κύριε,
Σας γράφω εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ανθρωπολογικής "Ένωσης {πού είναι ή επαγγελματική καϊ ακαδημαϊκή «στέγη» υπό τήν οποία σννενώνονται όλες οι εθνικές - ευρωπαϊκές εταιρείες βιολογικής ανθρωπολογίας), με σκοπό νά εκφρασθούν οι άνησυχίες μας σχετικά με τήν διατήρηση τοϋ Σπηλαίον και τού Κρανίου των Πετραλώνων, τήν παραπληροφόρηση γιά τήν χρονολό­γηση τού Κρανίου, όπως επίσης τούς χειρισμούς τού προσωπικού φύλαξης τού Σπηλαίου.
Οι βάσεις τών άνησυχιών μας εστιάζονται στο γεγονός ότι τό Κρανίο έχει υποστή πολλές φθορές άπό διάφορες χαρακιές, καθώς και τό ότι ή κορώ­να ενός δοντιού (τού 1ου δεξιού γομφίου) έχει άφαιρεθή. Σύμφωνα με τήν Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος αυτό πού απαιτείται είναι μία λεπτο­μερής περιγραφή της παρούσας κατάστασης διατήρησης του Κρανίου, έτσι ώστε κανείς στο μέλλον νά μή μπορή αυθαίρετα νά προκαλέση κάποια πε­ραιτέρω καταστροφή. 

Αναφύεται επίσης τό πρόβλημα τής χρονολόγησης, ή οποία εχει επιστημονικώς προσδιορισθή περίπον στά 700.000 χρόνια πριν και όχι 300.000 όπως αποδίδεται σε αναρτημένο πίνακα (σήμερα μπροστά στο Σπήλαιο). Παρά τήν λεπτομερή καταγραφή ανασκαφών και ευρημάτων, τά όποια όμως χρήζουν περαιτέρω δημοσίας παρουσίασης, δεν μπορεί νά προληφθή οιαδήποτε απώλεια δειγμάτων (απολιθωμάτων κ.λπ.), και ότι ουδέ­ποτε εχουν καταλογογραφηθή (όπως θά άρμοζε σε επίσημο κρατικό φορέα).

Είναι πολύ άτυχές τό ότι ή ελληνική Αρχαιολογική "Υπηρεσία σταμά­τησε τον Δρα Άρη Πουλιανό άπό παραπέρα εργασίες στο Σπήλαιο, χωρίς οποιαδήποτε έξηγήση. Είναι επίσης πολύ άνησυχητικό τό γεγονός ότι κατά τό τρέχον έτος ό Αρ Πουλιανός καϊ ή σύζυγός του δέχθηκαν σωματική επίθε­ση με τρανματισμό μέσα στο σπίτι τους, καϊ οι ένοχοι δεν έχουν έντοπισθή. Επίσης (ό Αρης  Πουλιανός) προκλήθηκε φραστικά εν όσω προσπαθούσε νά όμιλήση σε έκπαιδευτικούς και μαθητές, μετά άπό σχετική πρόσκληση τους.
Αναγνωρισμένοι ανθρωπολόγοι και γεωλόγοι κατ" επανάληψη έχουν έμποδισθή κατά τήν πρόσβαση στο Σπήλαιο και τά ευρήματα τον γιά περαι­τέρω έρευνες, ουσιαστικά χωρίς κανένα λόγο. 'Εξ άλλον, νωρίτερα αυτή τήν χρονιά, υπήρξε παραπληροφόρηση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αναφορικά μέ οικονομικά θέματα του Σπηλαίου.
Προσβλέποντας σε απαντήσεις στά παραπάνω ζητήματα. 
"Υμέτερος, Καθηγητής Νικόλας Μάτσι-Ταίυλορ» 

Άρης και Νίκος Πουλιανός
Οί αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «χαλεπόν εστίν άρχεσθαι υπό χείρονος»( Είναι δυσβάστακτο το να διοικείσαι από τον χειρότερο). Κι αυτό, δυστυχώς, ύπέστημεν όλοι οί Έλληνες στην πολιτική και οί Άρης και Νίκος Πουλιανός στήν επιστήμη, τής όποιας αποτε­λούν ολύμπιες κορυφές! Άλλα όταν τον τεράστιο πολιτισμό τών προγό­νων μας τον διαχειρίζονται μικροκομματικά και μακροοικονομικά, άτομα τά όποια δεν εμφορούνται άπό επιστημονικά αλλά και πατριωτικά ιδεώδη τά αποτελέσματα θά είναι ανάλογα τών χαλεπών πράξεων τους!


Σε πείσμα,όμως, όλων αυτών«ούδεν έρπει ψευδός εις γήρας χρόνου»(κανένα ψέμα δεν αντέχει στον χρόνο), όπως έλεγε ό Σοφοκλής. 
Θυμάμαι τον αείμνηστο καθηγητή μου στο ΑΠΘ Μανώλη Ανδρόνικο νά λέη πιστεύοντας σε αυτό πού άνεκάλυψε: «ό,τι κι αν γίνη, ό,τι κι αν κάνουν, ή αρχαιολογική σκαπάνη θά φέρη τήν ελλη­νική αλήθεια στο φως». Αυτό έκανε και στήν περίπτωση του Πουλιανού. Έφερε και τήν ελληνική αλλά και τήν επιστημονική αλήθεια στο φώς! Κι αν κάποιοι σήμερα θέλουν νά τήν μειώσουν λασπολογώντας εναντίον του, τους προειδοποιούμε ότι θά είμαστε δίπλα στον Άρη και τον Νίκο Πουλιανό, τον όποιο προτρέπουμε νά συνέχιση νά κτίζη τό ελληνικό έργο του χρησιμοποιώντας ακόμη και τήν λάσπη πού του πετούν!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π