Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ: Ένοχοι...


Δυο χρόνια μετά, μέρα προς μέρα, ή έθνοπροδοσία επισφραγίσθηκε άπό τους ίδιους εκείνους πού την ανήγειραν σε ...εθνική πολιτική, τον  Ιούλιο και Αύγουστο τού 1974 παραδίδοντας "ντε φάκτο" το 40% τής Κύπρου στους εχθρούς του  Γένους άπό το 3% πού κατείχαν όταν έφθασαν αυτοί στήν Κυβέρνησι... συζητώντας στήν Γενεύη, σάν νά  μήν συνέβαινε τίποτα, ένώ οι Μογγόλοι  προχωρούσαν, έκαιγαν, έσφαζαν, βίαζαν...   
Σήμερα συζητούν πάλι, στήν Νέα Υόρκη αυτή τήν φορά, στον επίσημο καρνάβαλο,για το πώς θά.. .παραδώσουν το 40% του Αιγαίου, στους ίδιους εχθρούς του Γέ­νους, ενώ αυτοί, προχωρούν καί πάλι, σίγουροι γιά τά ανύπαρκτα, αλλά φευ, υπαρκτά "ντέ φάκτο" πάλι δικαιώματα τους, πού δημιουργούν καθημερινώς -προς το παρόν μέ ενα πλοίο, αύριο  μέ στρατό στά νησιά μαζί- ξέροντας μέ ποιους έχουν νά κάμουν πλέον... 
Το "Κόμμα τών Λιποτακτών", έκείνων πού λιποτάκτησαν άπ' όλους τούς εθνικούς αγώνες, πού άπεμπόλισαν κάθε έθνικό συμφέρον, κάθε εθνική άξιοπρέπεια, κάθε πα­τριωτισμό ,κάθε απλό ανδρισμό,άπό το 1955» στήν Σμύρνη καί στήν Πόλι, ώς το 1959 στήν Ζυρίχη, άπό το 1967 (πού πάλι οί ίδιοι οργάνωσαν άπό το εξωτερικό όπου είχαν καταφύγει) ώς το 1974 στήν Γενεύη,το Κόμμα τών Λιποτακτών καί πάλι, σήμερα, άπεμπόλισε πλέον καί το ίδιο το Πάτριον "Εδαφος...

Μάς πνίγει ή άγανάκτησις...
Μας πνίγει ή αηδία. 
Μας πνίγει το μίσος.. 
Μας πνίγει ή έθνοπροδοσία, πού σφραγίσθηκε χωρίς τίποτα νά περνάη άπό το χέρι μας.
Προκειμένου, τά όντα αυτά νά διακινδυνεύσουν έστω καί κατ' έλάχιστο τήν νομή τις αντεθνικές καί αντιλαϊκές τους εξουσίας, έρέττωσαν όλα!  
Έρέττωσαν οί νεκροί του '21,του '97,του '12 του '13,του '18,του 19,του '20,τοϋ ,21,του '22,του '40,του '41,του '45-49 ...
Έρέττωσαν οί θυσίες του Γένους, οί πόθοι του, οί μύθοι του... 
Έρέττω­σαν ακόμη "τά τέκνα, αί γυναίκες καί αί θήκαι τών προγόνων".
 'Όλα, προκειμένου νά κρατούν τον χορό...Προκειμένου νά ζουν αυτοί καλά καί οί άλλοι, οί ξένοι, καλύτερα!
Γι' αύτό ήλθαν...
Γι' αύτό ήλθαν το 1945···
Γι'αύτό υπήρχαν το 1955 καί το 1959…
Γι' αύτό το 1967…
Γι'αύτό ξαναγύρισαν, βρυκόλακες, το 1974…
Γι' αύτό ύπάρχουν καί σήμερα....
Γιά νά προδίδουν...
Γιά νά παραδίδουν... 

Λαέ της Ελλάδος...Πνίξε μέσα σου τήν οργή σου...Κράτησε την σάν υποθήκη του Γένους. Καλλιέργησε την καί μετάτρεψε την σέ Μίσος...Μίσος άσβεστο καί 
όλοκληρωτικό κατά τών ολετήρων πού σέ εξουσιάζουν, σέ πωλούν, σέ νοικιάζουν, σέ περιφρονούν , σέ πατούν, σέ εξαπατούν, γιά νά ανέβουν πιό ψηλά στήν υπηρετική έκτίμησι τών πραγματικών τους Κυρίων...

Λαέ της Ελλάδος.. .Κάνε την Όργή σου μπράτσο σιδερένιο.. .Κάνε το Μίσος σου χέρι χαλύβδινο. · .Καί φρόντισε νά ελθη ή "Ωρα...Ή "Ωρα εκείνη ή ευλογημένη, πού απ'τά χέρια σου βγαλμένη, θά έρθη ή Νέμεσις...Σκληρή καί ανελέητη, βαθειά καί ριζική.

Καί τώρα ας πνίξουμε τά συναισθήματα μας καί ας προσπαθήσουμε νά δούμε τήν πολιτική αλήθεια, μέ ψυχρό, υπολογιστικό μάτι...

Πίσω άπό τήν Ελληνοτουρκική διαφορά,τόσο στήν Κύπρο, όσο καί στο Αιγαίο, κρύβεται ή ανακατανομή των πιονίων της σκακιέρας της Μ. 'Ανατολής, στήν οποίαν άπεδΰθησαν οί ΗΠΑ,ύπό τήν καθοδήγησι του εκπροσώπου του παγκοσμίου Σιωνιστικού Κατεστημένου του γνωστού ολετήρος Κίσσιγκερ.
          
Ή ανακατανομή αυτή, γίνεται μέ ορισμένα βασικά κριτήρια συμφερόντων, πού αφορούν στά συμφέροντα
α) του Σιωνισμού καί του προστατευομένου του Ισραήλ
β) Του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, γεννήματος και θρέμματος του καί τών συγχρόνων εκφράσεων του, των Πολυεθνικών εταιρειών.
γ) Τών στενών Αμερικανικών συμφερόντων, καθ' μέτρο συνταυτίζονται τα Καπιταλοσιωνιστικά, πού εκπροσωπούνται άπό τις ΗΠΑ καί τον Κίσινγκερ

Βασικοί αντικειμενικοί σκοποί είναι οί έξης:
1) Σταθεροποίησις_των_σημερινών "τετελεσμένων γεγονότων" της κατανομής του Κόσμου μεταξύ τών Υπερδυνάμεων.
2) Συγκράτησις τών κατά τόπους προσπαθειών ανατροπής της  ισορροπίας μέ κύριο σημείο "κρούσεως",την Αφρική.
3)Ανατροπή της άπό τήν 'Ισραελοαραβική διαφορά δημιουργηθείσης διεισδύσεως της ΕΣΣΔ στη ζωτική Μ. Ανατολή
4) Διαφύλαξις και έλεγχος τών πηγών ενεργείας, του πετρελαίου, μέ
ταυτόχρονο καί συνεπαγόμενο έλεγχο από οποιασδήποτε "Ευρωπαικής τάσεως
5) Διαφύλαξις του Ισραήλ καί τών "τετελεσμένων γεγονότων" πού δημιουργήθηκαν στήν περιοχή.

Γιά τήν επίτευξι του πρώτου, έγιναν οί γνωστές συναντήσεις του Βλα­διβοστόκ,της Ουάσινκτον, της Μόσχας, όπου ετέθησαν οί βάσεις της συνεννοήσεως τών ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ,μέ κριτήρια τήν πάσει θυσία αποφυγή της απ’ ευθείας συγκρούσεώς τους  και τήν στοιχειώδη αλληλοβοήθεια τους,σε περιπτώσεις γενικώτερου ενδιαφέροντος. Σ'αύτά τά πλαίσια τοποθετούνται το το δόγμα_Ζοννενφελντ-Κίσινγκερ η προμήθεια σιτηρών της ΕΣΣΔ άπό τις ΗΠΑ ή Καπιταλιστική διείσδυσις, μέ πιστώσεις 32 δίς δολλαρίων, μέχρι σήμερα, ή έγκατάλειψις κάθε ενδιαφέροντος της ΕΣΣΔ γιά τήν Ν. Αμερική καί τήν Ασία, ή αποδοχή της τών "τετελεσμένων γεγονότων καί μή στήν Μ. Ανατολή καί ή εφεκτική της στάσις στά θέματα τών ΚΚ της Δύσεως Σε αυτά τά πλαίσια επίσης, τοποθετείται καί  η συνεννόησις μέ τήν Κίνα,ώς αντίρροπου, τις ΕΣΣΔ. Ή αποπομπή του αντιπροέδρου 'Άγκνιου (γιά να μην γινη Πρόεδρος ) και του Νίξον τοποθετούνται ίσως στην όρεξι πού άνοιξε η επιτυχία της πολιτικής αυτής στο μη (αν οχι άντί) Σιωνιστικό Κατεστημένο, εκπροσωπούμενο από τους δύο αυτούς.

Γιά τήν συγκράτησι τών κατά τόπους προσπαθειών ανατροπής της ι­σορροπίας, πολλές προσπάθειες έγιναν. Συγκαταλέγονται κυρίως, οί Σοβιετικές προσπάθειες κομμουνιστοποιήσεως της Μαύρης Αφρικής καί οί 'Αμερικανικές νεοαποικιοποιήσεως . Η ανατροπή του Σελασιέ, ή χρησιμοποίησις της Κένυας κατά της Ουγκάντας του Άμίν καί τών..."Μιγκ 17",ή περιπέτεια της Πορτογαλίας, πού μόνο σκοπό ειχε νά παραιτηθή της 'παρουσίας της, στήν Αφρική, ώστε νά διευκολύνη τήν σιωνιστοαμερικανική "διπλωματία",μέ τά αποτελέσματα πού ξέρουμε, ή ύποστήριξις Κίσσιγκερ στους έξανδραποδιστάς τών Λευκών της Ροδεσίας καί της Ν.Άφρικής, ή παρουσία τών Κουβανών (άφοΰ τους έκλεισαν οί Ρώσοι τήν Ν. Αμερική ) όλα αυτά, τοποθετούνται μέσα στά πλαίσια του νέου "παιχνιδιού". 
Δεν χρειάζεται μαντεία, γιά νά άντιληφθή κανείς ότι όλα απέβησαν εις βάρος της Δύσεως καί θά αποβούν ακόμη περισσό­τερο στό Μέλλον.
Γιά τον τρίτο στόχο, άλλά καί τον συνδεόμενο άμεσα τέταρτο στόχο (δηλαδή, ανατροπή της Σοβιετικής διεισδύσεως στήν Μ. Άνατολή καί διαφύλαξις τών πετρελαίων πληρώνουμε εμείς σήμερα... 

Για την ανατροπή της διεισδύσεως της ΕΣΣΔ, χρειαζόταν:
α) Ή μερική τουλάχιστον ίκανοποίησις τών Αράβων ως προς το τραυματισμένο άπό τό Ισραήλ γόητρο τους. Τούς δόθηκε μέ τον προσεκτικά ετοιμασμένο ελιγμό του πολέμου του Οκτωβρίου του 73 πού άπεκατέστησε τήν αύτοπεποίθησι τών Αιγυπτίων κυρίως, άλλά καί τών Σύρων μερικώς, ενώ  ανάκτησις μέρους του Σινά καί του Γκολάν, μέ τήν διπλωματική ύποστήριζι τών ΗΠΑ, τούς έκαμε νά αντιστρέψουν τον προσανατολισμό τους.

β)   Ή έξουδετέρωσις τών φιλοσοβιετικών ή "αδεσμεύτων" παραγόντων της περιοχής, δηλαδή τών Παλαιστινίων καί της Κύπρου... Είδαμε πώς "έλύθησαν" τά δύο αυτά, "προβλήματα", μέ τις τραγωδίες της Κύπρου τό 1974,καί του Λιβάνου,τό 1975..  'Επεται προσεχώς ή Λιβύη...Ή εκστρατεία άρχισε ήδη μέ τό Καϊρο.

γ) Ή θωράκησις, περιμετρικώς της περιοχής άπό βορρά, μέ τήν ισχυροποίησι της Τουρκίας καί του Ιράν καί τον "διορισμό" τους, ώς κυρίους στρατιωτικούς
παράγοντας της περιοχής· Τό 'Ιράν, ίσχυροποιούμενο συνεχώς, έγινε ο χωροφύλακας του Κόλπου καί ή Τουρκία ο χωροφύλακας του δυτικού μέρους. Σ' αύτά τά πλαίσια, τοποθετούνται ή συνεννόησι - υπό αίρεσι οποτεδήποτε καί άπειλητικής- του Ιράν καί του Ιράκ, εις βάρος τών Κούρδων, μέ ταυτόχρονη παράλυσι του φιλοσοβιετικοΰ" 'Ιράκ έφ' όσον τό Κουρδικό θέμα μπορεί, οποτε­δήποτε νά άναφλεγή, μέ απλή άπόφασι του Σάχη νά τούς υποστήριξη πάλι. Επίσης ή ύποστήρι­ξις του Τουρκικού έπεκτατισμού, στήν Κύπρο καί στό Αιγαίο.

δ) Ή ύποστήριξις τών "συντηρητικών" καθεστώτων τών εμιράτων,της Iορδανίας, τής Αιγύπτου, του Σουδάν, σέ σύνδεσι μεταξύ τους καί μέ τίς ΗΠΑ καί τούς εκεί εκ προσώπους τους  'Ιράν,Τουρκία καί...'Ισραήλ

ε) Ή δημιουργία "ανταλλαγμάτων"στήν Συρία,γιά τό υπόλοιπο του Γκο­λάν, φυσικά στόν Λίβανο.

στ)   Ή ανταμοιβή της Αιγυπτιακής στροφής μέ πλήρη ύποστήριξι  κάθε είδους, πού θά φθάση, ίσως ώς τήν προσάρτησι της Λιβύης και του πλούτου της (ή προσπάθεια ξαναέγινε και απέτυχε λόγω Καντάφι) μέ ταυτόχρονη έξόντωσι του ενοχλητικού ήγέτου της Λιβύης.

Ο τέταρτος στόχος, απέτυχε μέ τήν γνωστή τεχνητώς δημιουργειθήσα "κρίσι ενεργείας",πού,ανεβάζοντας στά ύψη τήν τιμή του πετρελαίου, επέτυχε
α)την ίκανοποίησι τών "πελατών" τών ΗΠΑ, τούς όποιους προώριζε γιά τήν προώθησι τών "λύσεων" τής Μ. Ανατολής...
β) τήν οικονομική ύποδούλωσι τής ενεργειακής εξαρτουμένης Ευρώπης καί τήν ουσιαστική κατάπνιξι κάθε "αύτονομιστικής"ίδέας της.
γ) Τήν άποδοτικότητα, οίκονομικώς , τής αναζητήσεως νέων λύσεων καί ερευνών στά πετρέλαια, όπως τής Αλάσκας, τής Βορείου θαλάσσης καί του Αιγαίου, πράγματα αδύνατα προηγουμένως, μέ τίς παλαιές τιμές..
.
Στό πλαίσιο του απολύτου ελέγχου τών πετρελαίων, πρέπει νά τοποθετηθή καί ή σημερινή ελληνοτουρκική κρίσις. Τά πετρέλαια "πρέπει" -κατά ΗΠΑ- νά 
ελεγχθούν από δύο τουλάχιστον κράτη, σέ "συνεργασία", υπό τον έλεγχο τών Αμερικανικών εταιρειών, η τών θυγατρικών τους, μέ ταυτόχρονη μερική ίκανοποίησι καί του προστατευομένου τών ΗΠΑ στήν Ευρώπη, τής Γερμανίας, πού έμεινε έξω άπό τον πακτωλό τής Βορείου θαλάσσης. Έλευσις τής "Βιντερζαλ" καί οί μελλοντικές "συνεκμεταλλεύσεις", είναι καθαρές αποδείξεις.
Τέλος τό Ισραήλ, διαφυλάσσει πλήρως τά κεκτημένα του,μέ τήν διατήρησι τών περισσοτέρων εδαφών πού κατέκτησε τό '67 διαφυλάσσεται μέ τήν σφαγή τών Παλαι­στινίων, τήν στροφή τής Συρίας καί τό "μπούκωμα" τής Αιγύπτου, ενώ ή 'Ιορδανία προσανατολίζεται υποχρεωτικώς καί υπό τίς "πιεστικές ευλογίες" τών ΗΠΑ πρός τήν ενωσι μέ τήν Συ­ρία, χαλαρής μορφής, όσο υπάρχει ό Χουσεΐν, αλλά... άνθρωπος είναι, κάτι μπορεί  νά πάθη.

Συγχρόνως ή Κύπρος έπαυσε νά ύπάρχη ουσιαστικώς και ή μελλοντική ταφή της υπό μορφή "διπλής" ένώσεως η άλλης παρεμφερούς λύσεως, θά τήν καταστήση "επιτέλους" βάσι τών ΗΠΑ, πρός στήριζι τής νέας καταστάσεως στον χώρο...
Αυτό. είναι τό παιχνίδι.. .Καί σ αυτό θυσιάσθηκε η Κύπρος, σ' αυτό θά θυσιασθή ή Ελλάς του Αιγαίου...
Σ’ αυτό απέβλεπε ή τραγωδία όπου οδηγήθηκαν οί ανίδεοι πολιτικώς "παράγοντες" τής 25ης Νοεμβρίου 1973. 
Σ αυτό απέβλεπε ή "Μεταπολίτευσις" στήν Ελλάδα, ώστε νά επανέλθουν οί "δικοί μας" άνθρωποι, εκείνοι πού άπό καιρό πολύ έχουν πάψει νά αύτοεξουσιάζωνται Σ'αύτό αποβλέπει ή σημερινή αδυναμία, αβελτηρία και έξευτελισμός τής Ελλάδος Όταν ή ηγεσία "κρατείται",κρατείται καί ή χώρα.
Τό Μέλλον, έτσι όπως πάμε, είναι σαφές:

α) Τά "συμβούλια","διαβούλια","κοινοβούλια" θά υποστηρίζουν τήν Κυβέρνησι σέ "διαπραγματεύσεις"...
β) Ή Τουρκική έπιδρομή στό Αιγαίο δημιούργησε τά τετελεσμένα γεγονότα καί ή συνθήκη "συνεργασίας" θά είναι ή απλή έπισημοποίησις τής απεμπολήσεως του εθνικού χώρου στήν ουσία του...
γ) Ή Τουρκία θά επιδίωξη τήν ανάθεσι του Ανατολικού Αιγαίου, εναερίως καί θαλασσίως, σ' αύτήν. Καί θά τό επιτυχή, μέ τήν σημερινή  Ελληνική Κυβέρνησι...
δ)  Η Τουρκία θά προχωρήση στήν απαίτησι αποστρατιωτικοποιήσεως τών    νήσων ώς πρώτο βήμα γιά τήν προσάρτησί τους...Καί θά τό επιτυχή,μέ τήν σημερινή  Ελληνική Κυβέρνησι...
ε) Τό επόμενο βήμα,θά είναι η...μειονότης τής Θράκης καί ή απαίτησις διευθετήσεως του "θέματος", ίσως μέ ανταλλαγές πληθυσμών καί Πατριαρχείων, ίσως μέ την Κύπρο. Καί αυτό θά τό έπιτύχη,μέ τήν σημερινή κατάστασι...

Καί άφου γίνουν όλα αυτά,ή Ελλάς θά έχη νά διάλεξη μεταξύ τών περιπετειών πού θά γεννήσουν οι αντιδράσεις πού θά δημιουργηθούν και τής... εντάξεως της στήν Κοινή Αγορά, όπου βεβαίως,θά τήν όδηγήση τό Κατεστημένο του Εκφυλισμού πού τήν νέμεται. Θά όδηγηθή, δηλαδή , πρώτα στήν" σφαγή καί υστέρα στό.. γδάρσιμο

Και άβίαστο έρχεται το ερώτημα: Τι πρέπει νά γίνη;
Καί απαντούμε: Πρέπει:

α) Νά άνατραπή τό σημερινό πολιτικό προσκήνιο καί παρασκήνιο...
β) Νά γίνη πραγματική Κάθαρσις του Αντεθνισμοΰ καί του Διεθνισμού του Εκφυλισμένου Κατεστημένου μας, σέ όλους τούς τομείς...
γ) Νά αλλάξουν οί υποδομές καί οί δομές τής οικονομίας τής χώρας, μέ τήν δημιουργία συνθηκών συμμετοχής ουσίας τών παραγωγικών τάξεων στήν οικονομία...
δ) Νά γίνη συναγερμός του Λαού εναντίον του εχθρού του Γένους-πράγμα πού υπάρχει ήδη στήν ουσία...
ε) Νά ανατραπούν τά δεδομένα τής εύθραυστης  ισορροπίας τών συνθηκών στόν χώρο αυτόν, μέ τήν έξαπόλυσι του "ταύρου στό ύαλοπωλειο", δηλαδή μέ τήν έξαπόλυσι πολέμου επιθετικού καί προληπτικού κατά τής Τουρκίας...Μέ τήν κατάληψι τής  Άν.Θράκης καί τών Στενών, σέ διαπραγμάτευσι μέ τίς ενδιαφερόμενες δυνάμεις του Πόντου, θά ανατραπούν τά δε­δομένα όλα.

Αυτά είναι επικίνδυνα βεβαίως... Χωρίς αυτά όμως θά πάμε στό σφαγείο, καί στόν θάνατο τής Φυλής. Με αυτά, ίσως αποφευχθούν...Καί ή Ιστορία μας διδάσκει, ότι όταν οί "Ελληνες είναι οργισμένοι, είναι ενωμένοι. Καί όταν είναι ενωμένοι, μεγαλουργούν.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο εθνικιστικό περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ τεύχος 21ο 
στις 15 Αυγούστου του 1976 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π