Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Η ΝΕΟΛΑΙΑ


Του Κώστα Χατζησταύρου

Ή τοποθέτησις της Εθνικιστικής ιδεολογίας σχε­τικά μέ τό πρόβλημα της νεολαίας αποκτά ιδιαίτερη αξία, γιατί ή νεολαία αποτελεί τό φυτώριο των Αν­θρώπων του αύριο. Άπό την άποψι αύτη ή νεολαία αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο και άπό την άντιμετώπισί της κρίνονται πάρα πολλά γιά τό μέλλον του "Εθνους.
Ποια είναι τά στοιχεία που επηρεάζουν σήμερα την νεολαία; Ποιος ό ρόλος των ιδεολογικο­πολιτικών ρευμάτων; Ποία ή θέσις του κράτους; Και τέλος πώς πρέπει νά τοποθετηθή ή δική μας θέσις; Έπί πλέον, πώς παρουσιάζεται ή Ελληνική νεολαία στήν εποχή μας, και σέ αντι­παραβολή, πώς πρέπει νά είναι ή Εθνικιστική νεο­λαία του αύριο;

Αρχικά πρέπει νά τονισθή, ότι ή έπίδρασις της ανυπαρξίας πολιτιστικού πλέγματος, είναι τεράστια. Ή αντιφατική άμφισβήτησι πού κυριαρχεί στήν επο­χή μας μεγεθύνεται τρομακτικά, όταν απευθύνεται στον χώρο, πού καλείται νεολαία. Ή ανασφάλεια, τό σκοτεινό και αβέβαιο μέλλον και ή μάταιη άναζήτησι στηριγμάτων είναι στοιχεία χαρακτηριστικά. Ή κοσμοθεωρία της αρνήσεως και ή αρνητική δυναμική είναι άπό τούς πρώτους παράγοντες πού επιδρούν στήν νεολαία. Η έξέλιξι της τεχνο­λογίας και ή απουσία πνευμα­τικού ερείσματος και πολιτισμού αφήνουν τον νέο ακάλυπτο- στις συνεχείς και ανελέητες επιθέ­σεις και προκλήσεις. Ή επαφή μέ τήν πραγματικότητα άναζητάται μάταια.
 Ό εκφυλισμός ενός αρκετά σημαντικού μέρους της νεολαίας δεν αμφισβητείται ίσως άπό κανένα. Είδικώτερα σέ ώρισμένες κοινωνίες τό ζήτημα του εκφυλισμού είναι τε­ράστιο, ενώ δεν παρατηρούνται τάσεις ανακοπής, άλλά επεκτάσεως.
Οί συνέπειες της πνευματικής αδυναμίας, πού χα­ρακτηρίζει τήν εποχή μας, είναι ιδιαίτερα έντονες στήν νεολαία. Οί αφύσικες διαφοροποιήσεις και οί τεχνητές αντιθέσεις οδηγούν στον αδελφικό σπα­ραγμό.

Ή τεχνητή άποθέωσις του άκρατου υλισμού και ή τεχνητή άλλοίωσι τών εννοιών της επιστήμης και της φιλοσοφίας οδηγούν στήν ομαδική παράκρουσι. Τά ίδεολογοπολιτικά ρεύματα πού κυριαρχούν στήν ε­ποχή μας προσπαθούν μέ κάθε τρόπο νά ποτίσουν στήν νεολαία τό δηλητήριο της παρακμής και του εκφυλισμού. Οι ιδεολογίες του φι­λελευθερισμού, του   συντηρητι­σμού, του κομμουνισμού και α­κόμη τού άναρχισμού, αδυνα­τούν νά πάρουν σωστή τοποθέ­τησι και νά καθοδηγήσουν τήν νεολαία με δύναμι και ρώμη. Άντίθετα άπό τό σωστό τρόπο αντιμετωπίσεως, οί διά­φοροι πολιτικοί σχηματισμοί θεωρούν τήν νεολαία σαν στοιχείο εύκολα εκμεταλλεύσιμο, λόγω της άγνότητος και της ευπιστίας πού τήν διακρίνει. "Ολα αυτά δέν είναι θεωρητικά συμπεράσματα ή συλλο­γισμοί. Είναι ή πραγματικότης, έτσι όπως παρου­σιάζεται.

Ή θεσμική κρίσις πού παρουσιάζεται στις σχέσεις κράτους και πολίτου παίζει επίσης τεράστιο ρόλο. Τό κράτος μέ τις θεσμικές αδυναμίες του αδυνατεί να διαπαιδαγωγήση σωστά τή νεολαία και νά τήν ο­δήγηση στήν άναγνώρισι και τήν αύτοπραγμάτωσί της. Γιά τον Εθνικισμό ή νεολαία είναι τό φυτώριο και ή προϋπόθεσι της επιβιώσεως του "Εθνους. "Ετσι δημιουργείται άμεσα ή ανάγκη νά γνωρίση ή νεο­λαία τήν ιδεολογία τού Εθνικισμού, νά γνωρίση τήν αποστολή της μέσα στήν ιστορική πορεία τού λαού μας, νά νοιώση τον πραγματικό ανθρωπισμό πού μό­νο στήν κοσμοθεωρητική προοπτική του λαού τών Ελλήνων υπάρχει.


Σήμερα ή Ελληνική νεολαία, έχει τρωθή δυσ­τυχώς σέ σημαντικό ποσοστό άπό τις ιδεολογίες της παρακμής και τον εκφυλισμό. Οί επιδράσεις τού πε­ριβάλλοντος, μέ τις άριστερίστικες ιδεολογίες ιδίως, έχουν αποπροσανατολίσει ένα μεγάλο ποσοστό. Ε­νώ ή μεγάλη μάζα, ίσως άπό ένστικτο, παρακολου­θεί τά γεγονότα σιωπηρά καί χωρίς νά εξωτερικεύ­εται. Γιατί οπωσδήποτε, όσα σημβαίνουν δέν τήν εκ­φράζουν, δέν ανταποκρίνονται στο νευροψυνικό της υπόστρωμα.
Στήν πρόκλησι της νεότητος ό Εθνικισμός άπαν­τα και δίνει τήν λύσι μέ τήν ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τήν αξιοκρατία στήν πρώτη θέσι και μέ βασικές αρχές στον πατριωτισμό και τον εξελικτικό κοινωνισμό. Ή οργανική αλληλεγγύη θά είναι πραγματικό­τητα μέ φορέα της τήν Όργανική δημοκρατία πού θά οικοδομείται άπό τις ίδιες τις παραγωγικές δυνάμεις. 

Ή Εθνικιστική νεολαία του αύριο θά είναι επαναστατική μέ τό πνεύμα τών νέων θέσεων της, τών νέων άρχων της. θά είναι κοσμοθεωρητική, ως προς τήν συμμετοχή της στήν κοσμοθεωρητική προ­οπτική τού λαοΰ μας, πού είναι ή δημιουργία πολιτι­σμού παγκοσμίου ακτινοβολίας.

 Ή Εθνικιστική νε­ολαία τού αύριο θά είναι άντικαπιταλιστική, γιατί θά αρνείται τήν παρασιτική διαστροφή τού κεφα­λαίου, και άντιμαρξιστική, γιατί θά αρνείται τον εξανδραποδισμό τού άνθρωπου άπό τον άκρατο υλι­σμό, θά είναι έντονα αντιπαρασιτική γιατί θά άρνήται τά αρνητικά κατεστημένα τις κλίκες και τις δια­φόρων μορφών «αυλές». 

Ή Εθνικιστική νεολαία τού αύριο θά είναι συνηδειτοποιημένη, πραγματιστική και θά άρνήται τις διάφορες ουτοπίες και ανεδαφι­κές δοξασίες.

Ή Εθνικιστική νεολαία τού αύριο δέν θά είναι κομμάτι, άλ­λα ολόκληρη, τό σύνολο της Ελ­ληνικής νεολαίας.


Ή Εθνικιστική νεολαία του αύριο θά είναι μονα­δική πηγή δυνάμεως του λαού τών Ελλήνων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π