Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ


Ή Ιστορία τοϋ κόσμου μέχρι σήμερα είναι ίστιορία της πάλης άνάμεσα στά "Εθνη.
Ό ασταμάτητος, ό ανειρήνευτος αγώνας πού διε­ξάγεται πότε με την μία και πότε μέ την άλλη μορ­φή, στό πέρασμα των χρόνων, αποτελεί αυτήν τήν ί­δια την ουσία της ιστορίας. Την πιο μεγάλη της α­λήθεια.
Ελληνισμός κατά βαρβαρισμού. Ρωμαϊσμός κατά Χριστιανισμού. Ή Ασία αντίθετα στην Ευρώπη. Κράτος εναντίον Κράτους. Κοινωνικό σύστημα εναν­τίον κοινωνικού συστήματος. Πολιτισμός έναντίον πο­λιτισμού. Ιδεολογία εναντίον Ιδεολογίας.
Δέν είναι παρά ενας αιώνιος κυματισμός μορφών αυτής της ακαταπαύστου συγκρούσεως τών Λαών. "Ε­νας αγώνας υπάρξεως και κυριαρχίας όπου μέσα του δουλεύει αδιάκοπα ο νόμος της ιστορικής επιλογής.
Ή έλλειψι πνευματικού θάρρους, ή ηθική δειλία, κά­θε πνευματικός μαυραγοριτισμός πού στρέφει τό βλέμμα του από τή σκληρή και αδυσώπητη
πραγμα­τικότητα σε ουτοπιστικές φαντασιώσεις, συντρίβεται μπροστά στό γρανίτινο βράχο τής επιλεκτικής λει­τουργίας αυτής τής ίδιας της ιστορίας. Ή ανυποχώρη­τη πορεία, ή δημιουργική σκληρότης και τό απρό­σωπο πεπρωμένο, παραμερίζουν όλες τις αυταπάτες καί τις παρακρούσεις τοΰ ανθρώπινου είδους, ξεσκί­ζουν τό πέπλο τών ουτοπικών παραπλανήσεων και ξεπλένουν τό φτιασίδωμα του πραγματικοϋ, πολλές φορές μέσα στό αίμα.

Τό ιστορικό δράμα κορυφώνεται κάθε φορά πού ή ανθρώπινη δημιουργικότητα φτάνοντας στό ψηλό­τερο της σημείο, συναντιέται μ' έναν πανάρχαιο και αμετάκλητο νόμο τής φύσεως πού επιτάσσει ότι γεν­νιέται και νά πεθαίνη. Κάθε Κράτος, κάθε Κοινω­νία, κάθε Πολιτισμός είναι δημιούργημα οργανικό και «σάν τέτοιο έχει αρχή καΐ τέλος, γέννησι καΐ θά­νατο.
Πίσω όμως άπό τήν αδιάκοπη ροή τών γεγονότων τήν συνεχή έξέλιξι και τήν αλλαγή βρίσκεται πάντα ή ουσιαστική και σταθερή κινητήρια δύναμι τής ι­στορίας: Ή Φυλή.  

Τά ιστορικά γεγονότα προετοιμάζονται άπό τό φυλετικό υπόστρωμα, γίνονται μέσα στό κοινωνικό περιβάλλον, άντενεργοϋν πάνω σ' αυτό και τό αλ­λάζουν.
Ή Φυλή δημιουργεί τήν Ιστορία.


Οι κοινωνίες άμεσα ή έμμεσα αντανακλούν τή ζωή τών Λαών τους πού δημιουργούν ή ζουν τά γεγονότα. (Αυτό αληθεύει για όλες τις κοινωνίες, άπό τήν πιο παλαιά μέχρι τήν πιο καινούργια) . "Αν ή φύσις, ή ζωή, ή κίνησις, ό πολιτισμός δέν συνδέονταν μέ τό φυλετικό πνεύμα μιας εποχής, ή κοινωνία θάχε ά­πό καιρό πάψει νά ύπάρχη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π