Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Η ΜΕΘΟΔΟΣ


«Σέ μακρά διαστήματα της ανθρώπινης Ιστο­ρίας ξεπετάγονται οί λαοί, οί όποιοι έχουν την δύναμι νά εξαπολύσουν και την ίκανότητα νά ελέγξουν τους ιδεολογικούς κατακλυσμούς και τις θύελλες εκείνες όπου καταστρέφονται ή γεν­νιούνται οί Ιστορικές εποχές».

Ή Πατρίδα μας σήμερα δεν είναι πια ελεύθερη. Κι' οποίος άγαπά τον λαό του θ' απόδειξη τήν αγά­πη του αύτη μόνον μέ τις θυσίες πού είναι εις θέσιν νά ύποστή γιά χάρη του. Εθνικό συναίσθημα πού κρύβει μέσα τούτο συμφέρον δεν μπορεί νά ύπαρξη. "Αν στ' αλήθεια τό Πατριωτικό μας Κίνημα ήθελε νά κράτηση απέναντι στην ιστορία τήν αίσθησι μιας μεγάλης αποστολής για χάρι του "Εθνους μας, έπρε­πε, κι" ας έφερνε αυτό πόνο, νά συνειδητοποίηση τήν αλήθεια γιά τήν κατάστασι του Λαού μας τις τελευ­ταίες δεκαετίες καί ν' άναλάβη μέ θάρρος και ευφυΐα τον αγώνα αντίθετα σέ μιά κατάστασι πραγμάτων πού δέν μπορεί, νά συνεχισθή περισσότερο.

Δέν πρόκειται γιά καμμία αλλαγή ή προσώπων ή κυβερνήσεως, αλλά γιά τον ολοκληρωτικό μετασχη­ματισμό του σημερινού ιδεολογικού και πολιτικοκοι­νωνικού συστήματος, πού απειλεί ν' αφομοίωση τά πάντα μέσα στήν διεφθαρμένη του κατάρευσι.

Γιά τήν κάθε Γιάλτα...
Ή πείρα μας δίδαξε ότι όλες οί προσπάθειες γιά αλλαγή πού συμβαίνουν στον λαό μας είναι άσκοπες και μάταιες και όλοι οι διεφθαρμένοι πού περιφρονούμε καί πού τον βασανίζουν δέν προμηνύουν τίποτε τό καλό για αυτόν. Ξεκινήσαμε, για αυτό τό λόγο, νά ε­ξετάσουμε μήπως υπήρχε δυνατότης γιά έναν καθο­λικό μετασχηματισμό, πού θά μπορούσε νά είναι πρα­γματικά επαναστατικός και ικανός νά βοηθήση τόν Λαό τών Ελλήνων νά σπάση τις αλυσίδες πού σφυ­ρηλατήθηκαν σέ κάποιες συμφωνίες κάποιας Γιάλτας. Της κάθε Γιάλτας.

Είδαμε ότι υπήρχε αυτή ή δυνατότης. Αποφασί­σαμε λοιπόν νά πολεμήσουμε γιά νά κατακτήσουμε αυτή τήν προοπτική γιά τόν Λαό μας.
Μπορούσαμε νά δούμε τά πρόσκαιρα και ψεύτικα πλεονεκτήματα πού παρέχει & χυδαίος ευδαιμονισμός μιας καταναλωτικής κοινωνίας πού πεθαίνει. Ταυτό­χρονα όμως καταλάβαμε ότι πρέπει νά παραιτηθούμε σάν Λαός άπ' αυτό τόν τρόπο ζωής, αν θέλουμε στά σοβαρά νά πολεμήσουμε γιά νά κατακτήσουμε αυτό
τό μέλλον.
Γνωρίζουμε ότι ή εποχή πού ζούμε είναι μεγάλη, δηλαδή φοβερή και δυστυχισμένη. Δύναμις και ευ­δαιμονισμός είναι πράγματα ασυμβίβαστα καί δέν έ­χομε περιθώριο επιλογής. Είναι βέβαια δυνατόν σέ μας νά διαβούμε τό μονοπάτι τής ζωής μας όπως ε­μείς θέλομε, μέσα στο μεγαλείο ή τήν μικρότητα. Άλ­λα εκείνος πού δέν επιθυμεί γιά τόν εαυτό του παρά τήν καλοπέρασι δέν αξίζει νά ζή.

Τό μεγαλύτερο αγαθό γιά τούς ανθρώπους είναι ή γνώσις της ένότητος πού έχουν σάν Λαός μέ τό σύνο­λο τής ιστορίας τους. "Οσο πιο πολύ ελευθερώνουν τήν φυλετική τους ψυχή, τόσο καλύτερα καταλαβαί­νουν τις δυνάμεις και τήν τάξι τής ιστορίας τους. "Ο­σο πιο καλά κατανοούν τις δυνάμεις και τήν ισχύ τους, τόσο περισσότερο θά είναι ικανοί νά κατευθύ­νουν τόν εαυτόν τους και νά καθορίσουν κανόνες γιά τόν εαυτό τους. Και όσο πιο πολύ κατανοούν τήν ί­δια τήν αξία τους,, τόσο ευκολότερα θά είναι σέ θέσι ν' απαλλαγούν από άχρηστα πρόσωπα καί πρά­γματα. Αυτή είναι όλη ή μέθοδος.

*Το ιδεολογικό θέμα "Η Μέθοδος" δημοσιεύθηκε στο Εθνικιστικό περιοδικό "ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ" τεύχος 33 τον Απρίλιο του 1977

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π