Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Να γιατί οι Έλληνες Εθνικιστές είναι οι μόνοι που αντιστάθηκαν στο ξεπούλημα της Ελλάδος.


Έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την ανάρτηση του 2ου τεύχους του κινήματος που θα μπει αυτή την εβδομάδα στον Κοινό Παρονομαστή είπα να δουλέψω και το τρίτο τεύχος .Εκεί ξεφυλλίζοντας το βρήκα ένα άρθρο με τίτλο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ! του Θανάση Κράνη και έχοντας στην επικαιρότητα και στα σκαριά (μπορεί και να χει κλείσει το θέμα )το ξεπούλημα του ορυκτού μας πλούτου από τους πολιτικούς, σας μεταφέρω τις απόψεις των Εθνικιστών το 1975 και που ήταν η μόνη Εθνική φωνή ελευθερίας μέσα στον κυκεώνα του Ανθελληνικού Κατεστημένου που επικράτησε μέχρις και σήμερα και  που με σχέδιο οι καριερίστες πολιτικάντηδες του έφτασαν την Ελλάδα ένα βήμα από την Άβυσσο .
Αυτά τα άρθρα αλλά και οι αγώνες δείχνουν την πολιτική συνέπεια, υπευθυνότητα και εντιμότητα των Ελλήνων Εθνικιστών. Και δεν μιλάμε για "κάποιους" συγκεκριμένα
αλλά για όλους τους απλούς ανιδιοτελείς αγωνιστές εργάτες, υπαλλήλους, μαθητές, φοιτητές και αγρότες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό που προσέφεραν τον ίδιο τους το εαυτό για το Εθνικιστικό Κίνημα συνεπαγωγή του Εθνικού συμφέροντος
                          
                                                     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΕΛΟΣ !


Χρόνια τώρα, (δεκαετίες ολόκληρες), οι "Ελληνες Έθνικισταί φωνάζαμε μαζί εκείνους τους λίγους ειδικούς πού τούς είχε απομείνει ένα κομμάτι πατριωτισμού, ότι υπάρχει πετρέλαιο. "Ότι η Χώρα μας μπορεί να απόκτηση ενεργειακή αυτοδυναμία. "Οτι ο Λαός μας μπορεί νά στηριχθή στίς δικές του δυνάμεις χωρίς νά εχη ανάγκη άπό τά ζένα πιστωτικά κε­φάλαια. Καί είχαμε πρώτοι ρίξει τό σύνθημα: ΕΞΩ 0Ι ΞΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Καί ήλθε τό πλήρωμα του χρόνου. Καί άρχησαν οι έρευνες. Κι ενας ολόκληρος Λαός κρατούσε τήν ανάσα του καθώς τά γεωτρύπανα του "Πρίνος" κατέβαιναν στά σπλάχνα της Ελληνικής Γης. Κι' ένας ολόκληρος Λα­ός έλαμψε άπό ευτυχία καθώς ή πρώτη φλόγα ξεπήδησε άπό τή γεώτρησι. Κιενας ολόκληρος Λαός άρχισε νά σχεδιάζη καλύτερες μέρες γιά τό μέλλον, γεμάτος σιγουριά καί αύτοπεποίθησι. Το πετρέλαιο είχε βρεθεί Άλλοίμονο ομως .Υπήρχαν εκείνοι πού δέν ήθελαν νά δουν τήν Ελλάδα οικονομικά ανεξάρτητη. Υπήρ­χαν εκείνοι πού έφοβούντο μή τούς χαλάσουμε τήν ισορροπία πού οι "ίδιοι είχαν σφυριλατήσει κάποια μέρα σέ κάποια Γιάλτα. Υπήρχαν εκείνοι πού έτρεμαν μπροστά στήν ιδέα μιας οικονομικά ανεξάρτητης  Ελλάδος με ρόλο καθοριστικό για τά πολιτικά πράγματα στήν 'Αν.Μεσόγειο. Καί μπήκαν μπροστά τά μεγάλα σχέδια. Καί ήρθε ο Καραμανλής.Κάθε "Ελληνας , κάθε εθνικιστής, κάθε πατριώτης θά περίμενε τουλάχιστον οτι μέ τήν καινούργια κατάστασι μπορεί νά μήν αρχίζαμε τήν έκμετάλευσι, θά κρατούσαμε δμως μιά αμυντική στάσι αναμονής σ'αύτό τό κρίσιμο πρόβλημα των προβλημάτων, μέχρις οτου ξεκαθαρίσει ή κατάστασι καί τά πράγματα της εξωτε­ρικής μας πολιτικής γίνουν περισσότερο σταθερά. Πέσαμε εξω.
Τήν περασμένη ανοιξι ή κυβέρνησι ανήγγειλε δειλά-δειλά οτι ιδρύεται επιτροπή πού θά άσχοληθή μέ τά προβλήματα ενεργείας. Μετά άπό λίγες μέρες οί άντιπρόσωποι τής Όσεάνικ, πού κάνει τις γεωτρήσεις στή Θάσο, ανήγγειλαν οτι ή εταιρεία αδυνατεί νά συ­νέχιση τις έρευνες. Δικαιολογία: ελλειψις πιστωτι­κών κεφαλαίων.
Θά νόμιζε κανείς οτι ή εταιρεία ετοίμαζε τά μπογαλάκια της γιά νά μας άδειάση τή γωνιά. Περιέργως πως μέ τήν άνακοίνωσι τής Όσεάνικ έπηκολούθησε σι­γή τής κυβερνήσεως πάνω στό θέμα τής ιδρύσεως τής επιτροπής. "Οπως ανακοινώθηκε ξαφνικά, ετσι κάί ξα­φνικά αποσιωπήθηκε.


Έπηκολούθησε ενα μακρύ διάστημα σιωπής. Τουλάχι­στον γιά τούς αμύητους. Γιατί άπό πίσω δούλευε τό παρασκήνιο. Καί εντελώς απροσδόκητα στίς 21-9-75 α­νακοινώθηκε οτι ή Όσεάνικ βρήκε τά κεφάλαια πού χρειαζόταν γιά νά συνέχιση τις έρευνες -είδησι πού καταχωρήθηκε μέ μεγάλη πρόνοια στά "ψιλά" των έφημερίδων
Τι είχε συμβεί? " Το μυστήριο λύθηκε λίγες μέρες αργότερα, όταν ή κυβέρνησι ανήγγειλε εν χορδαίς καί οργάνοις τήν ΐδρυσι τής λησμονημένης επιτροπής γιά τό Ενεργειακό, πού μαζί της χάθηκε κάθε ελπίδα μας από τήν κυβέρνησι νά κράτηση τό πετρέλαιο σ' έλληνικά χέρια.
Γιατί εμείς δέν εξαπατηθήκαμε. Γιατί εμείς είδα με καθαρά καί ξάστερα ολόκληρη τήν άπατη πού παίζεται σέ βάρος ενός ολοκλήρου Λαού.

- Ρωτάμε τη κυβέρνησι: Λείπουν η δέν λείπουν οι γεωφυσικοί καί οι γεωλόγοι άπό τήν επι­τροπή, -επιστήμονες αρμόδιοι γιά τήν πετρελαιϊκή έρευνα
-Ρωτάμε τή κυβέρνησι:  τί ζητάνε μέσα στήν ε­πιτροπή ό διευθυντής τής ΔΕΗ, ένας....ύποναύαρχος ,  ένας υπάλληλος( ! ) καί δύο πυρηνικοί επιστήμονες
- Ρωτάμε τήν κυβέρνησι: είναι η δέν είναι ή σύνθεσι τής επιτροπής κατάλληλη μονάχα γιά δημιουργία πυρηνοκινήτου εργοστασίου καί δχι γιά έρευνα καί άξιοποίησι πετρελαίου *
Ρωτάμε, μά γνωρίζουμε οτι δέν θά πάρουμε άπάντησι. Γιατί τήν άπάντησι τήν ξέρουμε. Καί είναι άπλή οσο καί τραγική.   Ή επιτροπή δημιουργήθηκε οχι γιά τό πετρέλαιο, άλλά γιά δευτερεύουσες  πηγές  ένεργείας.Πρόκειται δηλαδή γιά άπατη!
Πρόκειται γιά μιά νέα άχρηστη προσπάθεια πού έ­χει ενα σκοπό:  νά παραπλάνηση τό Λαό μας.
Γιατί ή επιτροπή αποτελείται άπό αδαείς ή ήμιαδαείς πού δέν έχουν καμμία σχέσι μέ τό πρόβλημα του πετρελαίου.
Γιατί δημιουργήθηκε μ'αύτό τό τρόπο ακρι­βώς γιά νά μή μπόρεση νά δού­λεψη
Γιατί οι ναύαρχοι,οι υπάλληλοι καί οι διευθυνταί  (μέ βασικό μισθό 65.000  δέν έ­χουν καμμία θέσι εκεί μέσα.
-Γιατί αυτό σημαίνει οτι ή κυβέρνησι παρέ­δωσε τις εγχώριες πηγές πετρελαίου σε' άλλους,  τή στιγμή πού μέ τήν άνοδο τής τιμής του ψάχνει γιά νέες εισαγωγές άπό εξω πού θά αντικαταστήσουν τό ελλειμμα
Το περίεργο είναι,  πού κανείς δέν σήκωσε τή φω­νή του μέσα στή Βουλή νά φωνάξη. Καμμία εφημερίδα, δέν τόλμησε νά·γράψη ας είναι καί δύο λέξεις. Κανένα κόμμα δέν διαμαρτυρήθηκε,  ούτε ή ΕΚΝΔ, ουτε τό ΠΑΣΟΚ. Καί τό πιο περίεργο: ουτε'τό Κ.Κ.Ε. 


Γιατί κύριε Μαύρο πιάστηκε τό στόμα σας? Άπό τι σας κρατάει χειροπόδαρα δεμένο ό κύριος Καραμαν­λής? Γιατί κύριε Παπανδρέου δέν άρχήσατε πάλι νά κραυγάζετε άλλά χωθήκατε στό μαλακό βουλευτικό σας έδρανο? Μήπως εχει τίποτα νά κάνη ό πρπσωπικός σας δεσμός μέ τον Σαμουήλ Λάϊντερσντορφ, οικονομικό δι­ευθυντή τής "Άμέρικαν Οιλ " μέ τά τόσα ύποκαταστήματα στόν Καναδά.
'Όσο γιά τό ΚΚΕ τό γνωρίζουμε άπό καιρό. Το κόμ­μα του αίματος καί τής προδοσίας σίγησε πονηρά στήν εξαγγελία τής έπιτροπής-άπάτης· Γιατί τήν ίδια ώρα η κυβέρνησι έκανε μιά αλλη περίεργη άνακοίνωσι,  διαφορετ'κής μορφής.  Εξήγγειλε τις διαπραγματεύσεις μέ κράτος του  Ανατολικού    Μπλοκ (Ρουμανία) "μέ σκο­πό έπένδυσι κεφαλαίων γιά τήν έρευνα του υπεδάφους μας σέ διαφορετικό χώρο άπό τήν  Όσεάνικ. Καί  τό ξέρουμε πολύ καλά οτι ή χρηματοδότησι του ΚΚΕ   γίνεται άπό τά μερί­σματα   τών   Ρωσικών καί γενικώτερα τών Ανατολικών  επεν­δύσεων στήν    Τύρφη τών  Φιλίπ­πων καί  σέ αλλα επενδυτικά έργα

Γιατί εμάς δέν μπορούν νά μάς ξεγελάσουν. Γιατί εμείς θά κραυγάζουμε οτι είναι ολοι τους απατεώνες εγκληματίες καί προδότες. Γιατί εμείς θά φωνάζου­με τήν άλήθεια μέχρι τον έβδομο ουρανό, μέχρις ο του μάς άκούση ό μεγάλος Λαός μας καί ζεσηκωθή. Καί τότε θά λογοδοτήσουν μπροστά στό δικαστήριο της Ιστορίας. Ό λ ο ι  !
Θανάσης Κράνης


 

 


1 σχόλιο:

  1. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΒΡΩΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΣΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π