Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Πολέμα «παλιάτσο» δυτικέ. (του Θεόδωρου Καραμπέτσου)


Κοντεύει ή ώρα! Τ' αποθέματα πετρελαίου τών ΗΠΑ αρκούν γιά δέκα ακόμη χρόνια! Τής Ρωσίας για δεκατρία καί τής Μέσης "Ανατο­λής για εκατόν δέκα περίπου! Αυτή είναι ή μα­γική φόρμουλα τών συνασπισμένων συμμαχικών- δυνάμεων πού επιχειρούν νά κονιορτοποιήσουν τό "Ιράκ. Μπροστά, σημαιο­φόρος ά Κυπατζής Πρόεδρος τών ΗΠΑ. Ξοπίσω ό έπί δεκαετίαν βαστάζος της κ. Θάτσερ, ό άνοστος Τζών Μέιτζορ..- Μήπως άραγε, τό ρήγμα πού επιχείρησε ό Μάικλ Χεζελτάίν τόν Νοέμβριο εναντίον τής Θάτσερ, ήταν ένα πυ­ροτέχνημα γιά ν" απόκτηση ή "Αγγλία έναν ά­βουλο πρωθυπουργό - άχυράνθρωπο, ώστε νά ήγηθή τής βρεταννικής  σταυροφορίας- υπε­ρασπίζοντας., τά ...δικαιώματα τών Κουβείτιανών έμήριδων καί τών χαρεμιών τους;  Ντροπή ρέ Άγγλοσάξωνα, έσύ πού κατασκεύασες μιά επαρχία τοϋ Ιράκ κράτος, βα­φτίζοντας το Κουβέιτ! Έφυγα άπ' τό Λονδίνο στίς 11 τό βράδυ της 4ης Ιανουαρίου. Είχα είκοσι μέρες στήν διάθεσή μου ώστε νά σφυγ­μομετρήσω τήν αγγλική κοινή γνώμη καί δή τήν συντηρητική!!

Κανένας υπέρ τής επερχόμενης συρράξεως στόν Κόλπο!! Είδα στό BBC γιατρό νά πετάη κατάμουτρα στίς αγγλικές αρχές τήν κλήοι τού Ύπ. Αμύνης καθώς καί τόν στρατιωτικό σάκκο. -Δέν μ' αγγίζουν oi αραβικές διενέ­ξεις, φώναξε ό άνθρωπος. Παρ’ όλα αυτά ό­μως, τά έβραιοκρατούμενα τηλεοπτικά μας κανάλια, εμετικά μας ταίζουν κουτόχορτο. Καί κοντά λοιπόν στους δύο μπροστάρηδες, ό ει­ρηνόφιλος· 'Αντρεότι, άνθος τών καθολικών εκκλησιαστικών κολλεγίων, ό άνθρωπος μέ τούς μακρύς σταυρούς, πού κάθε πρωί προσεύχεται σε γραφικό εκκλησάκι τής Ρώμης, ένώ τήν Ιδια στιγμή ol πιλότοι του βομβαρδί­ζουν κατοικημένες περιοχές τής Βαγδάτης! Καί νά σκεφτήτε: Πώς πήρε τό πράσινο φως καί άπ' τόν «Εθνικιστή ήγέτη Πίνο Ροουτι στό Ιταλικό Κοινοβούλιο !

Αντιλαμβάνομαι τώρα είκοσι δύο χρόνια αργότερα, πού έμαθε τόν "Εθνικισμό ό Πίνο Ράουτι όταν αρθρογραφούσε στήν έβραιοκρατούμενη εφημερίδα Τέμπο!!! Κοντά καί ό «αύτοκράτορας· σοσιαλιστής Μιπεράν! Τ ακούς Διακογιάννη Κι' έπονται: Σαουδάρα­βες. "Αργεντινοί, καί όλες οί φυλές τού Ισ­ραήλ..
Μαζί τους καί κάποιες σαπιοκοιλιές. από­στρατοι Έλληνες, που εξηγούν άπό τηλεορά­σεως: γιατί έν κατακλείδι θα νικήσουμε! Τό θά νικήσουμε -κολλάει· οιόν συνασπισμό τών ΗΠΑ · Αγγλίας - Σαουδικής "Αραβίας - Αυ­στραλίας (θά μπή καί αύτή Ιταλίας, Γαλλίας κ.τλ. Τά θά νικήσουμε  έπρεπε νά τό πήτε πριν δεκαεπτά χρόνια κύριοι Μεγαλέξαν­δροι- καί «Ναπολέοντες-. Έτσι, ίσως θά δί­νατε τήν άπάντησι στόν δεκάχρονο γιό μου όταν πρό ήμερων μέ ρώτησε: -Γιατί πατέρα οί Τούρκοι πήραν τήν μισή Κύπρο·; Υπάρχει ακόμη καιρός νά δώσετε τήν άπάντησι, αρ­χίζοντας ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα στήν μεγαλόνησο
Ίσως τότε πέσουν οί κοιλιές σας όπως λέει καί ό Μιχαλόπουλος. Νά πέσουν γιά τήν "Ελ­λάδα όχι για τις πετρελαιοπηγές. Αν τολμά­τε.- Άς αφήσουμε όμως τούς συνασπισμέ­νους δυτικούς, πρώην κομμουνιστές, σοσιαλιστές  πεμπτοφαλαγγίτες "Αραβες, ύπανθρώπους τής Ωκεανίας και όλη τήν παρέα τού Γκούφη καί ας δούμε τους  Εθνικιστές·. Γιά τόν Ράουτι αναφερθήκαμε στήν άρχή. Ό άν­θρωπος μάς άφησε άναυδους μέ την ύποστήριξη τού διεθνούς σιωνισμού. Οίκτρό τέλος γιά έναν πρώην 'Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα, ή μάλλον για τό ΠΡΩΤΟ 'Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα πού κυβέρνησε στήν Ευρώπη! Για τους δικούς μας εθνικιστές;

Ό θεωρητικός τού Εθνικού Κόμματος ό κ. Ζουρνατζής στόν 'Ελλ. Κόσμο τής Κυριακής πέταξε τήν εθνικιστική μάσκα βάλοντας κα­τά τής κυβερνήσεως, γιατί δέν συμμετέχει δυ­ναμικά στόν πόλεμο!!! ·'Η Ελλάς θά μεΐνη μέ τήν ατιμωτική σφραγίδα ιού Πουρκουά...-γράφει καί συμπληρώνει ότι στό τέλος τού πο­λέμου -θ' άκούωνται μόνο όσοι πολέμησαν γιά τήν νομιμότητα...·.

Οι φίλοι τοϋ Ισραήλ- αυτή τήν φορά δέν ή­ταν δυνατόν νά δράσουν υπογείως. Έπρεπε ν' ακολουθήσουν τους πατρόνους μέ τήν πλέ­ον τρανταχτή φωνή τους.
Oi Έλληνες πού δίδαξαν τόν πόλεμο...· ψυθιρίζει ο έχων τρικυμία στό συντηρητικό του μυαλό αρθρογράφος... Τό άλλοθι του δέν είναι άπλα σαθρό, άλλά υβριστικό πρός τόν "Ελληνισμό, γιατί προφανώς απαιτεί νά τεθή ή Ελληνική πολεμική ανδρεία στήν αυλή τοϋ Κύρου, ή τού "Αρταξέρξη γιά έναν καζάνι πε­τρέλαιο! "Αν είχαμε κάποιους ένδοιαμούς γιά τόν κ. Ζουρνατζή καί τό Κόμμα του, σήμερα μας βοήθησε νά ξεκαθαρίσουμε ή μάλλον νά διαγνώσουμε τόν ιδεολογικό τους ερμαφροδιτισμό. Πώς είναι δυνατόν νά υπάρχουν 
"Ε­θνικιστές στό "Εθνικό Κόμμα, όταν ανέχονται ανάλογες θέσεις; Στή μέση αυτού τοϋ κειμέ­νου θά εκραγώ. Γιατί όχι; Στό κάτω  κάτω υ­πάρχουν εκατοντάδες αρθρογράφοι πού δέν κάνουν άλλο άπό τό νά όδηγοϋν τά πράγμα­τα ώς τά λογικό τους τέλος χωρίς νά τ' αφή­νουν ποτέ νά ξεφύγουν ένα εκατοστό άπό τό χαλινάρι.

"Εκείνο όμως πού χρειάζεται είναι κάποιος πού δέν δίνει έναν παρά γιά τό τί μέλλει νά συμβή μετά άπό ένα τέτοιο κείμενο. Ό Ντοστογιέφσκυ δέν είχε τολμήσει νά προχώρη­ση όσο έπρεπε, δέν είχε πάει αρκετά βαθειά. "Αντίθετα, έγώ φθάνω μέχρι τήν ασυναρτησία. Κάποιος πρέπει νά τό  «παίξη» παράφρων. τέρ­μα μέ τήν πλοκή καί τούς χαρακτήρες. Ό κόσμος μας ό "Εθνικιστικός έχει μπαφιάση πιά μ' αυτούς. "Αλλωστε, εκείνο πού συνιστά τόν αγώνα δέν είναι ol χαρακτήρες, ή πλοκή καί ό καθωσπρεπισμός. Ό αγώνας δέν κατοικεί ψηλά. άλλά έδω κοντά. Μέχρι τώρα ά "Α­γώνας γιά τούς Εθνικιστές ήταν ένα απαλό καλοσυνάτο λιβάδι κι' έγώ σήμερα σας γρά­φω γιά μιά κόλασι πού δέν ύποπτεύεσθε καν.

Τρελλάθηκα πρό ήμερων, όταν φίλος, πα­λιός συναγωνιστής, μοϋ συνέστησε νά διαβά­σω Πασσαλάρη στήν «Απογευματινή»... ή όταν πρό καιρού άλλος συναγωνιστής μού μί­λησε γιά μιά συνάντησΙ του με τόν Κούβελα...
Δέν αλλοιώνεται ό Εθνικισμός τών συνα­γωνιστών αυτών σίγουρα, μέ τίς παρωδικές αυτές εθνικιστικές ασυναρτησίες, όμως, υ­πάρχει πρόβλημα καί αυτό συνιστάται στό ότι δέν βάζουν ποτέ έναν σκοπό αντάξιο τών δυ­νατοτήτων τους, άλλά φθείρονται ψυχικά (όχι Ιδεολογικό) μέ τά διέξοδα Πασσαλάρη ή Κού­βελα.
Τούς χρειάζονται μεγαλύτερα προβλήμα­τα, μεγαλύτερες δυσκολίες καί δέν θά λει­τουργήσουν κανονικά κι όπως τους ταιριάζει, παρά μονάχα όταν θά βρεθούν κάτω άπό σκληρή πίεσι.

Αυτή ή αγωνία μου, μέ οδηγεί στήν πολιτι­κή παραφροσύνη. Αγωνία γιατί οί συναγωνι­στές μου ναρκώθηκαν καί παραπαίουν στήν αυλόπορτα τού κατεστημένου, θά έπρεπε ν' αποτελούμε τά όργανα μιας δύναμης μεταφυ­σικής, ισχυρότατης όπως ο Εθνικισμός πού θά μάς κατευθύνη καί θά είμαστε δημιουργοί κατά παραχώρησι.  Κανείς δέν δημιουργεί άπό μόνος του αντλώντας άπ' τόν εαυτό του καί γιά τον εαυτό του..

Ό Άνθρωπος πού έχει όμορφες καί δυνα­τές ίδεες καί τις κρατά γιά τόν εαυτό του. μοιάζει με τόν δεξιοτέχνη μουσικό πού κάθε­ται μαζί μέ τούς άλλους στήν ορχήστρα χω­ρίς νά παίζη ό ίδιος. Κι αυτό δέν μπορείτε νά τό κάνετε "Ελληνες εθνικιστές. "Οπως επίσης δέν μπορείτε νά φλερτάρετε μέ τό κατεστη­μένο γιά ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ αιτία. Δέν μπορείτε όπως οί "Εθνικοκομίτες νά είσθε εχθροί τών Παλαιστινίων δέν μπορείτε όπως ό Ράουτι νά είσθε μέ τούς άγγλοσάξωνες.

Άπλα λόγια, άλλά σταράτα. Άν διαφωνήτε, σημαίνει πώς όντως έγώ είμαι ό τρελλός, οπότε αφήστε με στόν δικό μου κόσμο.

---------------------------------------------------------------------------------

Το άρθρο του συναγωνιστή Θεόδωρου Καραμπέτσου δημοσιεύθηκε το 1990 στην εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ στην στήλη "αντιδραστικά" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π