Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Τα εκτελεστικά όργανα της προδοσίας


η αφίσα μας που γέμιζε τους τοίχους
της Ελλάδας 
Μία σημαντική πτυχή της προδοσίας του 1974, άκρως αποκα­λυπτική καί μέ κάθε λεπτομέρεια περιγράφεται στην εξώδικο αναγγελία του δικηγόρου Αθηνών κ. Άλφαντάκη Γεωργίου συνηγόρου των Αξιωματικών. Συνετάγη στίς 8 Νοεμβρίου τοϋ 1974 καί είναι τόσο θλιβερά τά όσα περιγράφει, πού μάς υποχρεώνουν νά τά φέρουμε καί σήμερα στα φώς της δημοσιό­τητας γιά νά μήν ξεχνούν οί παλαιότεροι καί νά πληροφορούνται οί νέοι.
Χωρίς περιττά σχόλια αφήνουμε τούς αναγνώστες μας νά διαμορφώσουν προσωπική γνώμη καί νά κατανοήσουν γιατί επιμέ­νουμε στην θέσι «ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ!»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Εξώδικος αναγγελία αξιοποίνων πράξεων παρά του κ. Γεωργίου Άλφα­ντάκη, Δικηγόρου "Αθηνών, ύπερασπιστού κατηγορουμένων αξιωματικών των Ένοπλων Δυνάμεων, συνεπεία των τελευταίων καταμηνύσεων αυτών, συμφώνως τω αρθρ. 40 τοϋ Κ.Π.Δ. 

ΠΡΟΣ
Τόν 'Αξιότιμον κ. Προϊστάμενον τής Εισαγγελίας Πλημ/κών Αθηνών.
Κατ' έντολήν πελατών μου, ανωτέρων καί ανωτάτων αξιωματικών κατηγορουμέ­νων καί συκοφαντουμένων εσχάτως, έν χορώ, έκ διαφόρων κατευθύνσεων καί συνε­πεία της αδυναμίας αυτών όπως προβώσιν είς δημοσίας δηλώσεις, αναγγέλλω ύμίν τά κάτωθι:

Ταπετσαρίες με αφίσες του ΕΝΕΚ για τον φάκελλο
της Κύπρου
Εις προγενεστέρας δηλώσεις μου, δημοσιευθείσας μόνον άπά μίαν πρωϊνήν εφημερίδα των Αθηνών, (Έλευθερος Κό­σμος, της 27/10/1974), άφορώσας τό Κυπριακόν θέμα έζήτησα άπό τήν Κυβέρνησιν νά ΕΙΠΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ είς τόν Έλληνικόν Λαόν διά την μαρτυρικήν Κύπρον. Έζήτησα επίσης ν' άπομακρύνη πάραυτα τούς έν ενεργεία αξιωματικούς τών Ένο­πλων Δυνάμεων, αϊ όποιοι, κατά τό δεκαήμερον άπό 15 έως 23 Ιουλίου 1974, έπρόδωσαν τήν Χώραν, κατά τήν έννοιαν τοϋ άρθρου 26 έδαφ. ε' τοϋ Στρατιωτικού Ποινικού Κωδι­κός, γινόμενοι περαιτέρω υπαίτιοι, ώς κατω­τέρω θέλει καταδειχθή καί άλλων στρατιωτι­κών αδικημάτων.

χαρτοπανό ιδιόχειρο Δεν παρακαλούσαμε.
ΑΠΑΙΤΟΥΣΑΜΕ
Παρήλθεν έκτοτε έν δεκαήμερον καί ουδέν ήκούσθη είς άπάντησιν τών δηλώ­σεων αυτών, τόσον άπό επισήμου κυβερνη­τικής πλευράς, όσον καί άπό πλευράς τών ευκρινώς διαφαινομένων έκτοτε ώς κα­ταγγελλομένων, οίτινες επιθυμούν καταδήλως τήν συσκότησιν περί τό Κυπριακόν καί τήν παραπλάνησιν τοϋ Ελληνικού Λαού.
Ύπεσχέθην τότε, ότι θά επανέλθω, μέ πλήρως αποκαλυπτικά στοιχεία, έάν δέν ετύγχαναν προσοχής. Έδέχθην ανωνύμους άπειλάς καί πιέσεις ν' απόσχω πάσης περαι­τέρω συνεχείας. Μου έδημιούργησαν τήν αϊσθησιν κινδύνου καί δι' αυτό θεωρώ πλέον ιερόν ύποχρέωσίν μου ν' αποκαλύψω τά όσα αυτήν τήν στιγμήν δύνανται νά λεχθούν. Καί ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ:

Προπύλαια Εθνικιστική συγκέντρωση ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΓΑΙΟ
ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΙΑΙΟ - 
Προειδοποιήσεις γιά τήν τουρκική εισβολή
Α. Μετά τήν ένέργειαν κατά τοϋ  Μακα­ρίου, ό Αρχηγός τών Ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος, προειδοποιήθη καί ένημερώθη αρκούντως διά τήν, έπικειμένην τουρκικήν είαΰολήν καί δή:   .
α) Δι' επανειλημμένων σημάτων τοϋ βοη­θού Στρατιωτικού Ακολούθου της Ελληνι­κής Πρεσβείας τού Λονδίνου (άπό 15 έως 19 Ιουλίου 1974) ταγ/ρχου κ. Αθανασίου Περδίκη

β) Υπό τοϋ "Ελληνος ταξιάρχου κ. Σωτηριάδη, υπηρετούντος εις τό Άρχηγεϊον τού NATO Σμύρνης, όστις ένημερώθη ύπό τοϋ Αμερικανού Στρατηγού — Διοικητού των Δυνάμεων NATO Νοτίου Ευρώπης, περί τής πραγματοποιήσεως τουρκικής εισβολής είς Κύπρον, εντός 48 ωρών, μέ τήν έντολήν όπως ενημέρωση τόν Έλληνα Άρχηγόν τών Ενόπλων Δυνάμεων Ό Ταξίαρχος κ. Σωτηριάδης έσπευσεν εις τήν Ελλάδα καί ενημέ­ρωσε τήν 18/7/1974 τόν κ. Μπονάνο.

μέρος του καθημερινού Αγώνα μας η Κύπρος
γ) 'Υπό τού Γεν. 'Επιτ Εθνοφρουράς  άπό τοϋ παρελθόντος έτους είχεν ενημερωθεί λεπτομερώς ύπό Βρεταννοΰ ανωτάτου αξιωματικού, περί τού τουρκικού σχεδίου εισβολής, όπερ καί πράγματι έφηρμόσθη ύπό ιών είσβολέων τελικώς.

δ) Από τήν Ναυτικήν Διοίκησιν Κύπρου, άπό τής 10ης νυκτερινής τής 19ης Ιουλίου: 1974, ήτις διά τοϋ Διοικητού αυτής αντι­πλοιάρχου κ. Γ. Παπαγιάννη, ειδοποίησε τόν κ. Μπονάνο περί της κατευθύνσεως της τουρκικής αρμάδας προς τας ακτάς της Κυρήνειας

ε) Από το Γεν. Επιτ. Εθνοφρουράς και την ναυτική διοίκηση Κύπρου τας πρώτας πρωινάς της 20ης Ιουλίου με την πολεμικήν κραυγήν… «Ευρίσονται εις απόστασιν 20μιλλίων πλησιάζουν 15….10….5…έφθασαν»

σύνθημα ενωτικό 
Στου κουφού την πόρτα
Β. Παρά ταύτα το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων ηγνόησε την προειδοποίηση και δεν ενίσχυσε την Κυπριακήν εθνοφρουράν κατά τό πενθήμερον, άπό 15 έως 20 Ίουλίου 1974 καί ΕΔΕΧΘΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 700 εμπείρων ανδρών της ΕΛΔΥΚ, τήν 18 έως 19 Ιουλίου 1974, ύπό απείρων κληρωτών, άγνοούντων καί τάς τυπι­κάς κυπριακάς συνθήκας.

Γ. ΟΙ Αρχηγοί Ένοπλων Δυνάμεων καί Αρχηγείου Στράτου κ.κ. Μπονάνος: καί Γαλατσάνος, ότε, πέραν τών ώς άνω προενημερώσεων, είδοποιήθησαν τήν πρωΐαν τής 20ής Ιουλίου 1974 παρά τού Γεν. 'Επιτ. Εθνοφρουράς, ότι ρίπτονται Τούρκοι άλεξιπτωτισταί καί ένώ προηγουμένως ή τουρκική αεροπορία είχε βομβαρδίσει άγρίως τό στρατόπεδον τής ΕΛΔΥΚ, δέν διέτα­ξαν πυρ μέχρι τής 8.50' πρωινής τής 20/7/1974,
Τήν 8.50' ώς άνω πρωϊνήν, ό μόλις αφιχθείς είς τήν αϊθουσαν επιχειρή­σεων τοΰ Αρχηγείου Ένοπλων Δυνά­μεων άντ/χης ΛΟΥΚΟΙΥΤΟΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ, είπε τηλεφωνικώς είς τόν Διοικητήν τοϋ ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. Εθνοφρουράς, ταξίαρχον κ. Γεωργίτσην «Κτυπάτε δι’ όλων τών μέσων». Έτσι έπρόλαβαν νά προγεφυρωθοϋν έννιαι μονάδες τών ρηθέντων Τούρκων αλεξιπτωτιστών.
Δ. Επίσης, ιδία πρωτοβουλία τών Έλληνοκυπριακών μονάδων Κυρή­νειας, έπλήγη τό πρώτον κύμα τής τουρκικής άποβάσεως, μέ αποτέλεσμα οί Τούρκοι νά έχουν 2-3.000 νεκρούς καί τραυματίας.

σύνθημα γραμμένο στους τοίχους.Έξω οι Τούρκοι από την
Κύπρο- Η Κύπρος είναι Ελληνική
Ε. Ή Κυβέρνησις καί ή «Έπανάστασις τής 25ης Νοεμβρίου 1973» απεφά­σισαν καί διέταξαν μ ε ρ ι κ ή ν έπιστράτευσιν, τήν 20ήν Ιουλίου 1974, ήτις ήρξατο εφαρμοζόμενη άπό της 9ης πρωινής ώρας. Αυτήν άπήτουν αϊ περιστάσεις καί τά στρατιωτικά δεδομένα. Ό στρατηγός Μπονάνος, μετά τών επιτελών του, τήν 11ην πρωϊ­νήν, τής αυτής ημέρας (20/7/1974) ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ τήν γενικήν επι­στράτευσιν, ΔΙ' ΑΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Οί αποφάσεις τοϋ Πολεμι­κού Συμβουλίου
ΣΤ. Τήν 21ήν Ιουλίου 1974, ήμέραν Κυριακήν, συνήλθεν, ύπό τήν προεδρίαν του  Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γκιζίκη, τό Συμβούλιον Εθνικής Ασφαλείας τής Χώ­ρας. 'Η ηγεσία τοϋ "Έθνους, κατά τάς στιγμάς έκείνας. Συμμετέσχον: οί κ.κ. Γκιζίκης,! Ανδρουτσόπουλος, Μπονάνος, Γαλατσά­νος, Άραπάκης, Παπανικολάου καί ό ταξίαρ­χος τότε κ. Δημήτριος Ίωαννίδης. Ένημερώθησαν:

Ταμπλό ενημερωτικό στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών
από την ΤΟ Αχαρνών του ΕΝΕΚ
α) Ύπό τού Αρχηγού τοϋ Ναυτικού άντι-ναυάρχου κ. Άραπάκη, είπόντος: 23-Εϋρίσκομαι πρό τών ακτών τής Κυρήνειας μέ  ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ (τσέπης, γερμανικά), έξωπλισμένα διά 24 τορπιλλών – πυραύλων έκαστον. Έχω τα 11 τουρκικά πλοία εις τα περισκόπια και τα σκόπευτρα. Λογικώς καί μαθηματικώς δέν δύνα­ται νά έκφύγη ουδέν τουρκικόν πλοϊον. (Κυβερνήται τών υποβρυχίων γνωστοί πλωτάρχαι τού Πολεμικού Ναυτικού). Έχω λάβει πρόνοιαν καί διά τόν ύπόλοιπον τουρκικόν στόλον».

β) Ύπό τοϋ Αρχηγού Αεροπορίας κ. Παπανικολάου, εΙπόντος: Τά «Φάντομς» εύρίσκονται είς τήν Κρήτην καί φέρουν βάμβας-Πϋραύλους, έκ τών όποΐων δέν δύ­νανται νά γλυτώσουν τά τουρκικά πλοία: (ΔΥΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ:)

Χαρτοπανό των εθνικιστών του ΕΝΕΚ Ήμασταν 
οι μόνοι που αντισταθήκαμε στους προδότες
ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ
Οι Τούρκοι δέν είχον τά μέσα άνασχέσεως ούτε τών δύο υποβρυχίων, οϋτε τών «ΦΑΝΤΟΜ», ΔΙΟΤΙ:
Τά έν λόγω υποβρύχια, πλέοντα εις βάθος 200 μέτρων καί μέ ταχύτητα 21-22 μίλλια ώριαίως ύπό τήν έπιφάνειαν της
θα­λάσσης — κοινόν μυστικόν — δέν δύνανται νά επισημανθούν ύπό τών τουρκικών αντι­τορπιλικών — καταστροφέων. Διότι τά ήχοληπτικά όργανα αυτών, μετά τήν ταχύτητα τών 18.μιλλίων ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ.
Οι Τούρκοι έστερούντο «Φάντομς» καί ΟΥΔΕΝ ΕΤΕΡΟΝ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΣΧΕΣΕΩΣ τών ελληνικών «Φάντομς» διέθετον).

γ) Ύπό τοϋ Αρχηγού Στρατού κ. Παπανικολάου εΙπόντος: «ΕΙς τόν Έβρον είμεθα έτοιμοι διά βολάς πυροβολικού. "Η άμυνα αυτού είναι πλήρως καί μαθηματικώς έξησφαλισμένη. Οι Τούρκοι δέν δύνανται νά περάσουν».

αφίσα από το υστέρημα των εθνικιστών
με το σύνθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεαροί συναγωνιστές
διακρίνονται και όχι κομπάρσοι
διαφημιστικών εταιριών όπως κάνουν
τα κόμματα.
Ζ. ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗ τής
ηγεσίας τοϋ "Εθνους: «Κύριε Άραπάκη, τήν πρωΐαν τής
Δευτέ­ρας 22 Ιουλίου 1974, ότε θέλει αρχίσει ή κυρία άπόβασις τών Τούρκων, βυθίσατε τά πρό τού λιμένος τής Κυρήνειας, ευρισκό­μενα είς συγκέντρωσιν, τουρκικά αποβατικά καί λοιπά σκάφη τού έχθροϋ».
«Κύριε Παπανικολάου, κατά τήν αυτήν ώραν αποστείλατε έξ (6) «Φάντομς» άπό Κρήτης εις Κυρηνείαν (Διάρκεια πτήσεως άπό Κρήτης είς Κύπρον: 9' καί πλήξα­τε τά τουρκικά σκάφη».
Κύριε Γαλατσάνε, αρχίσατε βο­λάς πυροβολικού είς τόν "Εβρον, δι' άντιπερισπασμόν. Όχι ΑΛΛΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ κατά τοϋ τουρκικού εδάφους».
Κύριε Μπονάνε εποπτεύσατε τήν έκτέλεσιν τών διαταγών».
Η. Μετά ταύτα έλύθη ή συνεδρίασις τού Έθνους ΧΩΡΙΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ Ν' ΑΛΛΑΞΗ.

Ή προδοσία
Τήν πρωίαν τής Δευτέρας 32.Ίουλίου 1974:

α) Ό κ. Άραπάκης διέταξε ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΤΑ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ έκ Κύπρου, καταλείποντα τόν έχθρόν ελεύθε­ρον καί άνενόχλητον νά πραγματοποίηση : τήν — στρατιωτικώς άστείαν — άπόβασίν του.

άλλη αφίσα μας 10 χρόνια από την προδοσία
β) Ό κ. Παπανικολάου έσταμάτησε τά 6 «Φάντομς» είς τήν Κρήτην, μέ αποτέλεσμα αί Έλληνοκυπριακαί δυνάμεις νά σφυροκο­πούνται ανηλεώς ύπό τής απαίδευτου τουρ­κικής αεροπορίας, λέγων, απευθυνόμενος καί πρός κατωτέρους αξιωματικούς: «Πώς νά στείλω «Φάντομς»; ΟΙ Βούλγαροι είναι έτοιμοι νά μάς επιτεθούν. Έχουν συγκε­ντρωθεί εις τά σύνορα. Θά πάθωμεν συμφοράν». Ένώ τοϋτο HTO ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΣ.

γ) Ό κ. Γαλατσάνος δέν επέτρεψε τάς βολάς πυροβολικού.

δ) Ό κ. Μπονάνος συνετόνισε τάς ενεργείας τών τριών αρχηγών τών Επιτε­λείων του διά νά... προληφθή ή ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΔΙ' ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ­ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΣΒΟΛΗΣ.

ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΒΑΡΥ­ΣΗΜΑΝΤΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ:
α) Ό Ελληνικός Στρατός ουδέποτε ήτο καλύτερον έξωπλισμένος παρ' όσον μέχρι τής 20ής Ιουλίου 1974.

β) Πολεμοφόδια καί υλικά ύπήρχον άφθονα, Βαρά τάς αντιθέτους πληροφορίας ΤΑΣ ΕΧΟΥΣΑΣ ΕΧΘΡΙΚΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΠΗΓΑΣ.

γ) ΟΙ Τούρκοι είχον άεροναυμαχήσει με­ταξύ των καί είχον: 1) Καταβυθίσει έν άντιτορπιλλικόν. 2) Αχρηστεύσει έτερα δύο. 3) Δύο αεροσκάφη κατερρίφθησαν άπό μέ­ρους τών πλησσομένων άντιτορπιλλικών. 4) Τό έλληνικόν πυροβολικόν — όχι έπάκτιον — είχεν αχρηστεύσει έτερα δύο τουρκικά άντιτορπιλλικά, είς τήν Κυρήνειαν.

δ) Ό Αμερικάνος υφυπουργός Κ. Σίσκο, τόν όποιον ήρνοϋντο πλέον νά δεχθούν, άπό τήν 20ήν Ιουλίου 1974 καί έντεϋθεν, οί κ.κ..Γκιζίκης & Ανδρουτσόπουλος, ώς έπιτηρητήν τών Τουρκοαμερικανων, συνηντάτο τήν 21ην Ιουλίου 1974, καί μετά τήν προαναφερβεϊσαν σύσκεψιν τής Ηγεσίας τοϋ "Εθνους, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ κ.κ. ΜΠΟΝΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΠΑΚΗ.
Είς τό γραφεϊον τοϋ κ. Μπονάνου — άγνωστον ποίος τό έπήγεν — ήκούσθη λέ­γων: «Σταματήσατε τόν στόλον καί τήν άεροπορίαν σας καί ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΩΜΕΝ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙ­ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ».

η αφίσα που με ένα σύνθημα τα έλεγε όλα! ΤΗΝ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΝ 
το πολιτικό κατεστημένο αντάλλαξε την μεγαλόνησο με την εξουσία της Ελλάδος και με την υπόσχεση να ξεπουλήσουν ολόκληρο τον Ελληνισμό, κάτι που ζούμε σήμερα
ε) Ό αντιστράτηγος κ. Λάμπρος Σταθόπουλος, Διοικητής της ΚΥΠ τότε, ανέφερε είς τήν Ήγεσίαν ότι είχε τήν πληροφορίαν ότι υπήρχε συγκέντρωσις βουλγαρικού στρατού είς τά Έλληνοβουλγαρικά σύνορα καί αεροσκαφών τύπου «ΜΙΓΚ». Οι επιτελείς τοϋ στρατηγού κ. Γαλατσάνου, ύποψιασθέντες δολίαν πρόλευσιν τής πληροφορίας, ήρώτησαν σχετικώς τά αρμόδια κλιμάκια τής ΚΥΠ, τά όποια τήν διέψευσαν. Έπεκοινώνησαν ακολούθως μέ τά 2α γραφεία των Ταγ­μάτων τής Έλληνοθουλγαρικής μεθορίου καί ταύτα όχι μόνο διέψευσαν τήν πληροφο­ρίαν τοϋ κ. Σταθοπούλου, άλλά είπον ότι ot Βούλγαροι είχον αραιώσει εσχάτως τάς με­θοριακός φρουράς των. (Πρόσθετος λεπτο­μέρεια: Ό κ. Σταθόπουλος είχε τήν πληρο­φορίαν άπό άγγλοαμερικανικάς πηγάς).

στ) "Ο αντιστράτηγος κ. Αγαμέμνων Γκράτσιος, Διοικητής ΑΣΔΕΝ συνέδραμε τό­τε τούς κ.κ. Σταθόπουλον καί Παπανικολάου εις τό θέμα τών Βουλγάρων: λέγων ενώπιον αξιωματικών, κατά τάς 21ην καί 22αν 'loυλΐου 1974: «Οι Βούλγαροι θά μάς πάρουν τήν Θεσσαλονίκην. Ο στρατός μας δέν αντέχει. Οι έπίστρατοι είναι διαλελυμένοι καί δέν έχουν ηθικόν». "Οτε ήρωτήθη ύπό ταγματαρχών τοϋ Γεν. Επιτελείου πώς δύ­ναται νά λέγη τοιαύτας ανακρίβειας όταν έχει καί ό ίδιος έπιστράτους εις τήν ΑΣΔΕΝ καί γνωρίζει ότι πάντα ταύτα ήσαν ανακριβή.
Κ. Διά τών πράξεων των οί μνημονευόμε­νοι Αρχηγοί τουλάχιστον έπραγμάτωσαν τήν άντικειμενικήν ύπόστασιν τών εγκλη­μάτων:

α) Τής προδοσίας κατά τής Χώρας (άρθρ. 26 έδάφ. ε τού Στρατ. Ποιν. Κωδικός.
β) Εγκαταλείψεως ορισθείσης θέσεως, ενώπιον τού εχθρού (αρθρ. 81 Στρατ. Π.Κ.)
γ) Παραβάσεως στρατιωτικής εντολής (άρθρ. 72 Στρατ. Ποιν. Κώδικας).
δ) Στάσεως (άρθρ. 63 Στρατ. Ποιν. Κω­δικός).

Λ. ΤΟΝΙΖΩ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΤΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΙΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΡΙΒΗ. Τήν άλήθειαν καί άκρίβειαν αυτών, πέραν τών λοιπών στοι­χείων καί ανεξαρτήτως τών εχόντων κατά τό παρελθόν συναφή αρμοδιότητα εκατοντά­δων μαρτύρων γενναίων αξιωματικών, ΔΥ­ΝΑΤΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ καί ό έντι­μος στρατιώτης Πρόεδρος τής Δημοκρατίας στρατηγός κ. Φαίδων Γκιζίκης.
Επειδή κ,λ.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Γνωστοποιώ τά ανωτέρω ύπό τήν έπιφύλαξιν παντός έν γένει δικαιώματος μου ώς "Ελληνος πολίτου.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδο­τώ νομίμως τήν παροϋσαν πρός τόν άξιότιμον κ. Προϊστάμενον τής Εισαγγελίας Πλημ­μελειοδικών Αθηνών, πρός γνώσιν του καί διά τήν διενέργειαν τών νομίμων.

'Εν Αθήναις Tην 8η Νοεμβρίου 1974

-----------------------------------------------------------------------------------
Δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
την Παρασκευή 22 Ιουλίου 1983 τεύχος 9 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π