Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα που οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2016

Αγωνιστικό Ημερολόγιο: Σκλίβανη Ιωαννίνων. Η συμμετοχή του ΕΝ.Ε.Κ. στην 41η επέτειο της ενάρξεως του Εθνικού Ανταρτικού αγώνος του Ε.Δ.Ε.Σ.Επιμέλεια Υπερείδης Γλαύκιππος
24 Ιουλίου1983
Παρουσία χιλιάδων συμμετεχόντων εορτάσθηκε τήν παρελθούσα Κυριακή τό πρωί ή 41η επέτειος τής ενάρξεως του Εθνικού Ανταρτικού αγώνος του Ε.Δ.Ε.Σ. στό χωριό Σκλίβανη Ιωαννίνων.

Ιδιαίτερη έντύπωσι καί συγκίνησι δημιουργήθηκε άπό τίς εκατοντά­δες επιζώντες αντάρτες του Στρατηγού Ναπ. Ζέρβα οί όποιοι φέροντες τά παράσημα τους έγιναν αντικείμενο θερμής υποδοχής.


Σέ άντίθεσι μέ τόν περυσινό εορτασμό πού είχε γίνει στήν Φιλιππιάδα, εφέτος παρέστη ό κ. Ευάγγελος Αβέρωφ, ό όποιος καί προσεπάθησε νά μονοπώληση τήν έκδήλωσι γιά λογαριασμό τής ΝΔ, χωρίς όμως τελικά νά τά καταφέρη. Τελικά απεχώρησε πρό τής λήξεως τής τελετής, προφανώς γιά νά προλάβη νά παραστή στόν «εορτασμό τής Δημοκρα­τίας», άφοϋ προηγουμένως μίλησε χωρίς νά παράλειψη νά κάνη διαφήμησι, στά βιβλία του. Σημειωτέον ότι παρευρέθη ό βορειοηπειρώ­της φυγάς Ηλίας Λέκκας, πού θέλησε νά άπευθύνη χαιρετισμό, άλλά τελικά δέν τοϋ παρεχωρήθη τό μικρόφωνο, γιατί προφανώς θά έκλεβε τήν παράστασι.

Ή έκδήλωσις ξεκίνησε μέ επιμνη­μόσυνη δέησι χοροστατούντος τοϋ Μητροπολίτου καί ακολούθησε ομιλία τοϋ άγωνισιού κ. θ. Φλώρου, ό όποιος ανεφέρθη στήν "Εθνική δράσι τοΰ ΕΔΕΣ. Στήν συνέχεια ήλθε ή προσπά­θεια μονοπωλήσεως άπό τόν κ. "Αβέ­ρωφ, ό οποίος κατέθεσε καί τό στεφά­νι τής ΝΔ.

Στεφάνια επίσης κατέθεσαν δεκάδες αγωνιστές τοΰ ΕΔΕΣ,εκπρόσωπος του 5/42, τό ΕΝΕΚ, ή ΟΝΝΕΔ,η εθνική Σταυροφορία καί πάρα πολλοί απλοί προσκυνητές, ένώ παρέστησαν έκτος τών προαναφερθέντων καί οί βουλευ­τές Ήλ. Βεσδρεβάνης Σταμάτης, Μπάλκος καί "Αννα Σινοδινού. Σημ: τα στοιχεία αυτά τα δημοσιεύουμε όπως ακριβώς είχαν δημοσιευθεί στην εθνικιστική εφημερίδα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ την Παρασκευή στις 29 Ιουλίου του 1983

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π