Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


Ό όρος «κράτος» εμφανίζεται πρώτη φορά συνειδητά μέσα στον «Ηγεμόνα» του Μακιαβέλι στήν προσπάθεια του Ιταλού φιλοσόφου νά περιγράψει την αντίληψη του γιά την πολιτική. Έτσι δίνει στο κράτος τήν έννοια της κυριαρχίας πού πηγάζει άπό την άσκηση της πολιτικής εξουσίας.
‘Ο Ελληνικός όρος *κράτος» καίτοι δέν εμφανίζεται στην επίσημη ορολογία της κλασσικής αρχαιότητος, αποδίδεται ώς έννοια άπό τό ρήμα «κρατέειν» και ταυτίζεται μέ τό λατινικό status, πού σημαίνει τήν κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ενα άτομο ή μία κοινωνική ομάδα.
Ή απόδοση τής εννοίας τού κράτους, δόθηκε άπό τούς διαφόρους μελετητές μέ τρόπο ανάλογο τής προσωπικής τους αντιλήψεως γεγονός, πού οδήγησε σε ποικιλόμορφους ορισμούς και αναπτύξεις. Χαρακτηριστικά, έχουμε τό παραδοσιακό κράτος τού Βέμπερ, Όπου πρωτεύοντα ρόλο έχουν ή συγκεντρωτική εξουσία και τό ενιαίο εδαφικό πλαίσιο και τό εδαφικό κράτος, που ή διαμόρφωση ενός ενιαίου πολιτικού χώρου γίνεται ανεξάρτητα άπό οποιονδήποτε φο­ρέα τής εξουσίας. Επίσης παρουσιάζεται ή ταύτιση τού κράτους με την κυβερνητική μηχανή, ή δημιουργία του άπό τήν σχέση κυβερνών­των και κυβερνωμένων, ή εξομοίωση του μέ τά γένη και τις φυλές» ή απόδοση του ώς ιστορική έννοια.

Τό ϊδιο τό κράτος, όχι μέ τήν αφηρημένη μορφή τής εννοίας, άλλά ώς φαινόμενο τού ιστορικού γίγνεσθαι, πέρασε άπό διάφορες μορφές άπό τήν πόλη-κράτος τής αρχαίας Ελλάδος, στο αχανές 'Ρωμαϊκό κράτος και στο Εθνικό κράτος πού πρώτος μελέτησε στήν Ιταλία ό Μακιαβέλι.

Τό σύγχρονο κράτος βασίζεται σέ τρία στοιχεία. Στον λαό, στήν χώρα και στήν εξουσία. Αποτελεί τήν οργάνωση τού λαού βάσει θεσμικών πλαισίων, όπου υπάρχει σχέση κυβερνώντων και κυβερ­νωμένων. Ό μέν λαός αποδέχεται τήν εξουσία, ή δέ εξουσία έχει τήν δυνατότητα επιβολής στους πολίτες κανόνων δικαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τήν ύπαρξη του κράτους αποτελεί ή μόνιμη εγκα­τάσταση σε συγκεκριμένο εδαφικό χώρο και ή ανεξαρτησία πού κα­τοχυρώνει τήν ορθή άσκηση τής εξουσίας χωρίς εξωτερικές παρεμ­βάσεις.

Καίτοι τό Κράτος εμφανίζεται ώς «ή πολιτική οργάνωση ενός Εθνους» οϊ δύο έννοιες δεν ταυτίζονται. Τό Ελληνικόν Έθνος έχει εύρος μεγαλύτερο τού Ελληνικού κράτους γιατί συμπεριλαμβάνει τους απόδημους "Ελληνες και τους "Ελληνες τών ύπό κατοχήν Ελλη­νικών εδαφών. Αντίθετα, ένα κράτος μπορεί νά συμπεριλαμβάνει διάφορα Έθνη, όπως ή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
Ή άσκηση τών λειτουργιών τού κράτους, στηρίζεται στήν κρατική μηχανή, έναν πολύπλοκο και πολυδαίδαλο μηχανισμό πού αποτελεί γιά τήν ηγουμένη μειοψηφία πού κατέχει τις θέσεις κλειδιά και τά κέντρα λήψεως αποφάσεων, τήν πηγή εξουσίας και δυνάμεως.
Ή σωστή λειτουργία τού κράτους χαρακτηρίζεται άπό τήν φύλα­ξη και προώθηση τών εθνικών συμφερόντων. Ή ανάθεση τής εξου­σίας σέ λανθασμένα άτομα, εκπροσώπους τού πολιτικού κατεστημέ­νου και υπηρέτες ξένων συμφερόντων, έχουν μετατρέψει τον κρατικό μηχανισμό σ' ένα μέσον σφετερισμού εξουσίας. Ό κρατικός μηχα­νισμός έχει μετατραπεί σέ κερδοσκοπικό, και οί μανδαρίνοι τής γρα­φειοκρατίας, κωλυσσιεργοΰν παραμερίζοντας ή και πουλώντας ακόμη τά Εθνικά συμφέροντα.
Ή λανθασμένη λειτουργία τού κρατικού μηχανισμού, όδηγεΐ στήν παρακμή και τήν εσωτερική ερείπωση. Τό κράτος δέν υπηρετεί πια τά Ελληνικά συμφέροντα. Μόνη λύση, γιά τήν διαμόρφωση ενός σωστού κράτους, είναι ή δημιουργία τού Εθνικιστικού κράτους.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Το ιδεολογικό άρθρο δημοσιεύθηκε στην εθνικιστική εφημερίδα "ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ", την Παρασκευή 27 Μαΐου 1983, άρ. φύλλου 1 και εμπεριέχεται στο βιβλίο με την ιδεολογία του ΕΝ.Ε.Κ. που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π