Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Αγωνιστικό Ημερολόγιο: Οι Εθνικιστές του ΕΝΕΚ τίμησαν τον Αγώνα της ΕΟΚΑ σε όλη την Ελλάδα με σύνθημα: ΕΜΠΡΟΣ ΠΑ ΝΕΟ '55


Μέ εκδηλώσεις πού έγιναν σέ όλη την Ελλάδα οί Τ.Ο, καί τό Ο.Σ. του κινήματος τίμησαν τήν επέτειο της κηρύξεως τοΰ Έθνικοαπελεοθερωτικού άγωνα της Ε.Ο.Κ..Α

Οί συγκεντρώσεις καί οί ομιλίες πού διοργανώθη­καν είτε στά γραφεία τών Τ.Ο. είτε σέ αίθουσες συνοδεύθηκαν προηγουμένως μέ ανακοινώσεις στον καθη­μερινό καί περιοδικό τύπο, Αθηνών καί Επαρχίας, άλλά καί μέ αγώνα μέσα στίς μάζες.

Τά μέλη τού ΕΝΕΚ δεν είχαν άφίσσες αλλά υπεν­θύμισαν τήν 1η "Απριλίου στους Έλληνες μέ εφημε­ρίδες τοίχου χαρτοπανώ καί άεροπανώ, πού κατα­σκεύασαν μέ τά χέρια τους, μέ συνθήματα πού ανέ­γραψαν στους τοίχους καί μέ προκηρύξεις πού μοίρα­σαν σέ πόλεις καί χωριά.  Τό ΕΝΕΚ σέ αντίθεσι μέ τούς νέους πού ανήκουν στίς κομματικές νεολαίες του κατεστημένου θύμισε έτσι στόν Ελληνικό Λαό τήν θυσία τών παλληκα­ριών πού κάτω άπό τό
λάβαρο του αγώνος ενέπνευσε ό μεγάλος "Αρχηγός Γ. Γρίβας-Διγενής.

Στά Πατήσια, στό Παγκράτι, στους Αμπελοκή­πους, στό Περιστέρι, στόν Πειραιά, στήν θεσσαλονί­κη, στήν Λάρισα, στά Τρίκαλα, στόν Βόλο, στήν Κοζάνη, στήν Σιάτιστα, στήν Δράμα, στήν Κόρινθο, στό Αίγιο, στο Αγρίνιο παντού πέρασαν τά μηνύμα­τα:

Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ —ΕΜΠΡΟΣ ΠΑ ΝΕΟ '55 - 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955, Η ΕΟΚΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ.

Στίς ομιλίες πού έγιναν άπό μέλη του Κινήματος άφού έγινε ή απαιτουμένη αναφορά στόν υπέροχο αγώνα της περιόδου 55-59, τονίσθηκε ιδιαιτέρως, ότι ό αγώνας αυτός πού δικαιώθηκε στό πεδίο της μάχης, προδόθηκε στήν συνέχεια στήν τράπεζα τών διαπρα­γματεύσεων στό Λονδίνο καί στήν Ζυρίχη γιά νά ολοκληρωθεί ή προδοσία μέ τίς σκοτεινές πτυχές του ‘74 καί ή μισή Κύπρος νά σκλαβωθή στους Τούρ­κους. Επίσης ότι ό αγώνας της ΕΟΚΑ δέν τελείωσε καί ότι σήμερα ή Κύπρος μας έχει ανάγκη άπό νέους αγώνες καί θυσίες γιά νά γίνη τό δράμα πραγματικό­τητα. 
 Απόσπασμα από δημοσίευμα στην εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ το οποίο μπορείτε να το διαβάσετε όλο αλλά και να το κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ  σε επιμέλεια και παρουσίαση του συναγωνιστή Σπύρου Παπαδόπουλου Τό ΕΝΕΚ πρωτοπόρησε καί πάλι
Οι εθνικιστές τοϋ ΕΝΕΚ πρώτοι έδώ καί πολλά χρόνια έχουν κλιμα­κώσει αγώνες γιά τήν άναγνώρισι τής 1ης Απριλίου 1955 σάν ΕΘΝΙ­ΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ.

Ή εφημερίδα «ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ» επί­σημο όργανο τοϋ ΕΝΕΚ σέ φύλλο της τής 4ης Απριλίου 1986 τεύχος 56 μέ πρωτοσέλιδο τετράστηλο τί­τλο μέ θέμα ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, είχε προτείνει τότε νά άναγνωρι-σθή ό αγώνας τής ΕΟΚΑ εναντίον τών "Αγγλων σαν εθνική άντίστασι σάν συνέχεια τής εθνεγερσίας τοϋ 1821 καί τοϋ 1941-44.

Επίσης μέ εισήγησι τοϋ συν. Κούρτογλου Προδρόμου, μέλους σήμερα τής Δ.Ε. καί τής Ε.Ε. τοϋ Ε­ΝΕΚ γιά τήν εθνική "Αμυνα είχε τό­τε τονισθή άπό τόν εισηγητή ότι «...ό αγώνας τής ΕΟΚΑ είναι συνέ­χεια της εθνικής αντιστάσεως καί ότι οί αγωνιστές της πρέπει νά τύ­χουν ισοτίμου αναγνωρίσεως κοι­νωνικής, πολιτικής καί οικονομι­κής». 

Αξίζει νά υπογραμμίσουμε δτι οί θέσεις αυτές εγκρίθηκαν άπό τίς συνδιασκέψεις καί τό 4ο Πανελλή­νιο Συνέδριο τοϋ ΕΝΕΚ καί αποτε­λούν σήμερα αναπόσπαστο τμήμα τών πολιτικών άρχων τών εθνικι­στών για την Εθνική Άμυνα.

Οί θέσεις αυτές τών εθνικιστών τού ΕΝΕΚ καί τής νεολαίας τοϋ (Ε.Ν.Ε.) δέν έχουν άπλά διατυπω­θεί, άλλά έχουν γίνει εκατοντάδες αγωνιστικές ενέργειες γιά τήν προ­βολή τής επετείου τής 1ης Απρι­λίου 1955 σάν εθνική γιορτή.

  • "Εγιναν ανοιχτές συγκεντρώσεις καί ομιλίες.
  • Βγήκαν χιλιάδες άφίσσες πού κολλήθηκαν άπό τούς αγωνιστές τοϋ ΕΝΕΚ σ' όλη τήν Ελλάδα.
  • Συντάχθηκε καί κυκλοφόρησε δί­πτυχο μέ θέμα «ΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ Α­ΠΑΙΤΟΥΝ: ΝΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗ Η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 ΣΑΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡ­ΤΗ.
  • Βγήκαν ανακοινώσεις σ' όλο τόν τύπο. Ή μαθητική παράταξις του Ε­ΝΕΚ ή Μ.Ε.Α.Κ. αγωνίστηκε στους σχολικούς χώρους καί σέ μερικές περιπτώσεις κατάφερε νά έορτασθή ή 1η Απριλίου 1955! Καί βέ­βαια οί ενέργειες αυτές δέν σταμάτησαν ποτέ.
  • Επίσης μέσω τής εφημερίδος ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ δόθηκε τότε μεγάλη προβολή στό θέμα 
  Αξίζει έδώ νά παραθέσουμε παράγραφο άπό τό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα πού προαναφέραμε:

«Είναι απαράδεκτο νά εορτάζε­ται ή επέτειος τής «ανεξαρτη­σίας» τής Κύπρου του Μακαρί­ου, όταν δέν είναι τίποτα άλλο άπό έπετειακή εορτή τών αι­σχρών συνθηκών Λονδίνου - Ζυ­ρίχης καί νά αγνοείται συστηματικά ή 1η Απριλίου του 1955.

Εορτάζεται ή 17η Νοέμβρη ή διχαστικώτερη εορτή τών Ελ­λήνων καί αγνοείται ή επέτειος πού ένωσε τόν Ελληνισμό καί τόν κινητοποίησε σέ διαδηλώ­σεις σέ όλη τήν υφήλιο καί ξα­ναζωντάνεψε τό μεγάλο -Ιδεατικό πνεύμα». 

Πώς πρέπει νά εορτάζεται  ή 1η του Απρίλη

Απαιτούμε:  
  • Ή 1η Απριλίου 1955 νά γίνη καί νά γιορτάζεται όπως τής αρμόζει; σάν ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕ­ΤΕΙΟΣ τοϋ Ελληνισμού! 
  • Νά γιορτάζεται σάν σχολική γιορτή ολόκληρη τήν ήμερα μέ σημαιοστολισμούς, ποιήματα, σκετς καί κατάθεσι στεφάνων. 
  • Νά καθιερωθή γιά τήν 1η Απρι­λίου κάθε χρόνο πορεία τοϋ λαού μας στήν Αγγλική καί Τουρκική Πρεσβεία.
  • Νά σημαιοστολίζεται όλη ή Ελ­λάδα καί χωρίς νά γίνη αργία νά κα­θιερωθή μιάς ώρας παύση εργασίας σέ όλες τίς δημόσιες καί ιδιωτικές επιχειρήσεις πρός τιμήν τών νε­κρών καί τών αγωνιστών του Κυ­πριακού αγώνος. 
Καί δέν μιλάμε έδώ γιά αργία γιά δύο λόγους: 
α) διότι αυτό ζητάμε νά ίσχύη μόνο στά σχολεία, όπου άντί μαθημάτων νά γίνεται εορτα­σμός καί β) διότι συμμεριζόμαστε τα χάλια τής οικονομίας του τό­που!! 

Νά άναγνωρισθή, όπως προαναφέραμε, σάν εθνική άντίστασι ό αγώνας τής Ε.Ο.Κ.Α. 

Είναι έπί τέλους καιρός νά πάψη ή κυβέρνησις νά υποκρίνεται καί νά εξαπατά τούς οπαδούς της καί ολό­κληρο τόν Ελληνισμό μέ ημίμετρα καί «καπελώματα».

"Ας σταθή στό ύψος τών περι­στάσεων πού απαιτούν οί ...καιροί καί άς μήν παίζη μέ τήν εθνική μας ιστορία καί τό αίμα τών αγωνιστών τού έθνους.

Διαφορετικά θά μάς βρίσκη αντι­μέτωπους σέ κάθε προσπάθεια εξα­πατήσεως καί ύποβαθμίσεως τών ιστορικών αγώνων καί τών θυσιών αίματος του λαού μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π