Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Το Αυτόχθον της Ελληνικής Φυλής


Με την αφορμή του θέματος που άνοιξε πριν λίγο καιρό σχετικά με  την θεωρία περί «Ινδοευρωπαϊκής» ομοεθνίας, ομογλωσσίας  κ.λ.π. και το αυτόχθονο της Ελληνικής φυλής ο Κοινός Παρονομαστής ανεβάζει από σήμερα το σημαντικό αυτό θέμα το οποίο δίδασκαν τα στελέχη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ στους εκπαιδευτικούς πυρήνες πολλά χρόνια πριν. Βέβαια από τότε η επιστήμη, πολύ περισσότερο η αρχαιολογική σκαπάνη έχουν φέρει στο φως ακόμη περισσότερα στοιχεία και ευρήματα τα οποία τεκμηριώνουν πιο συγκεκριμένα το ΑΥΤΟΧΘΟΝΟ της Ελληνικής φυλής. Εμείς τα εκπαιδευτικά θέματα θα τα ανεβάζουμε όπως τα δίδασκαν τότε οι πυρηνάρχες χωρίς καμία παρέμβαση που θα αλλοίωνε την ιστορική σημασία των θεμάτων .
ΑΥΊΌΧΘΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣΕίναι γνωστό ότι ή  Ελλάδα πριν τό 1000 πΧ ώνομάζετο ΠΕΛΑΣΓΙΑ καί οί "Ελληνες ΠΕΛΑΣΓΟΙ. Ή "Ελλάδα άπό τόν Αίμο ώς τήν Κύπρο, τά Νησιά καί τήν Μικρά 'Ασία.

Είναι γνωστή επίσης ή θεωρία πού παρουσιάζει τούς "Ελληνες  σάν κομμάτι της ανύπαρκτης Ινδοευρωπαϊκής ή 'Αρίας Φυλής. Λένε ότι οι "Ελληνες ήλθαν στην Ελλάδα περί τό 2000 π.Χ. ότι οι κάτοικοι της πρίν ώνομάζοντο Πελασγοί, Κάρες, Λέλεγες κλπ.

Εμείς θά αποδείξουμε ότι οί κάτοικοι αυτοί του ελλαδικού χώρου υπήρξαν οί πρόγονοι των Ελλήνων. Θά αποδείξουμε ότι η Γλώσσα, ο Πολιτισμός καί η θρησκεία, ότι δηλαδή χαρακτηρίζει τήν ταυτότητα καί ενότητα ενός λαού, υπήρξαν ελληνικά.1.ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Οί πελασγοί χαρακτηρίζονται άπό τούς αρχαίους "Ελληνες συγγράφεις ώς οί αρχαιότεροι

κάτοικοι τής Ελλάδος. "Ο Ηρόδοτος λέγει ότι ή "Ελλάς έκαλείτο Πελασγία, ο "Ομηρος

ονομάζει τήν Θεσσαλία "Αργός Πελασγικόν καί τόν Δία  τόν τιμώμενο στήν Δωδώνη της Ηπείρου Δωδωναίον Πελασγικό. Ο "Εφορος λέγει ότι οί Άρκάδες ήσαν πελασγοί   καί

ολόκληρος ή Πελοπόννησος εκκαλείτο Πελασγία. "Τό Άττικόν "Εθνος έόν πελασγικόν...."

λέγει ο "Ηρόδοτος, ο δέ Διονύσιος ο 'Αλικαρνασσεύς  ταυτίζει τούς πελασγούς μέ τούς "Ελληνες'" των πελασγών τό γένος έλληνικόν". Ο Ηρόδοτος  πάλι γράφει "τό έλληνικόν άποσχισθέν του πελασγικού. Ό Πλάτων στους Νόμους του τονίζει ότι άπό τό πελασγικό έθνος προήλθαν τά διάφορα ελληνικά φύλα. (Περισσότερα στήν ΘΡΑΚΟΛΟΠΑ)Ο "Ηρόδοτος αναφέρει τήν γλώσσα των πελασγών βάρβαρο, κάτι πού χρησιμοποιούν οί διάφοροι ίνδοευρωπαιολόγοι, λέγοντας ότι οί έλληνες έλεγαν βάρβαρο κάθε μή έλληνικόν. "Αρα ο "Ηρόδοτος δέν πιστεύει στήν ελληνικότητα των Πελασγών.'.'.'.Τούτο όμως δέν αποκλείει τήν συγγένεια της πελασγικής  μέ τήν ελληνική, αφού οί έλληνες έλεγαν βαρβαρόφωνους  τούς ομοεθνείς καί ομόγλωσσους Ηλείους, τούς Αιολείς έλληνες Λεσβίους καί τούς Φρύγας, των οποίων ή γλώσσα ανήκει στήν μεγάλη οικογένεια τών ελληνικών γλωσσών. Πρέπει νά ξέρουμε ότι οί Έλληνες γενικά ότι δέν καταλάβαιναν τό βάφτιζαν βάρβαρο. Μήπως εμείς σήμερα καταλαβαίνουμε τούς ίδιοματισμούς τής Κυπριακής καί Κρητικής διαλέκτου; "Ετσι συνέβαινε καί τήν εποχή εκείνη.'Αλλά τό ζήτημα τής πελασγικής γλώσσης λύθηκε μέ τήν ανεύρεση 3 επιγραφών  τών 'Ετεοκρητών στήν Κρήτη καί τής πελασγικής στήλης τής Λήμνου. Άπό τίς επιγραφές αυτές καί τήν στήλη τής Λήμνου αποδεικνύεται ότι ή ελληνική γλώσσα είναι έξέλιξις τής πελασγικής. "Η ερμηνεία της γλώσσης αυτής έγινε άπό τόν Ιάκωβο Θωμόπουλο. "Οπως πελασγική είναι καί ή γλώσσα τών Καρών,τών Λελέγων κλπ "Ετσι αποδεικνύεται ότι οί λαοί αυτοί τής "Ελλάδος ήσαν" πελασγοί - έλληνες. (Βλέπε καταστάσεις)2. ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (7000-3000)π Χ

Ανασκαφές πού έγιναν σέ διάφορα σημεία τής "Ελλάδος έφεραν στό φως ένα πανάρχαιο πολιτισμό πρόδρομο των μετέπειτα Μινωικού - Κυκλαδικού, Μυκηναϊκού καί τού Κάλλους του Πολιτισμού τών κλασσικών χρόνων.   Στό Φράγχθι "Ερμιονίδος,'Ασπροχάλικο και  Κοκκινόπηλο "Ηπείρου, τό Σέσκλο Θεσσαλίας καί σέ πάμπολλα άλλα μέρη τών οποίων τά στοιχεία δέν έχουν ακόμη άνακοινωθή. "Ο πολιτισμός τού Σέσκλου, Φράγχθι κλπ  φαίνεται μέσ» άπό τήν  Κεραμεική τέχνη  καί τά κάθε λογής δημιουργήματα τού άνθρωπου, πού συχνά μιλούν πιό αληθινά, άπό μερικά γραπτά κείμενα.Τό πρώτο στοιχείο άπό τά ευρήματα αυτά είναι τό ΕΝΙΑΙΟ τής τεχνοτροπίας πού κυριαρχεί σ' όλες τίς ελληνικές περιοχές, τά σχέδια, οί γραμμές, οί καμπύλες, οί μαίανδροι κλπ. Π.χ. εργαλεία σάν τού Κοκκινόπουλου καί 'Ασπροχάλικου  "Ηπείρου   βρέθηκαν καί στήν "Αλόννησο τών Σποοάδων. Σύνηθες υλικό παντού ο πυριτόλιθος.Κοινά στοιχεία περιοχών:   1) πολεοδομικό, 2)μονόχρωμη κεραμεική, 3)κόσμηση,

4) βωμοί, 5) ειδώλιαΚάθε φάσις του Νεολιθικού πολιτισμού αποτελούσε μία συνεχή διαδοχή καί αυτό οφείλεται στήν ομοιογένεια  του πληθυσμού. Ο Δημήτρης Θεοχάρης λέει, ότι στήν Ελλάδα η Ιστορία της τέχνης  πρέπει νά αρχίζει από τήν εποχή αυτή.'Αλλά τό βασικώτερο στοιχείο είναι ότι μέ τήν πρώτη ματιά στά ευρήματα  τής Κεραμεικής καί τής Είδωλοπλαστικής της Νεολιθικής φαίνεται καθαρά ότι αποτελούν  τήν αρχή, τόν πρόλογο της τέχνης της μετέπειτα εποχής του Χαλκού. Της τέχνης των Μινωΐκων-Μυκηναϊκών χρόνων. "Αρα είναι δημιουργήματα του ίδιου λαού, του πελασγοελληνικού .'Αλλά καί στό σπήλαιο του Κοκκινοβουνίου τής Βάρης Αττικής βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο, τό όποιο διά τής μεθόδου του ραδιοάνθρακα  ευρέθη ότι είναι ηλικίας 10-15 χιλιάδες χρόνων καί απεδείχθη ότι είναι ο τύπος του άνθρωπου πού επικρατεί σήμερα στήν Ελλάδα.'3. ΕΠΟΧΗ ΤΟΎ ΧΑΛΚΟΎ (3000 - 1100 π.Χ)Τήν εποχή αυτή άναπτύχθησαν οι μοναδικοί πολιτισμοί στήν Κρήτη, τίς Κυκλάδες καί τίς Μυκήνες. Καί αύτών, όπως είναι φυσικό, άμφισβητούν  τήν ελληνικότητα τους. Ιδίως τοϋ Μινωϊκοϋ καί Κυκλαδικού πού υπήρξε ενιαίος, γιά νά δώσουν αληθοφάνεια στά λεγόμενα τους ότι οι έλληνες ήλθαν στήν "Ελλάδα μόλις τό 2000 π.Χ. "Ετσι ο υπέροχος Μινωικός πολιτισμός πού ξεκίνησε τουλάχιστον άπό τό 3000 π.Χ. δέν είναι ελληνικός !!!

Τήν απάντηση όμως σ' αυτούς τήν έδωσε ή ελληνική γή καί ή αρχαιολογική σκαπάνη.

Στήν Κρήτη, τήν Μήλο, τήν Θήρα, τίς Μυκήνες, στήν Πύλο, τήν Θεσσαλία, στίς Θήβες, Κύπρο

βρέθηκαν λίθινες επιγραφές τής ονομαζόμενης ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Α-Β.

Η Γραμμική Γραφή είναι ένα μέσο στάδιο τής έλληνοπελασγικής γλώσσας, μέχρι τήν εξέλιξη  στήν γλωσσά των κλασσικών χρόνων.

Η ανάγνωση τής ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Β'. απέδειξε ότι είναι ελληνική γλωσσά πού ώμιλεΐτο σ' όλη τήν "Ελλάδα τουλάχιστον στό 3000 π.Χ.  ΠΕΡΙ "ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΙΩΝ"επιχείρημα τους: Στoν Ινδικό 'Ωκεανό, λένε, στήν Παγχαία νήσο βρέθηκε ένας ναός του Τρίφυλίου Διός. Ή ανεύρεση αύτού καί ΜΟΝΟΝ του ναού για τους Ινδοευρωπαιολόγους, σημαίνει ότι ο πολιτισμός ξεκινάει άπό την περιοχή αυτή.απάντηση:   πρώτα-πρώτα ή ύπαρξη ενός ναού δέν αποδεικνύει πολιτισμό. Διότι δέν βρέθηκε τίποτε παρόμοιο στήν γύρω περιοχή.   Αυτό δείχνει ότι ο ναός ήταν ξένος τής νοοτροπίας των γηγενών κατοίκων τής περιοχής.Συγκεκριμένα στήν Ιερά νήσο Παγχαία έφθασαν Ιερείς Ετεόκρητες - (αρχαίοι Κρήτες) διά μέσου τής Β."Αφρικής, τής "Ερυθράς Θαλάσσης καί τού Κόλπου τού "Αντεν καί έκεί μετέφεραν τόν Πολιτισμό  τους (Μινωικό) Αυτοί έκτισαν και τον ναό του Διός, του Έλληνα Θεού Διός. Οι Έλληνες όπου και να πήγαιναν έστηναν τα ιερά τους ."Επίσης υπάρχει εκεί ένα βουνό πού ονομάζεται "Ουρανού Δίφρος & Τριφύλιος "Ολυμπος". Καί μόνο ή ονομασία ΟΛΥΜΠΟΣ δείχνει τό πέρασμα των ελλήνων. Μόνο στήν Ελλάδα υπάρχει τό όνομα αυτό άπό τήν αρχαιότητα ώς σήμερα. Υπήρξε τό ιερό βουνό των ελλήνων και κανενός άλλου !   επιχείρημα τους: Στις παραδουνάβιες περιοχές βρέθηκαν-ΜΑΙΑΝΔΡΟΙ τού 2000-1800 πΧ.απάντηση: Στήν * Ελλάδα, όμως, όπως αναφέραμε στήν ανάπτυξη τού Νεολιθικού Πολιτισμού, βρέθηκαν Μαίανδροι τού 5000 πΧ περίπου. "Αρα προϋπήρχε στήν  Ελλάδα καί δέν μάς ήλθε άπό τόν Βορράεπιχείρημα τους: Ο διπλούς πέλεκυς πού βρέθηκε στό Κουργκάν της Ν. Ρωσίας (2500 πΧ) λέγεται ότι ήλθε αργότερα στήν  Ελλάδα.

απάντηση: Διπλούς πέλεκυς. βρέθηκε στήν Κρήτη της 'Αρχαιολιθικής μάλιστα "Εποχής, πρίν τό 10.000 πΧ.
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π