Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΠΕΛΑΣΓΟΙ : Η Καταγωγή των Ελλήνων


Γράφει ο Πρόδρομος Κούρτογλου
Ή καταγωγή τοϋ Ελληνικού Έθνους είναι ένα φλέγον Ιστορι­κό καί ανθρωπολογικό ζήτημα, του όποιου ή σημασία έκφεύγει των επιστημονικών πλαισίων καί αποκτά ηθικές διαστάσεις, δεδο­μένου ότι τό Έθνος αυτό έδημιούργησε στήν Ιστορική του

πο­ρεία τίς βασικές Αξίες του "Αν­θρώπου. Ώρισμένες άπό τίς αξίες αυτές αποτελούν μάλιστα τίς θέσεις τού σημερινού Πολιτι­σμού καί ιδιαίτερα τού Ευρωπαϊ­κού ή Δυτικού λεγομένου.

"Αν, όμως, ή καταγωγή μιας φυλής πού έπί αιώνες υπήρξε τό «άλας τής γης» είναι ζήτημα με­γίστης σημασίας γιά ολόκληρη τήν ανθρωπότητα, τότε είναι ένα τεράστιο θέμα γιά εμάς, τούς ίδιους τούς Έλληνες καί ιδιαίτε­ρα τούς Έλληνες εκείνους, οί όποιοι έχουν κάνει τήν Ελληνική Ιστορία
συνείδηση, δηλαδή τούς Έλληνες Εθνικιστές. Καί τούτο διότι ή θεώρηση τής καταγωγής μας καί τών αναζητήσεων μας μέ­σα στόν Ιστορικό χρόνο είναι ένα εφόδιο πού μπορεί νά μας βοη­θήσει νά υπερβούμε τό τέλμα της σημερινής άτυχους γιά τήν χώρα μας Ιστορικής περιόδου καί διά μέσου σταδίων αύτοβελτιώσεως νά ξαναγίνουμε το «άλας τής γης». Στάδια αύτοβελτιώσεως, στά όποια θά μάς οδηγή­σει, δπως τόν προγονό μας Ηρα­κλή, ή δύσβατη ατραπός τών "Αθλων, τήν οποία πρέπει νά επι­λέξουμε οί ίδιοι έναντι τής άνε­της λεωφόρου του ευδαιμονι­σμού, στό σταυροδρόμι τής σύγ­χρονης Αρετής καί της Κακίας.Τό ερώτημα της Καταγωγής τών Ελλήνων καί τοϋ Ελληνικού Πολιτισμού (αρχικώς ό όρος ύπονοοούσε μόνον τόν Κλασσικό Πολιτισμό) άπησχόλησε τούς Ευ­ρωπαίους έρευνητάς άπό τήν Αναγέννηση, άλλά τό ενδιαφέ­ρον των έτονώθη κατά τήν Ελλη­νική Επανάσταση τοϋ 1821, μαζί μέ τό ρεύμα του φιλελληνισμού. Φυσικόν ήτο, οί απόψεις πού έσχηματίσθηκαν τότε σχετικά μέ τήν καταγωγή τών "Ελλήνων νά βασίζονται στά λιγοστά διαθέσιμα αρχαιολογικά ευρήματα, τά όποια έδιδαν περιθώρια γιά πολ­λές ερμηνείες καί παρανοήσεις, καθώς καί παρερμηνείες τών

δια­θεσίμων αρχαίων κειμένων. Έτσι διαμορφώθηκε βαθμιαίως ή άπο­ψη ότι οί Έλληνες υπήρξαν μία φυλή μεταναστεύσασα στόν "Ελ­λαδικό χώρο άπό Βορρά καί "Ανα­τολής καί άτι ό Ελληνικός Πολι­τισμός εμφανίστηκε «αιφνίδια» περί τό 650 π.Χ., ίσως μετά άπό κάποια επεξεργασία πολιτιστικών στοιχείων ληφθέντων άπό τήν Μέση "Ανατολή!!! Παρά τήν πλά­νη αυτή, τόσο οι Φιλέλληνες Ευρωπαίοι, όσο καί οί ίδιοι οί "Ελλη­νες τοϋ 21 έπίστευαν απόλυτα στήν συνέχεια τοϋ "Ελληνικού "Εθνους καί ό Φιλελληνισμός έτράφη Ιδιαίτερα άπό τήν σύνδε­ση τών "Αγωνιστών μέ τήν Πατρί­δα τοϋ Σωκράτους, τοϋ Πλάτω­νος, τών "Αρχιτεκτόνων τοϋ Παρ­θενώνος.Φαίνεται, όμως, ότι ή προοπτι­κή τής δημιουργίας ενός ανεξάρ­τητου "Ελληνικού κράτους πού θά ερευνούσε είς βάθος τίς ρίζες του λαοϋ του καί τίς Πηγές του "Αρχαίου θαύματος καί θά έπλησίαζε τίς αίσθητικές, φυσικές καί μεταφυσικές αλήθειες πού αυτό περικλείει, προεκάλεσε τήν αντί­δραση, Σκοτεινών Δυνάμεων. Έτσι, αυτό πού αρχικά ήταν πλά­νη, άρχισε νά υποστηρίζεται πλέον σκόπιμα ώς θεωρία. Οι Έλ­ληνες δέν ήσαν παρά μία φυλή βαρβάρων είσβολέων στόν ελλη­νικό χώρο!! Ή «θεωρία» αυτή άρ­χισε νά εμπλουτίζεται μέ άλλες νέες. Ό Φαλμεράϋερ διατυπώνει τήν «θεωρία» του άτι οί σύγχρο­νοι του Έλληνες δέν κατάγονται άπό τούς "Αρχαίους!!! (Ό όρος «Νεοέλληνες» αυτό ακριβώς εν­νοεί, γιά τόν λόγο αυτό καί μάς επεβλήθη. Ό «Νέος» Ελληνι­σμός δηλαδή δέν έχει καμμιά σχέση, μέ τόν «Αρχαίο»!) 

Ό Κ. Μαρξ σέ άρθρα του σέ γερμανι­κές εφημερίδες αποκαλεί τό Έθνος μας «ράκος λαοϋ» καί επαναλαμβάνει τίς θεωρίες τού ομόφυλου του γερμανοεβραίου Φαλμεράϋερ. Δυστυχώς υπήρξαν καί ψευδοέλληνες πού υπηρέτη­σαν τά «Σκοτεινά» αυτά σχέδια. Έτσι ό γαλλόφωνος Ψυχάρης, ό οποίος έμαθε τήν "Ελληνική στά 12 του χρόνια έδέχετο τήν θεω­ρία τοϋ Φιλμεράϋερ καί ονόμαζε τούς συγχρόνους του Έλληνες «Ρωμιούς». "Εφ" όσον οί «Ρωμιοί» δέν είχαν σχέση μέ τούς Έλλη­νες, έπεβάλλετο νά μήν όμιλούν τήν Ελληνική Γλώσσα, άλλά ένα ίδιόρυθμο κατασκεύασμα, τήν «Ρωμαϊκή Γλώσσα»!Ώς πρόσχημα επιβολής του γλωσσικού αύτού κατασκευά­σματος ετέθη τό ψευδοαίτημα τοϋ «Δημοτικισμού». Ό ψευδο-δημοκρατισμός ζητώντες δήθεν νά καθιερωθή ή γλώσσα «του λαού», προωθούσε στήν πραγμα­τικότητα τήν καθιέρωση μιάς με­ρικώς αφελληνισμένης γλώσσας. Τέλος ό Κορδάτος, επαναλαμβά­νοντας κι αυτός τήν πλάνη τής έξ "Ανατολών λήψεως διαφόρων πολισπκών στοιχείων άπό τούς "Ελ­ληνες, διατυπώνει τήν θέση ότι τό "Αρχαίο Θαύμα, δέν οφείλεται, παρά στό.... λιμάνι τοϋ Πειραιώς! (Μέ τήν εμπορική του σημασία).


Ένα «συνονθύλευμα φυλετι­κών καταλοίπων», λοιπόν, τό «ράκος λαού», μέ γλώσσα άσχε­τη προς αυτήν τών προγόνων του, γιά ποιες ρίζες θά ερευ­νούσε;

Ή αρχική πλάνη σχετικά μέ τήν προέλευση τών "Ελλήνων καί ή έν συνεχεία σκόπιμη εκστρα­τεία άποκρύψεως τής πραγματικότητος μέ προφανή στόχο τήν αποφυγή τής είς βάθος έρεύνης, έφθασαν στό αποκορύφωμα τους κατά τήν δεκαετία 1910 - 1920.Έκτοτε ή αξιολόγηση τών ανα­σκαφών του Σλήμαν καί "Εβανς καί ή αποκρυπτογράφηση καί ερ­μηνεία τύπων "Ελληνικής γραφής καί πολλών κειμένων άλλαξαν τήν πορεία τών θεωρήσεων, ώστε νά υποδεικνύονται σαφέστατα δύο συμπεράσματα: Τό αύτόχθον τής "Ελληνικής Φυλής καί τό αύτοδύναμον όλων τών "Ελλη­νικών Πολιτισμών.

Δυστυχώς, πάρα τίς νεώτερες εξελίξεις στόν χώρο τής Ιστορι­κής έρεύνης, μεγάλο μέρος τόσο του διεθνούς, όσο καί του Έλληνικού κατεστημένου τών ερευνη­τών καί καθηγητών εμμένει ακό­μη σκόπιμα ή μή, στίς πλάνες ή πλαστογραφήσεις του περασμέ­νου αίώνος. Τό κατεστημένο αυ­τό ελέγχει τήν Παιδεία μέ δυσμε­νή αποτελέσματα στήν Ιστορική Παιδεία του λαού μας.

2 σχόλια:

  1. ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΗΜΙΤΕΣ (ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ), ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΙΣ ΙΟΝΙΑΣ ΣΧΙΣΤΟΜΑΤΙΔΕΣ, ΟΙ ΒΟΡΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΛΑΒΙΚΑ ΖΥΓΟΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΜΑΤΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΟΤΕΡΟΙ; ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΦΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΛΚΟΝΤΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΕΛΛΗΙΝΚΗ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΒΑΝΟ ΤΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΒΑΦΤΙΣΤΕΙΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑ; ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥ ΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΔΟΞΑ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΜΙΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΙΣ ΠΩΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΗΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΛΑΜΠΟΥΝ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΘΕΙΣ ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΕΙ ΘΑ ΠΟΡΕΥΤΟΥΜΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Σχιστοματιδες οι Ιωνες και σημιτες οσοι ειναι απο τα νησια του Αιγαιου;;;; Δεν ξερω αν το προσεξες, εδω ειναι πατριωτικο σαιτ και οχι το Indymedia!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π