Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Οι Νέο-Οθωμανοί μας κατακτούν χωρίς πόλεμο (του Δημήτρη Τσούγκου)


Έχει διαφανεί πλέον αναμφισβήτητα ότι οι τούρκοι ενεργούν ταχύ­τατα, βάσει οργανωμένου σχεδί­ου για να μας αλώσουν οικονομικά, επιδιώκοντας, μέσω μεγάλων επενδύσεων, πολλών δις ευρώ, την εξάπλωση τους σε ολόκληρο τον Ελλαδικό και ιδιαίτερα στον ακριτικό χώρο.
Οι τουρκικές εταιρείες δεν επενδύουν στην τύχη ή με σκοπό μόνον το επιχειρηματικό κέρδος, στην απόκτηση Ελληνικών Λιμανιών και Μαρίνων, αλλά ενεργούν βάσει εθνικού τους σχεδίου, για να ελέγξουν στρατηγικής σημασίας Ελληνικά λιμάνια, Μαρίνες και Εταιρείες Γεωοικονομικής σημασίας για αυτούς.
Εφ' όσον αποκτήσουν, όπως επιδιώκουν, τα καλύτερα και τα μεγαλύτερα Ελ­ληνικά Λιμάνια των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, της Κρήτης, της Νοτίου Πελο­ποννήσου, της Αττικής, του Αργοσαρωνικού και του Ιονίου Πελάγους, θα μας έ­χουν καταστήσει πλέον υπόδουλους, χωρίς πόλεμο, θα μας έχουν κυκλώσει ασφυκτικά.

Ήδη έχουν αγοράσει το 50% της Μαρί­νας του Φλοίσβου, και ένα σημαντικό ποσοστό, 38% περίπου, της Μαρίνας της Ζέας. Επίσης, μέσω της εξαγοράς του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας του Ομίλου Κυριακούλη "Med Marinas",ελέγχουν ήδη τις Μαρίνες των Γουβιών στην Κέρκυρα και στην Λευκάδα. Με παραπλανητικές, ψευδείς και ύπουλες διαδικασίες αγόρασαν την Μαρίνα του Πυθαγορείου της Σάμου, η οποία απέχει ελάχιστα χιλιόμετρα από τις ακτές της.
Αρχικά με μια παραπλανητική ενέργεια, αποκλειστικά τουρκικών συμφερόντων, απ’ ότι απεδείχθη εκ των υστέρων, εν είδει "ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ", για να μη δημιουργήσουν υποψίες οι τούρκοι, στο πρώτο στάδιο, ενεφάνισαν την σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία "ΣΑΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟ­ΣΩΠΗ Α.Ε.", η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. - Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών (αριθ. φύλλου 2531/29-04-2013).

Η εταιρεία αυτή, που ήταν μονοπρόσωπη (με ένα μέτοχο), όριζε το μετοχικό κεφάλαιο στα 24.000,00 Ευρώ και σύμφωνα με την συστατική της πράξη είχε Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο με μέλη του τρεις (3) Έλληνες "αχειράνθρωπους-πράκτορες", οι οποίοι δέχθηκαν να παίξουν, αυτόν τον δόλιο και αντεθνικό ρόλο τους, μέχρις ότου η ως άνω εταιρεία αποκτήσει, μέσω σχετικού διαγωνισμού!!! την Μαρίνα του Πυθαγορείου της Σάμου. Μετά την απόκτηση της Μαρίνας και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα στις 14 Ιουνίου 2013 γίνεται τροποποίηση στο καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας (πέφτουν οι μάσκες) και στο άρθρο 17 του καταστατικού, γίνεται αλλαγή, όσον αφορά την καταβολή του αρχικού κεφαλαίου των 24.000,00 Ευρώ (το οποίον σημειωτέον δεν είχε ακόμη καταβληθεί) και αναλαμβάνει να το καταβάλλει εξ ολοκλήρου η τουρκική Εταιρεία "SE TOUR SERVIS TOURISTIK ANONIM SIRKETI ", με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Επίσης τροποποιείται το άρθρο 18 του καταστατικού της εν λόγω αρχικής εταιρείας και οι τρεις (3) Έλληνες ("αχυράνθρωποι αρχικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου) αντικαθίστανται από τρεις (3) Τούρκους, εκπροσώπους της τουρκικής εταιρείας "SE TOUR"(ήτοι Ibrihim Hasimoglou Πρόεδρο, 2. Ustum Ozbey Α­ντιπρόεδρο και 3. Saim Dorouk Δ/ντα Σύμβουλο), όλοι τους κάτοικοι της 
Κων­σταντινούπολης. Σημειωτέον ότι οι Τούρκοι έχουν αποκτήσει, με αγορά, τον πλήρη έλεγχο, και της Μαρίνας της ακριτικής Μυτιλήνης. Εξ άλλου, τουρκικές εταιρείες έχουν εκδηλώσει μεγάλο και θερμό αγοραστικό ενδιαφέρον για το Λιμάνι τα Χίου.
Μετά δε από πρόσφατη ανακοίνωση της Διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, στα επενδυτι­κά σχήματα (εταιρείες και κοινοπραξίες), που ενδιαφέρονται νσ αποκτήσουν τέσσερα (4) Ελληνικά Λιμάνια, στην τρίτη θέση κατάταξης ευρίσκεται η τουρκική εται­ρεία "GLOBAL LIMANI LETMELEPIAS S.A..", ενώ λίγες θέσεις πιο κάτω ευρίσκεται η τουρκική εταιρείαDOGUS HOLDING A.S", η οποία έχει συστήσει κοινοπραξία με την Α.Ε., με την επωνυμία "LAMDADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗ­ΤΩΝ".

Τα τέσσερα αυτά σημαντικής οικονομικής και Εθνικής σημασίας Λιμάνια, που επιδιώκουν, πλέον των άλλων, να αποκτήσουν την διαχείριση και την λειτουργία τους οι ανωτέρω τουρκικές εταιρείες είναι το Λιμάνι της Ύδρας, η Μαρίνα του Αλίμου Αττικής, το τουριστικό καταφύγιο του Πόρου και το Τουριστικό Αγκυροβόλιο της Νέας Επιδαύρου.
Μετά το μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον, που έχουν επιδείξει άμεσα και εμπράκτως τουρκικές εταιρείες για το σημαντικό Λιμάνι της Χίου, υπάρχει, τουρκικό ενδιαφέρον για τον έλεγχο των Λιμανιών της Ρόδου, της Κρήτης, της Καλαμά­τας και άλλων στρατηγικής σημασίας Λι­μανιών και Μαρίνων μας.
Ειδικώτερα η απόκτηση του ελέγχου του Ακριτικού Λιμανιού της Χίου, από τουρκική εταιρεία, σε συνδυασμό με τον ήδη αποκτηθέντα έλεγχο των Ακριτικών Λιμανιών της Μυτιλήνης και του Πυθαγο­ρείου της Σάμου, από Τουρκικές εταιρεί­ες, θα σημάνει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Ναυσιπλοίας στα νησιά κυρίως του Α­νατολικού, αλλά και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και κατ' επέκταση ολόκληρου του Αιγαίου Πελάγους, το οποίο εμείς κάποτε θεωρούσαμε κλειστή Ελληνική θάλασσα. Πέραν της αποκόμισης σημαντικών κερ­δών, από τις τουρκικές Εταιρείες, ο έλεγ­χος αυτός θα σημάνει για την Ελλάδα πλήρη Γεωοικονομικό αποκλεισμό και τουριστική αποξένωση από τα φυσικά μας σύνορα.

Επιδιώκουν οι τούρκοι, κατ' αυτόν τον τρόπον και μέσω του ελέγχου των βασι­κών Λιμανιών μας να μας υποδουλώσουν κυριαρχώντας στην Ναυσιπλοΐα από το Α­νατολικό Αιγαίο μέχρι το Κρητικό Πέλα­γος και από την Μεσόγειο θάλασσα μέχρι το Ιόνιο Πέλαγος και το Λιμάνι της Αυλώνος, όπου έχουν αναπτύξει, από πολλών ετών μόνιμη οικονομική συνεργασία με την Αλβανία.
Πέραν των ανωτέρω οι τούρκοι αγοράζουν ιστορικά και αξιόλογα κτίρια, αντί πολλών εκατομμυρίων Ευρώ, όπως το κτίριο "Ανδρεάδη", της οδού Βασιλέως Παύλου 11 και επίσης πολλές τουρκικές εταιρείες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για αγορές Ελληνικών ακινήτων και περιμέ­νουν τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς από το ΤΑΙΠΕΔ, για να καταθέσουν οικο­νομικές προσφορές ενδιαφέροντος. Όλα αυτά, για τα οποία, ουκ εστίν αριθ­μός, σε συνδυασμό με την συστηματική και μόνιμη ανθελληνική στάση και προπαγάνδα των τουρκικών Προξενείων της Κομοτηνής, της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου, από τα οποία αποδεδειγμένα  κατευθύνεται η παρακρατική δράση των τούρκων διπλωματών(οι οποίοι είναι όλοι τους τούρκοι Αξιωματικοί) και με τις άθλιες μεθοδεύσεις της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, με τις οποίες επιδιώκεται μέσω της καθοδήγησης των μουσουλμανικών μειονοτήτων (της Θράκης, εσχάτως δε της Ρόδου και της Κω), ο διαμελισμός της Ελλάδος.

Επίσης στα ανωτέρω, θα πρέπει να προστεθεί η ανθελληνική ενέργεια του Υ­πουργείου Εξωτερικών, με πρωτεργάτη τον Υφυπουργό κ. ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟ, να θεσμοθετήσει επίσημα με Προεδρικό Διάταγμα!!! το κτίριο του τουρκικού προ­ξενείου της Θεσ/νίκης, ως Μουσείο "ΚΕ­ΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ", διότι σ' αυτό γεννήθη­κε, δήθεν, ο ανωτέρω στυγνός σφαγέας του Ελληνισμού, ενώ είναι ιστορικά απο­δεδειγμένο ότι ούτος γεννήθηκε σε κά­ποιο χωριό της περιοχής Λαγκαδά της Θεσ/νίκης.
Εξ άλλου, η ανεξέλεγκτη δράση των Μουσουλμάνων (λέγε "τούρκων") Βουλευτών, που έχουν εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και το πάρε δώσε με ταξίδια και με συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις στην Τουρκία, μαζί με την δράση των τούρκων πρακτόρων (στην Θράκη Θεσ/νίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κω, κυρίως αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα) και τις α­νεξέλεγκτες επισκέψεις τούρκων αξιωματούχων και του υπουργού εξωτερικών Νταβούτογλου στη Θράκη μας καθώς και η άσκηση απειλών, εκφοβισμών και οικο­νομικών αποκλεισμών στους Έλληνες Πομάκους της Θράκης, οι οποίοι εκβιάζο­νται και αναγκάζονται να δηλώνουν Τούρ­κοι, παρά το γεγονός ότι νοιώθουν και είναι Έλληνες.

Συναφώς δεν πρέπει να περάσει απα­ρατήρητη η ισχυρή διπλωματική συμμαχία που έχει συνάψει η τουρκία, με το κρατι­κό μόρφωμα των Σκοπίων (που κατασκευάστηκε, ως ανθελληνικό προγεφύρωμα στα βόρεια σύνορα μας), αλλά κυρίως με την Αλβανία, στην οποία η Τουρκία επέβαλε να ανακαλέσει την αρχική από­φαση της να ανακηρύξει την ΑΟΖ με την Ελλάδα. Με την Αλβανία η Τουρκία υλοποιεί σειρά οικονομικών επενδύσεων και επιχειρούν μαζί αξιοποίηση του Λιμανιού της Χειμάρας στη Βόρειο Ήπειρο, ως τουριστικό ανάχωμα προς την Ελλάδα.
Σε όλα αυτά αν προσθέσουμε τις καθη­μερινές προκλητικές παραβιάσεις του Ελληνικού εναερίου χώρου μας, επάνω α­πό τα νησιά του Αιγαίου και τις πρόσφα­τες παραβιάσεις, που έφθασαν εντός του εναερίου χώρου της Θράκης μας, την α­προκάλυπτη κατασκοπεία των Τούρκων, εναντίον μας και με Γερμανούς πληρωμένους πράκτορες, την συστηματική προβο­λή τουρκικών έργων στην "Ελληνική" Τη­λεόραση με τους αιμοσταγείς Σουλεϊμάν και Μωάμεθ Β', τις τουρκικές γιορτές με την συμμετοχή του Ερντογάν, με σύνθημα "Μεγάλο Έθνος, μεγάλη δύναμη στόχος το 2023", σε συνδυασμό με τα δικά μας προβλήματα, ένα γηρασμένο λαό με έντο­νο δημογραφικό πρόβλημα, με βαθιά οι­κονομική κρίση, με ανεργία στους νέους, με έναν στρατό ανύπαρκτο εννεάμηνης στρατιωτικής θητείας και με μια πολεμική βιομηχανία διαλυμένη από την κομματική επιδρομή, είμαστε άξιοι της τύχης μας.
Θα αποφύγω να εκθέσω-παλιότερα πε­ριστατικά και θα περιορισθώ, ενδεικτικώς και μόνον σε ένα πολύ πρόσφατο, που α­νάγεται στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Αυγούστου 2013.

Την στιγμή, που ο Έλληνας Αρχηγός της Πολεμικής μας Αεροπορίας κ. Ε.ΤΟΥΡΝΑΣ, υποδεχόταν επίσημα στο Ελ­ληνικό Πεντάγωνο τον απερχόμενο Τούρ­κο Ακόλουθο Άμυνας στην Αθήνα, για να τον αποχαιρετίσει, ομάδα Τούρκων επετέθησαν με όπλα και εξεδίωξαν Έλληνες εργάτες στον Έβρο, οι οποίοι επιδιόρθω­ναν και ενίσχυαν τα αναχώματα του ποτα­μού Έβρου.
Την ίδια αυτή ακριβώς στιγμή της υποδοχής, σχηματισμοί έξι (6) τουρκικών αε­ροσκαφών, που αποτελείτο από τέσσερα F4 και δύο F16, εισήλθε αρχικώς στο FIR Αθηνών, μεταξύ Σάμου και Χίου και στην συνέχεια, πριν αποχωρήσει για την Τουρ­κία πέρασε με προκλητικούς ελιγμούς ε­πάνω από την Θράκη. Οι νέο-Οθωμανοί α­πόγονοι των αιμοσταγών Σουλεϊμάν, Μω­άμεθ του Β', Κεμάλ Ατατούρκ, Αρπασλάν, Σελίμ του Α' κ.α., με σημερινούς εκφρα­στές τους τον Ερντογάν και τον
Νταβού­τογλου, εξυφαίνουν με συνέπεια το νέο σχέδιο Αλώσεως του ελληνισμού, χωρίς πόλεμο.

Και εμείς τους περιμένουμε με μία ραγιαδίστικη νοοτροπία, αυτοϊκανοποιούμενοι, με κάτι ευτράπελες και γελοίες πα­ροιμίες Γερόντων-Μοναχών, που γράφουν ότι η Τουρκία θα διαμελισθεί, διότι έχει  προβλήματα στο εσωτερικό της με τους Κούρδους και τους Αρμένιους. Αν είναι δυνατόν! Η μακραίωνη ιστορία μας, δεν μας εδίδαξε τίποτε. Δεν διδαχθήκαμε ότι οι Τούρκοι έχουν έναν λαό κάφρων, αλλά έχουν καταφέρει να έχουν ικανούς διπλωμάτες, πολιτικούς και στρατιωτι­κούς. Γι αυτό καταφέρνουν και μας κερδί­ζουν. Το επόμενο σχέδιο τους (εύχομαι να μην επαληθευθεί) είναι, αν πιεσθούν και εξαναγκασθούν, θα παραχωρήσουν έ­να μέρος από την ενδοχώρα τους, στα σύνορα τους με το ΙΡΑΚ και τη ΣΥΡΙΑ για τη δημιουργία Κουρδικού κράτους και οι ί­διοι οι Τούρκοι ως αντάλλαγμα, να επεκταθούν στο ΑΙΓΑΙΟ μας και στα νησιά μας, τα οποία, κατά τον πιο πάνω τρόπον, επιδιώκουν να έχουν προηγουμένως κα­τακτήσει οικονομικά.
Αντί λοιπόν εμείς να διαφυλάξουμε τις ακριτικές ευαίσθητες περιοχές μας, τα νησιά μας και το Αιγαίο μας, γίναμε όλοι ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ, κρατάμε την καρέκλα μας

γερά, παίζουμε με τα κομματικά ποσοστά των επομένων εκλογών και έχουμε πάρει θέση στα χαρακώματα για να αναμετρη­θούμε μεταξύ μας. Λες και νοιώθουμε δυνατοί για να χύσουμε πάλι αδελφοκτό­νο αίμα. Την ίδια στιγμή όμως στον μικρό, καταταλαιπωρημένο και αιματοβαμμένο γειτονικό μας ΛΙΒΑΝΟ το κόμμα των Ελ­ληνορθόδοξων (Ρουμ Ορτοντόξ). οι οποί­οι αποτελούν μόνον το 7% του πληθυ­σμού αντέδρασε και επέτυχε να σταματή­σει να προβάλλεται στις τηλεοράσεις του η τουρκική ταινία "1453".
Στην ΕΛΛΑΔΑ του 2013 με τί ασχολού­μαστε εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ, που είναι οι ΕΛ­ΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ; Αυτά που εξέθεσα,. εν συντομία ανωτέρω, δεν τα ξέρουν, δεν τα είδαν, δεν τα άκουσαν ποτέ τους. Αθήνα,

11 Σεπτεμβρίου 2013

Μετ' εκτιμήσεως Δημήτριος Τσούγκος ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π