Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Χρειάζεται μακροχρόνιος αγώνας ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΙ


Οι εθνικιστές ήμασταν οι μόνοι που φωνάζαμε. Δεν χτυπάγαμε απλά το... κουδουνάκι αλλά αγωνιζόμαστε καθημερινά για την ενημέρωση των Ελλήνων, την αφύπνιση του λαού και την ανατροπή της κατάστασης. Το παρακάτω άρθρο δημοσιευμένο το 1983, όταν οι Έλληνες είχαν επαναπαυτεί στις πρόσκαιρες και δανεικές "παροχές" των ξεπουλημένων προδοτικών κομμάτων, είναι μια ακόμα επιβεβαίωση για αυτό. Δυστυχώς δικαιωνόμαστε. Ο Αγώνας ακόμα συνεχίζεται... Όσοι ζωντανοί!
γράφει η Άννα Δημητρίου  
Γιά νά χαρακτηρίσης ένα λαό ψάχνεις τόν πολιτισμό πού έχει δημιουργήσει ό λαός αυτός.
Ό ελληνικός λαός, γεννημένος σ' αυτόν ακριβώς τόν Τόπο πού ζεϊ καί σήμερα, πρόσφερε στήν ανθρωπότητα πολιτισμούς, μοναδικούς καί ανεπανάληπτους.
Ήταν ή εποχή, πού ό Ελληνισμός κυριαρχούσε παγκοσμίως καί πνευματικά.
Μέ τήν Ίδρυση, όμως, τοϋ νεοελλη­νικού κράτους, μετά τήν έπανάστασι τοϋ 1821, ό "Ελληνισμός δίδει τήν εικόνα πνευματικού μαρασμού. Οί λί­γοι άξιοι πνευματικοί άνθρωποι δέν μπορούν νά φέρουν τήν άνοιξι. Τέλμα πολιτιστικό χαρακτηρίζει τόν λαό μας. Γιατί, όμως; Δέν είμαστε πιά ικανοί νά συνεχίσουμε τόν δρόμο τών προγόνων μας; Δέν διαφέρουμε άπό κείνους σέ τίποτα! Γιατί, λοιπόν, αυτή ή παρακμή;
Τά αίτια, πάνω άπ' όλα, είναι πολιτικά. Ή ξενομανία πού επεβλήθη στήν «απελευθερωμένη» Ελλάδα είχε σάν συνέπεια καί τήν πολιτιστική ύποδούλωσι τής χώρας στά ξένα πρότυπα. Ύποδούλωσι πού κρατά ώς σήμερα. Αλλοίμονο! Νά φανούμε έμεΐς ότι υστερούμε άπό τους-«πολιτισμένους» Ευρωπαίους;
Έτσι έξωβελίστηκε κάθε τί τό ελλη­νικό. Παραμερίστηκε ή ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ, μέ συνέπεια νά κινδυνεύουμε νά χάσου­με ολοσχερώς τήν πολιτιστική μας ταυτότητα.
Καί μαζί μ' αυτήν τήν εθνι­κή μας ταυτότητα. Γιατί ό λαός πού ξεχνά τό παρελθόν του είναι προορι­σμένος νά σβήση, νά χαθή. Τι μας μένει λοιπόν; ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ. Καί γιά νά χρήσιμοποιήσουμε τό λεξιλόγιο τής εποχής νά ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ τόν ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ καί ΠΟΛΙΤΙ­ΣΤΙΚΟ ΜΑΣ βίο 
Πρώτα - πρώτα έλλπνοποίησι στα πολιτικά κόμματα! Καί ένα κόμμα δέν μπορεί νά είναι ελληνικό, δταν χρημα­τοδοτείται άπό ξένα κέντρα, τά όποϊα αυτομάτως μετατρέπονται σέ κέντρα λήψεως αποφάσεων! Τά πολιτικά κόμ­ματα θα απαρτίζονται μόνον άπό Έλ­ληνες, πολύ περισσότερο δέ θά είναι Έλληνες εκείνοι πού ασκούν εξουσία. Δέν νοεϊται.ξένος υπήκοος νά ενεργή έκ μέρους τοϋ λαού μας!!!

Ή περίπτωσις τοϋ στελέχους τό ΠΑΣΟΚ Ε. ΠονηρΙδη, ό όποιος είναι Σουηδός υπήκοος καί πρεσβευτής της χώρας μας στήν ...πατρίδα του Σουη­δία, είναι απαράδεκτη

Για νά είναι μιά χώρα ανεξάρτητη εθνικά, άλλά καί οικονομικά, πρέπει πά­νω άπ' όλα νά είναι αυτάρκης στον στρατιωτικό τομέα. Ή Ελλάδα έχει στη­ρίξει έξ ολοκλήρου τήν στρατιωτική μη­χανή της στήν Δύσι καί τήν Αμερική. Φανταστείτε, τι θά γινόταν, αν σέ περίπτωσι πολέμου τής χώρας μας άπεφάσιζαν oι «σύμμαχοι» μας να σταματήσουν τόν εξοπλισμό τοϋ ήδη προμηθευθέντος πολεμικού υλικού. Λόγου χάριν των πά­σης φύσεως ανταλλακτικών. Ή πολεμική Αεροπορία θά άκινητοποιεϊτο, μαζί μέ τό πολεμικό Ναυτικό καί τόν στρατό ξηράς. Συμβαίνει καί τά τουφέκια ακόμη νά είναι εισαγόμενα. "Αν όμως ή Ελλάδα είχε δική της πολεμική βιομηχανία, πολλά άπό τά Προβλήματα μας θά είχαν λυθή. 

'Αντ' αυτού σήμερα καί κάποια προσπά­θεια πού είχε αρχίσει στόν τομέα αυτό Η «κοινωνικοποίηση» λόγου χάριν τής ΠΥΡΚΑΛ καί οί άπό τό κακό στό χειρότερο βαίνουσες υπόλοι­πες πολεμικές βιομηχανίες δέν προμη­νύουν αίσιους οίωνούς. Ή χώρας μας άντί τής απαλλαγής άπό τήν διεθνή έξάρτησι θά συνεχίση τήν υποταγή της σ' αυτήν. Στόν τομέα τής παιδείας χρειά­ζεται κάθαρση βαθιά. Τό τί διδάσκεται άπό τήν κατώτερη βαθμίδα τής εκπαι­δεύσεως ώς τήν πανεπιστημιακή, είναι ανατριχιαστικό!
Πρώτα - πρώτα οί νέοι πρέπει νά συνειδητοποιήσουν άτι είναι Έλληνες στήν καταγωγή. Οι προγονοί τους γεννή­θηκαν σ' αυτήν έδώ τήν γή, μιλούσαν τήν ίδια  γλώσσα καί έγραφαν μέ τήν ίδια γραφή έδώ καί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Ότι οί πολιτισμοί πού δημιούργησαν ήταν αλληλένδετοι άπό τά βαθιά χρόνια τής προϊστορίας έως τόν τελευταίο τους τόν Βυζαντινό. Υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι οί "Ελληνες δέν ήλθαν ούτε άπό τόν Βορρά, άλλά ούτε καί άπό τήν Ανατολή!! 
Ό Περικλής Γιαννόπουλος λέγει ότι - υπάρχουν έκατομυριάδες πραγματικών αποδείξεων, γιά τήν ενότη­τα καί εσωτερική ταυτότητα τών εποχών όλων «γιά νά πεισθούν διά παντός καί ol στραβοί των τυφλοκομείων, ότι δέν υπήρξαν άπό τού κρητικού Βασιλέως Κρόνου, δέν ήτο δυνατόν νά ύπαρξη είς καμμίαν Ιστορικήν στιγμήν, μέχρις αυτής τής ώρας, παρά Εϊς μόνος αδιαί­ρετος, ομοούσιος καί άπαραλλακτότατος Έλλην...».Το γνωρίζουν αυτό οί νέοι μας; "Αλλά μήπως γνωρίζουν τόν Περικλή Γιαννόπουλο;

Πρέπει oi νέοι μας νά μάθουν ότι οί Έλληνες έκτος άπό τόν μακρόχρονο πνευματικό πολιτισμό ανέπτυξαν καί αστρονομικές γνώσεις, πού ισχύουν ώς σήμερα.
Τό βλέπουμε ατούς εκπληκτικούς Ύμνους τοϋ Όρφέως (11.835 π.Χ.)
Νά έκλείψη ή Παλαιά Διαθήκη άπό τά σχολεία μας. Ή χώρα τών θεών καί τού «"Αγνώστου θεού» δέν έχει ανάγκη άπό Προφήτες...
Ό Μωϋσής ανήκει στόν λαό του! Στό Ισραήλ, λοιπόν...
Πάνω άπ' όλα, όμως, οί νέοι μας πρέπει νά μάθουν ελληνικά. Νά σκέπτο­νται ελληνικά. Καί αυτό θά γίνη μόνον διά τής κλασσικής παιδείας, τής έξωβελι-σθείσης σήμερα άπό τά ελληνικά σχο­λεία. Νά μάθουν τήν γλώσσα τους πού τήν «έθαψαν» τήν ιστορία τους, πού τήν παραποίησαν.
"Αλλά καί ή λαϊκή μας παράδοσις δέν θά μείνη έξω άπό τά σχολεία. Ό "Ιων Δραγούμης οραματίζεται τόν Νέο Ελλη­νικό Πολιτισμό βασισμένο οτήν ελληνική λαϊκή παράδοσι. Ή μουσική, τά τραγού­δια, τά μοιρολόγια, οί θρύλοι τοϋ λαού μας, ή αρχιτεκτονική, ή ζωγραφική θά είναι ή πηγή εμπνεύσεως, τό πρότυπο δημιουργίας.

Τά μέσα ένήμέρωσης στήν κυριολεξία βρίσκονται ϋπό... κατοχήν. Τά μηνύματα πού μας δίνουν κάθε άλλο παρά ελληνικά είναι. Διά τής τηλεορά­σεως π.χ. θά μπορούσε νά αναβιώσουν περασμένες, θαμμένες εποχές. Αυτές γιά τίς όποιες όλοι μας είμαστε υπερή­φανοι. 'Αλλά καί ό τύπος χρειάζεται έλληνοποίησι. Σήμερα οί περισσότερες εφημερίδες χρηματοδοτούνται άπό πα­ράγοντες έξωελληνικούς. Είναι νωπές οί δίκες τής εφημερίδος ΕΘΝΟΣ, σχετικά μέ τό θέμα αυτό.

Γενικά ή τέχνη, σ' όλες της τίς μορ­φές, πρέπει πάνω άπ' όλα νά έξυπηρετή τήν Ελλάδα. Καί όλα αυτά μαζί θά δώ­σουν σίγουρα τόν ελληνικό τρόπο ζωής, πού σήμερα έχουμε χάσει! θά μας ξανα­δώσουν τίς εθνικές μας άξιες, πού έγι­ναν θυσία στόν βωμό τής ξενομανίας καί τοϋ διεθνισμού.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Το άρθρο είχε δημοσιευθεί στην εθνικιστική εφημερίδα ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στις 18-11-1983 αρ. φύλλου 26 σελ. 7

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π