Δεν θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα αδιαφορούν η θα το παρακολουθούν έντρομοι
Και όταν δεν αδιαφορούν να το χρησιμοποιούν σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
Θέλουμε ένα εθνικιστικό κίνημα όπου οι πολίτες θα το θαυμάζουν, θα συμμετέχουν, θα δημιουργούν και θα οραματίζονται ένα καλύτερο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΡΙΟ μαζί μας

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Οι συμπληγάδες του Εθνικιστικού Κινήματος (ΕΝΕΠ 10ο κεφάλαιο)


Παραιτείται ή ηγεσία της ΕΝΕΠ
Η ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ (αριθμός φύλλου 67 κ.ε.) έφερε στην δημοσιότητα για πρώτη φορά ένα απόρρητο υπόμνημα, που υπέβαλε η ηγεσία του Κινήματος
προς, κατ’ επιλογήν, στελέχη της Εθνικής Παρατάξεως.
Αθήναι, 19 Νοεμβρίου 1977 Σας υποβάλλουμε το ακόλουθον υπόμνημα, υπό την ιδιότητα μας ως ηγετικής ομάδος της «Ελληνικής Νεολαίας Εθνικής Παρατάξεως», στην οποίαν ο Αρχηγός της «Εθνικής Παρατάξεως», κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, ανέθεσεν εγγράφως την ευθύνην της δημιουργίας, οργανώσεως και διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνος της Νεολαίας του Κόμματος.
Ανάγκη δημιουργίας της ΕΝΕΠ Η ύπαρξις Νεολαίας είναι απαράβατος κανών και προυπόθεσις ουσιαστικής υπάρξεως και επιβιώσεως οποιουδήποτε πολιτικού οργανισμού με φιλοδοξίες εκπροσωπήσεως στο Κοινοβούλιο και διαχειρήσεως της Εξουσίας. Η «Εθνική Παράταξις» νεοπαγής πολιτικός οργανισμός,
απευθυνόμενος προς την μάζα των Εθνικοφρόνων, είχε και έχει απόλυτη ανάγκη Νεολαίας χωρίς την οποίαν, ούτε να πείση κανένα θα μπορούσε, άλλα ούτε και αυτή η ίδια να πεισθή, για την ικανότητα και δυνατότητά της να ανταποκριθή στις πολιτικές απαιτήσεις του Έθνους. Η ανάγκη αυτή πολλαπλασιάζεται από το γεγονός της Μαρξιστικής Επιθέσεως κατά της Νεολαίας τους Έθνους, άλλα και από το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα, δεν κατώρθωσε ποτέ να έμπνευση την υγιώς σκεπτομένη ακόμη μερίδα της Νεολαίας.

οι εθνικιστές της ΕΝΕΠ σε εκδήλωση
Οι δημιουργοί της ΕΝΕΠ
Οι διαπιστώσεις αυτές, οδήγησαν τον Αρχηγό της «Εθνικής Παρατάξεως» κ. Σ. Στεφανόπουλο σε αναζήτησι των καταλλήλων φορέων για την δημιουργία και οργάνωσι της Νεολαίας της «Εθνικής Παρατάξεως». Η αναζήτησις αυτή, ωδήγησε κατ’ ευθείαν στον μόνον υπάρχοντα πολιτικό οργανισμό νέων: Το Κίνημα. 
Το Κίνημα, αποτελούμενο από νέους με πολιτικήν ιστορία αγώνων, με σαφή ιδεολογική και πολιτική κατάρτιση, πολιτικούς και ιδεολογικούς στόχους και συνεχή έμπρακτη απόδειξι της αποτελεσματικότητος των αγώνων του κατά τα τελευταία χρόνια και την στιγμή που άλλοι οργανισμοί είτε είχαν διαλυθή, είτε περιορίζοντο σε μη πολιτικές ενέργειες και πρωτοβουλίες, έχει να παρουσίαση τα εξής επιτεύγματα:
α) Την ύπαρξι πολιτικού οργανισμού, υπό μορφή Σωματείου, ανεγνωρισμένου (αριθ. άποφ. Πρωτοδ_______. Αθηνών).
β) Την ύπαρξι γραφείων με πλήρη εξοπλισμό κάθε είδους, αναγκαίου για πολιτικόν αγώνα.
γ) Την ύπαρξι υποδομής και δομής πειθαρχημένης και σαφώς ιδεολογικώς προσανατολισμένης ιεραρχίας.
δ) Την ύπαρξι δεκαπενθημέρου πολιτικού περιοδικού, εκδιδομένου ανελλιπώς επί δύο χρόνια ήδη. (Τό Κίνημα).
ε) Την ύπαρξι εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου εθνικιστικού, από έτους και πλέον, με εκδόσεις βιβλίων εθνικού περιεχομένου ή ιδεολογικής καταρτίσεως. (Ελεύθερη Σκέψις).
στ) Την δημιουργία των «Πατριωτικών Συνδέσμων», στην Αθήνα, την Έδεσσα, την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη.
ζ) Την οργάνωσι εθνικής παρουσίας στα υπό της κυβερνήσεως αποσιωπούμενα μνημόσυνα των θυμάτων του Έθνους. (Φενεός, Στιμάγκα, Μελιγαλάς, Γράμμος - Βίτσι, 5/42 κ.λπ.) κατά τα δύο τελευταία χρόνια.
η) Την οργάνωσι εβδομαδιαίων διαλέξεων εθνικού περιεχομένου και εθνικής και ιδεολογικής μορφώσεως.
Με την προϊστορία αυτή, είναι σαφές, ότι το Κίνημα ήταν και είναι σε θέσι να συλλαμβάνη, να δημιουργή, να οργανώνη και να υλοποιή τους πολιτικούς στόχους που θέτει, υπό την προϋπόθεση μη αναμίξεως ασχέτων στοιχείων στις προσπάθειες του.
συγκέντρωση των συναγωνιστών της ΕΝΕΠ
Την προϋπόθεσι αυτή, έθεσεν υπ’ όψιν του Αρχηγού της «Εθνικής Παρατάξεως», υπό μορφήν υπομνήματος, περιέχοντος τους εξής τέσσαρες όρους: 
1) Πλήρης ανεξαρτησία της Νεολαίας από τους κομματικούς παράγοντας και οργανισμούς, δεδομένου ότι η Νεολαία έχει νοοτροπία, αγνότητα και στόχους, που δεν συμβιβάζονται με τα ανάλογα δεδομένα των μεγάλων ηλικίας ανθρώπων. Εξάρτησις μόνον από τον Αρχηγό της «Εθνικής Παρατάξεως».
2) Ανεξάρτητο ταμείο με εγκεκριμένο προϋπολογισμό δαπανών, ώστε να υπάρχη άνεσις κινήσεων και υλοποιήσεως των πολιτικών αποφάσεων εκ του μηδενός αρχομένων.
3) Πλήρης πολιτική κάλυψις της Νεολαίας και ιδιαιτέρως της Ηγεσίας της κατά την πραγμάτωσι του έργου της, τόσον ως προς τις Αρχές, όσο και ως προς τις ενδοκομματικές αντιξοότητες.
4) Εκπροσώπησις της Νεολαίας στις πολιτικές αποφάσεις του Κόμματος. Οι προϋποθέσεις αυτές έγιναν δεκτές από τον Αρχηγό της «Εθνικής Παρατάξεως».
Οι προυποθέσεις αυτές δεν έγιναν σεβαστές από την «Εθνική Παράταξι». Αμέσως μετά την αποδοχή των προϋποθέσεων αυτών το Κίνημα, εντός 24 ωρών, υπέβαλε _______μακρόν υπόμνημα προς τον Αρχηγόν της «Εθνικής Παρατάξεως, περιέχον:
1) Πλήρες σχέδιο δράσεως σε διαδοχικές φάσεις, αυστηρά χρονολογημένες και με πλήρη ανάλυσι.
2) Πλήρη οικονομικό προϋπολογισμό κάθε φάσεως χωριστά. Το υπόμνημα αυτό έγινε δεκτό από τον Αρχηγό της «Εθνικής Παρατάξεως», με την διαβεβαίωση ότι η Νεολαία θα είχε πλήρη πρωτεραιότητα σε όλους τους τομείς αποφάσεως του κόμματος.
Υπό τις προϋποθέσεις αυτές και μόνον, το Κίνημα απεφάσισε την ανάληψι του έργου δημιουργίας της Νεολαίας. 

από εκδήλωση της ΕΝΕΠ -κατάμεστη η αίθουσα
Ανάληψις και υπάρχουσα κατάστασις
Κατά την ανάληψι του έργου, το Κίνημα ευρήκε μια ομάδα 30 περίπου ατόμων, πρωτοβουλιακώς υπαρχόντων και ένα Σύμβουλο Νεολαίας, υποψήφιο της «Εθνικής Παρατάξεως», ο οποίος προσπαθούσε αγωνιωδώς να συμβιβάση και να συστέγαση στον «κοινόν αγώνα» διάφορες «τάσεις» και «οργανώσεις», ουσιαστικώς ανύπαρκτες ή υποτυπωδώς κινούμενες στα πεζοδρόμια (σπανίως)
και σε προθαλάμους (συχνότερα). Π.χ. «βασιλικές» οργανώσεις, αλληλομισούμενες και ανοργάνωτες, «φασιστικές», οργανώσεις ανύπαρκτες από καιρό και περιοριζόμενες σε πεζοδρομιακή χρήσι από επιτηδείους και άτομα «πωλούντα ή ενοικιάζοντα εθνικοφροσύνη κατ’ επάγγελμα». Το
αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία «Καπετανάτων» στα οποία η Νέα Ηγεσία έθεσε  αμέσως τέρμα, με αυστηρά μέτρα επιβολής πειθαρχίας και οργανικών δομών, με ανάθεσι ευθυνών, τομέων και εξουσιών σε επίλεκτα πρόσωπα. 

Το εθνικιστικό περιοδικό ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
Προβλήματα και αναστολές
Η προσπάθεια της ΕΝΕΠ και της Ηγεσίας της, μετά από το α' δεκαήμερο οργιώδους δραστηριότητος, έφερε τους έξης καρπούς: 
α) Σύνταξι νευρώδους Διακηρύξεως της ΕΝΕΠ, με απήχησι, η οποία προεκάλεσε και τον θαυμασμό ακόμη του κ. Στεφανόπουλου.
β) Προκήρυξι αυτοοργανώσεως τοπικής, με άμεση απήχησι και επιτυχία.
γ) Εγγραφή πολλών εκατοντάδων μελών σε Αθήνα - Πειραιά και χιλιάδων στην Επαρχία.
δ) Δημιουργία 33 Νομαρχιακών Επιτροπών ΕΝΕΠ, 26 Τοπικών Επιτροπών ΕΝΕΠ και 17 Συνοικιακών Επιτροπών ΕΝΕΠ.
ε) Ατομικές και ομαδικές προσχωρήσεις στοιχείων και στελεχών της ΟΝΝΕΔ σε μεγάλο αριθμό.
στ) Πλήρη πειθαρχία της Νοτίου, Κεντρικής, Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδος στο Κέντρο.
ζ) Εγκαίνια Κεντρικών Γραφείων με απόλυτη επιτυχία (Πορεία Εθνικιστών Νέων για πρώτη φορά από το 1967).
η) Συνέντευξι Τύπου στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» με απόλυτη επιτυχία προσελεύσεως και ενθουσιασμού.
θ) Πολιτική Εκδήλωσι της ΕΝΕΠ, στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» με επιτυχία από πάσης πλευράς.
Το σχέδιο Δράσεως της Ηγεσίας της ΕΝΕΠ υλοποιήθηκε απολύτως, με βάσι την αρχή ότι η Οργάνωσις υπάρχει για να εξυπηρετή τις πολιτικές αποφάσεις. Κατά το α' δεκαήμερο του Νοεμβρίου, η ανάπτυξις της ΕΝΕΠ ανεκόπη για τους εξής λόγους:

από την συνδιάσκεψη της ΕΝΕΠ
1. Κανένας συντονισμός από πλευράς Κόμματος, λόγω ανυπαρξίας οργανωτικής δομής ικανής για διεξαγωγή πολιτικής μάχης.

2. Δεν ετηρήθη ενήμερη η ΕΝΕΠ για τα προγράμματα μετακινήσεων και ομιλιών των στελεχών της «Εθνικής Παρατάξεως», με αποτελέσματα τραγικά συχνά.

3. Δεν της εδόθησαν εγκαίρως οι αποκλειστικές αρμοδιότητες και ευθύνες οργανώσεως των συγκεντρώσεων. Αντιθέτως, υπεισήλθαν πάντα άσχετα άτομα και δεδομένα, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνη η ΕΝΕΠ τις ευθύνες την τελευταία στιγμή, μπροστά στην διαπίστωσι αδυναμίας των άσχετων, με επιζήμια αποτελέσματα, όπως στην περίπτωσι ομιλίας του κ. Θεοτόκη και της συγκεντρώσεως του Πειραιώς.

4. Έγινε αποσυντονισμός στην πολιτική εκδήλωσι της ΕΝΕΠ, με την ταυτόχρονη τέλεσι εγκαινίων του Κέντρου της Β' Περιφερείας, με αποτέλεσμα να μη προσέλθουν οι παράγοντες της ηγεσίας της «Εθνικής Παρατάξεως», επιδεικνύοντας έτσι αδιαφορία για την «προτεραιότητα της Νεολαίας» και
δημιουργώνας ανάλογες πικρίες στα μέλη της.

5. Έγινε δολιοφθορά της συνεντεύξεως τύπου, με την άρνησι δημοσιεύσεως της προσκλήσεως και τα πάσης φύσεως εμπόδια από κομματικούς παράγοντες.

6. Δεν εκαλύφθη πολιτικώς η Ηγεσία της ΕΝΕΠ έναντι της ανταρσίας και των υπόπτων «καπετανάτων» της Θεσσαλονίκης. Η ηγεσία του Κόμματος δεν κατόρθωσε ή δεν θέλησε να πειθάρχηση τους «αντάρτας», με αποτέλεσμα την αποκοπή της Θεσσαλονίκης και της Βόρειο - Ανατολικής Ελλάδος από το Κέντρο και την αποδυνάμωσι του γοήτρου της Ηγεσίας της ΕΝΕΠ. Είναι ευτύχημα το ότι οι αντίπαλοι της «Εθνικής Παρατάξεως» δεν αντελήφθησαν την πραγματικότητα.

7. Δεν εκαλύφθησαν πολιτικώς τα μέλη της ΕΝΕΠ (όταν υφίσταντο συκοφαντικές επιθέσεις και διωγμούς) από την ηγεσία της «Εθνικής Παρατάξεως» με δηλώσεις ανάλογες. Αντιθέτως οι συλλλαμβανόμενοι υπεστηρίζοντο από κλιμάκια δικηγόρων της ΕΝΕΠ και μόνον, σε μια δε περίπτωσι, η εγγύησις αποφυλακίσεως επληρώθη από την ΕΝΕΠ. Τέλος, ο «Ελεύθερος Κόσμος» «επάγωσε» την ΕΝΕΠ κατά το κρίσιμο τελευταίο δεκαήμερο... 

8. Επί 15 ολόκληρες ήμερες, η ΕΝΕΠ είχε μια μόνο γραμμή τηλεφώνου για όλη την Ελλάδα, ενώ τα γραφεία της «Εθνικής Παρατάξεως» είχαν 9 τηλέφωνα χωρίς να προσφέρουν συχνά κανένα ουσιαστικό έργο. 

9. Καμμιά μέριμνα δεν υπήρξε για έπιπλα, εξοπλισμό και υλικά της ΕΝΕΠ με αποτέλεσμα το Κίνημα να μεταφέρη και να εφοδιάση την ΕΝΕΠ με δικά της γραφεία και εξοπλισμό κάθε είδους (γραφομηχανές, πολυγράφους, καρέκλες κ.λπ.)
ο Ανδρέας Δενδρινός 
10. Η ανεξαρτησία της ΕΝΕΠ από τους κομματικούς παράγοντας ελησμονήθη, τόσο στην επαρχία, όσο και στις συνοικίες, όπου οι υποψήφιοι προσεπάθησαν με κάθε τρόπο να ιδιοποιηθούν τα τοπικά παραρτήματα για προσωπικό όφελος. Αποτέλεσμα ήταν η απονεύρωσις της ΕΝΕΠ στις κρίσιμες
στιγμές του τελευταίου 20ημέρου. Εκτός από την «ανταρσία» της Θεσσαλονίκης, παντού σχεδόν οι υποψήφιοι καπηλεύθηκαν την ΕΝΕΠ, εξηγόρασαν με αμοιβές τα δραστήρια στελέχη των τοπικών παραρτημάτων προς προσωπική τους «χρήσι» και όπου δεν το επέτυχαν (π.χ. Πάτρα), εξετράπησαν σε συκοφαντίες εναντίον των τοπικών στελεχών της. Τέλος, επελέγησαν, έν αγνοία της, 170 μέλη της ως εκλογικοί αντιπρόσωποι. 

11. Η οικονομική ανεξαρτησία της ΕΝΕΠ υπήρξε φενάκη, τόσον ως προς την ικανοποίησι των γενομένων αποδεκτών όρων του προγράμματος, όσο και από απόψεως προτεραιότητος ή στοιχειώδους αναλογίας δαπανών. Η ΕΝΕΠ εζήτησε με προϋπολογισμούς, 8 εκατομμύρια δρχ. και ανεμόρφωσε το πρόγραμμα της σε τελικό ποσόν 4,5 εκατομμύρια δρχ. Της εδόθησαν αρχικώς 500.000 δρχ. και ακολούθησαν διαδοχικώς 200.000 δρχ., 150.000 δρχ. και 100.000 δρχ. (σύνολον 950.000). Μόνον χάρις στην προσωπική συμπαράσταση ελαχίστων (3) ανθρώπων, έλαβε τελικώς, με δυσκολία και τμηματικώς, άλλες 1.400.000 δρχ. με αυτά τα 2.350.000 δρχ. περίπου κατώρθωσε όσα κατώρθωσε αλλά και απεδυναμώθη κατά την τελευταία εβδομάδα. Το επιχείρημα της «ελλείψεως»
δεν ευσταθεί, γιατί έγιναν ασυλλόγιστες σπατάλες σε υλικό άχρηστο και συχνά επιζήμιο, σε ενοικιάσεις «κέντρων» χωρίς λόγο ιδιαίτερο και υποψήφιους υπόπτου καταστάσεως, με γνωστά αποτελέσματα. Τέλος δεν εκτιμήθηκε η αξία του περιοδικού «Τό Κίνημα» και δεν τηρήθηκε η υπόσχεσις ενισχύσεώς του.

12) Η «Εθνική Παράταξις» δεν έδειξε πίστι στον εαυτό της και αυτοπεποίθησι, με αποτέλεσμα όλοι και όλα να αντανακλούν το ελάττωμα αυτό. 

13) Η ΕΝΕΠ έκαμε δύο προτάσεις πολιτικού αγώνος, των οποίων την τεράστια σημασία δεν αντελήφθησαν οι υποτιθέμενοι έμπειροι παράγοντες του κόμματος.
α) Τις «εξορμήσεις νίκης», με αυτοκίνητα σε όλα τα χωριά και τις πόλεις, ώστε να σπάση το «φράγμα σιωπής» της κυβερνήσεως. Υπήρχαν τα άτομα, τα αυτοκίνητα, τα δρομολόγια, τα υλικά. Δεν υπήρξε το χρήμα, ούτε η έγκαιρος απόφασις. Έγιναν μόνον, 3 εκ των ενόντων και με οικονομικές αλχημείες της ΕΝΕΠ και με την βοήθειαν του αρχηγού της Εθνικής Παρατάξεως» κ. Στεφανόπουλου. 
β) Τον αιφνιδιασμό της κυβερνήσεως και του Λαού, με την άρνησι του κ. Στεφανόπουλου να αποδεχθή το ένα μονο δωδεκάλεπτο» στην τηλεόρασι και την χρησιμοποίησί του από 4 νέους της ΕΝΕΠ (2 αγόρια, 2 κορίτσια), τα οποία θα ανέπτυσσαν τους στόχους και την πολιτική της «Εθνικής Παρατάξεως» στα Εθνικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα της Χώρας. Μια
τέτοια πρωτότυπη αντιμετώπισις, θα δημιουργούσε εντυπωσιακό κλονισμό της Κοινής Γνώμης και θέμα συζητήσεως γενικής. Υπήρχαν οι άνθρωποι, τα κείμενα, η θέλησις. Δεν υπήρξε πολιτική αντίληψις ψυχολογίας του πλήθους. Το προβληθέν «επιχείρημα», ότι δεν θα γινόταν δεκτή η χρήσις αυτή του δωδεκαλέπτου από την ΕΡΤ δεν ευσταθεί, γιατί στην «Συμμαχία» μίλησαν... 5 και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο του πρωθυπουργού έγινε άλλη χρήσις από την προβλεπομένη. Έτσι ενώ με τους νέους θα ύπεγραμμίζετο η πρωτοτυπία και η μοναδικότης της «Εθνικής Παρατάξεως», προτιμήθηκε η αποδοχή του κυβερνητικού «ντικτάτ».

αφίσα της ΕΝΕΠ για την Βόρειο Ήπειρο
στην ανακίνηση του Βορειοηπειρωτικού
το 1978 
Συμβολή της ΕΝΕΠ στον Πολιτικό Αγώνα
Είναι καθολική γνώμη, ότι χωρίς την ΕΝΕΠ, δεν θα υπήρχε «Εθνική Παράταξις». Το γεγονός ανεγνωρίσθη από την «Εθνική Παράταξι» με την ανάθεσι υπ’ αυτής στην ΕΝΕΠ, της σπουδαιότερης εκδηλώσεώς της: Τα εγκαίνια του Εκλογικού Κέντρου των Αθηνών, τα οποία εστέφθησαν από
απόλυτη επιτυχία. 
Χάρις στην ΕΝΕΠ έγιναν όλες οι εκδηλώσεις και όλη η «παρουσία» της «Εθνικής Παρατάξεως» στον πολιτικό στίβο και στα πεζοδρόμια της Χώρας. 
Χάρις στην (καθυστερημένη επέμβασι της ΕΝΕΠ, έγιναν δυνατές οι εκδηλώσεις του κ. Θεοτόκη στην Αθήνα και του Αρχηγού στον Πειραιά έστω, και με μερικήν επιτυχίαν και χωρίς την δική της ευθύνη, παρ’ όλον ότι και της την επέρριψαν.
Χάρις στην ΕΝΕΠ έγινε η θριαμβευτική πορεία του Αρχηγού προς Πύργο Ηλείας και η αναθάρρυνσις των εθνικοφρόνων της περιοχής από την κομμουνιστική τρομοκρατία. Και τούτο, παρ’ όλον ότι ανεμίχθησαν και πάλι άσχετα πρόσωπα, που παρ’ ολίγον να ανατινάξουν τις προσπάθειες της ΕΝΕΠ
και τον προγραμματισμό της, με ανεύθυνες πρωτοβουλίες. 
Χάρις στην ΕΝΕΠ, το Κόμμα απέκτησε ηχηρά συνθήματα και αφίσσες πολιτικού περιεχομένου ουσίας. 

Επίλογος 
Μέ τα δεδομένα αυτά, της μη τηρήσεως των προϋποθέσεων που έθεσε το Κίνημα για να διεξάγη τον Πολιτικόν Αγώνα της «Εθνικής Παρατάξεως», η Ηγεσία της ΕΝΕΠ, έχοντας επίγνωσι ότι επετέλεσε το έργο που της ανετέθη και το καθήκον της έναντι του Εθνους παρ’ όλες τις αντιξοότητες, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέσι να ανακοινώση στην ηγεσία της «Εθνικής Παρατάξεως» ότι υποβάλλει την παραίτησίν της, από σήμερα, 19 Νοεμβρίου 1977, μια ήμερα προ των εκλογών, ώστε η πράξις αυτή να μην εκληφθή (και κατηγορηθή) ως έχουσα οποιανδήποτε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών.
Η Ηγεσία του Κινήματος πλέον, έχοντας πλήρη επίγνωσι της ανάγκης υπάρξεως της ΕΝΕΠ, έχει όλη την διάθεσι να εξακολούθηση να προσφέρη τις υπηρεσίες της στην «Εθνική Παράταξι», ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος, υπό τον όρον του απολύτου και έγγραφου καταστατικώς πλέον σεβασμού των προϋποθέσεων τις οποίες έθεσε και τις οποίες είχε αποδεχθή η ηγεσία της «Εθνικής Παρατάξεως».

Το Κίνημα δεν έχει σκοπό να γίνη μάρτυς των μετά τις Εκλογές προβλεπομένων προσπαθειών ιδιοποιήσεως και καπηλεύσεως της ΕΝΕΠ από τους γνωστούς άγνωστους και μη εξαιρετέους «παράγοντας», ανεξαρτήτως του βαθμού εκλογικής επιτυχίας του έργου του, υπό το βάρος της ελλείψεως προσοχής και αρρωγής, που έχει διαφανή αισθητώς. Δεν πρόκειται να καλύψη
οποιανδήποτε αρνητική εξέλιξι της ΕΝΕΠ.

Το Κίνημα πιστεύει ότι η οργάνωσις της Νεολαίας, πρέπει να έχη στόχους πολιτικούς, στόχους ιδεολογικούς, οι οποίοι απορρέουν από την δική της ψυχή, τις δικές της παρορμήσεις, το πραγματικό Σήμερα και το προβλεπόμενο Αύριο.

Πιστεύει ακόμη ότι χρειάζεται οργανική δόμησις και ψυχολογική υποδομή, με ανάλογο υλικό κάλυμμα. Καμμιά από τις προϋποθέσεις αυτές δεν φαίνεται δυνατή, υπό τις σημερινές συνθήκες του κόμματος. 

Πιστεύει τέλος ότι μία πολιτική οργάνωσις, πρέπει να υπάρχη για να εξυπηρετή και να πραγματώνη τις πολιτικές αποφάσεις, με σαφή τακτική, καθαρή στρατηγική και αμετακίνητους στόχους.

Εφ’ όσον, όλα αυτά, γίνουν αντιληπτά από την «Εθνική Παράταξι» και εάν αποσαφηνισθούν απόλυτα και ουσιαστικά οι απαραίτητες προϋποθέσεις, το Κίνημα και οι οργανισμοί του είναι στην υπηρεσία των αναγκών του Έθνους. 
Το Κίνημα είναι Καθοδηγητής. Έχει την Ψυχή. Έχει τα πλαίσια, την Δόμησι και την Υποδομή. Από εσάς εξαρτάται αν όλα αυτά θα αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία του Έθνους μέσω της «Εθνικής Παρατάξεως».
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΠ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΔΑΚΟΓΛΟΥ
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ»__

σημείωση: Το επόμενο κεφάλαιο, το 11ο, είναι και το τελευταίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ομάδα του Κοινού Παρονομαστή δίνει την ευκαιρία στον καθένα να εκφραστεί ελεύθερα χωρίς ύβρεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις
Οι απόψεις, θέσεις του συγγραφέα- αρθρογράφου δεν υιοθετούνται απαραίτητα από την συντακτική ομάδα του Κοινού Παρονομαστή
Σχόλια που δεν θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα της ομάδος διαχείρισης δεν θα προβάλλονται
Ομάδα Κ.Π